مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی بیومکانیک ورزشی رفتار حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی مدیریت ورزشی آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 2 2 2 2 2 3 حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی 1 1 2 1 4 1 حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی 2 2 4 2 2 1 رشد و یادگیری حرکتی 2 1 1 4 1 2 زبان عمومی و تخصصی 3 3 3 3 3 3 فیزیولوژی و تغذیه ورزش 2 4 1 1 1 1 مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی 1 1 1 1 1 4

/ 0 نظر / 210 بازدید