حسابداری

�مباحث حسابداری مالی:

30 % اول

 • o پودمان 1: مفاهیم نظری گزارش گری مالی
 • o پودمان 2: صورتهای مالی اساسی شامل:

�   پیمانه 2-1: تراز نامه

�         ریزپیمانه2-1-1: بدهی های احتمالی و رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

�         ریزپیمانه 2-1-2 :وجوه نقد و مطالبات شامل : تنخواه،صورت مغایرت بانکی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

�         ریزپیمانه 2-1-3:طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها در صورتهای مالی

�   پیمانه 2-2: صورت سود و زیان و عملکرد مالی ،صورت سود و زیان جامع

�         ریزپیمانه 2-2-1:تغییر رویه و اصلاح اشتباه

�   پیمانه 2-3: صورت جریان وجوه نقد

 • پودمان 3: روشهای شناسایی درآمد

�   پیمانه 3-1: درآمد عملیاتی و شناسایی درآمد در مقطع فروش

�   پیمانه 3-2: شناسایی درآمد در خلال تولید، پیمانکاری، فعالیتهای ساخت املاک

�   پیمانه 3-3: شناسایی درآمد در مقطع تکمیل تولید، فعالیتهای کشاورزی

�   پیمانه 3-4: شناسایی درآمد به موازات وصول وجه نقد، فروش اقساطی

�   پیمانه 3-5: حق العمل کاری (کالای امانی)

 • پودمان 4: سرمایه گذاری ها

�   پیمانه 4-1: کلیات، تعاریف و انواع سرمایه گذاری ها

�   پیمانه 4-2: طبقه‌بندی‌ سرمایه‌گذاریها

�   پیمانه 4-3: بهای‌ تمام‌شده‌ سرمایه‌گذاریها

�   پیمانه 4-4: روش های حسابداری سرمایه گذاریها

�   پیمانه 4-5: مبلغ دفتری سرمایه گذاریها

�   پیمانه 4-6: تغییر مبلغ دفتری سرمایه گذاریها

�   پیمانه 4-7: واگذاری‌ سرمایه‌گذاریها

�   پیمانه 4-8: تغییر طبقه‌بندی‌ سرمایه‌گذاریها

�   پیمانه 4-9: موسسات تخصصی سرمایه گذاری

�   پیمانه 4-10: سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه، حق تقدم خرید سهام، گواهینامه خرید سهام

�   پیمانه 4-11: سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

 • پودمان 5: اوراق قرضه پرداختنی

استانداردهایحسابداری مربوطه :

استانداردهای شماره 1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 12، 14، 15، 20، 26، 29 و پیوست استانداردهای حسابداری ایران

30 % دوم

 • پودمان 6: موجودی مواد و کالا

�   پیمانه 6-1: اندازه‌گیری‌ موجودی‌ مواد و کالاو موارد قابل احتساب در بهای تمام شده موجودیها

�   پیمانه 6-2: روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد و کالا شامل: میانگین موزون، فایفو، شناسایی ویژه،

�   پیمانه 6-3: روشهای‌ براورد موجودی مواد و کالا شامل: خرده‌فروشی و موجودی پایه

�   پیمانه 6-4: اشتباهات مربوط به موجودی کالا

�   پیمانه 6-5: اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

�   پیمانه 6-6: شناخت موجودی مواد و کالا به عنوان هزینه

 • پودمان 7: دارایی ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

�   پیمانه 7-1: اندازه‌گیری‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهود به‌هنگام‌ شناخت‌اولیه شامل اجزای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌،معاوضه‌ داراییها

�   پیمانه 7-2: مخارج بعدی شامل مخارج جابه جایی مجدد، پاکسازی محیط، الحاق و بهسازی، تعمیرات اساسی

�   پیمانه 7-3: اندازه‌گیری‌ پس از شناخت‌ اولیه‌(تجدید ارزیابی‌)، استهلاک‌ شامل: بررسی‌ عمر مفید، بررسی‌ روش‌ استهلاک

�   پیمانه 7-4: بازیافت‌ مبلغ‌ دفتری‌، ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ تعیین‌ مبلغ‌ بازیافتنی‌

�   پیمانه 7-5: برکناری دائمی و واگذاری دارایی ثابت

�   پیمانه 7-6: شناخت و اندازه گیری اولیه دارایی نامشهود

�   پیمانه 7-7: اندازه گیری دارایی نامشهود پس از شناخت اولیه (شامل تجدید ارزیابی، استهلاک، برکناری و واگذاری)

�   پیمانه 7-8: سایر (مخارج تحقیق و توسعه، مخارج تأمین مالی، واحد تجاری قبل از بهره برداری، کمکهای بلاعوض دولت)

 • پودمان 8: شرکت های سهامی

�   پیمانه 8-1: تشکیل شرکتهای سهامی

�   پیمانه 8-2: سهام عادی و ممتاز و ویژگی های آنها

�         ریزپیمانه 8-2-1:حسابداری انتشار سهام عادی (به ارزش اسمی، صرف و کسر)

�         ریزپیمانه 8-2-2:سهام خزانه (ارزش اسمی ، بهای تمام شده)

�         ریزپیمانه 8-2-3:انواع سود سهام شامل سود نقدی و غیرنقدی، سود سهمی، سود تصفیه

�         ریزپیمانه 8-2-4:اختیار خرید سهام، حق تقدم خرید سهام، طرحهای تشویقی

�         ریزپیمانه 8-2-5:شبه تجدید سازمان

�         ریزپیمانه 8-2-6:تجزیه سهام، پاره سهم

�   پیمانه 8-3: مباحث مرتبط با سود هر سهم

 • پودمان 9: شرکتهای تضامنی و مشارکت خاص
 • پودمان 10: طرحهای مزایای بازنشستگی
 • پودمان 11: حسابداری شعب و تسعیر ارز

استاندارد حسابداری مربوطه:

استانداردهای حسابداری شماره های �1، 3، 8، 9، 10، 11، 13، 16، 17، 23، 24، 27، 28 و 30 ایران

40 % نهایی

 • پودمان 12: حسابداری ترکیب شرکت ها و صورتهای مالی تلفیقی

�   پیمانه 12-1: حسابداری ترکیب شرکتها

�         ریزپیمانه 12-1-1:روش های حسابداری شامل تشخیص واحد تحصیل‌کننده

�         ریزپیمانه 12-1-2:بهای تمام شده ترکیب تجاری

�         ریزپیمانه 12-1-3:سرقفلی: شناسایی واستهلاک

�         ریزپیمانه12-1-4: قابلیت بازیافت مبلغ دفتری � زیان کاهش ارزش

�         ریزپیمانه 12-1-5:مازاد سهم واحد تحصیل‌کننده از ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده نسبت به بهای تمام شده

�         ریزپیمانه 12-1-6:خرید مرحله‌ای سهام

�   پیمانه 12-2: ارائه صورتهای مالی تلفیقی (در سال تحصیل و سالهای پس از آن)

�         ریزپیمانه12-2-1: ضوابط تلفیق شامل: تعدیلات تلفیقی و رویه‌های تلفیق

�         ریپیمانه 12-2-2:حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی به‌منظور انعکاس در صورتهای مالی جداگانه

�         ریزپیمانه 12-2-3:معاملات درون گروهی(کالا، دارایی ثابت،اوراق قرضه)و سهم اقلیت

�   پیمانه 12-3: مالکیتهای غیرمستقیم و متقابل

�   پیمانه 12-4: سایر مباحث (سود هر سهم تلفیقی، سهام ممتاز شرکت فرعی، سهام خزانه شرکت فرعی)

 • پودمان 13: حسابداری اجاره ها

�   پیمانه 13-1: طبقه‌بندی‌ اجاره‌ها (اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌، اجاره‌های‌ عملیاتی‌)

�   پیمانه 13-2: حسابداری‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره کننده

�   پیمانه 13-3: حسابداری‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌دهنده‌

�   پیمانه 13-4: معاملات‌ فروش‌ و اجاره‌ مجدد

 • پودمان 14: حسابداری دولتی
 • پودمان 15: گزارش گری مالی میان دوره‌ای، گزارشگری بخشها
 • پودمان 16: فعالیتهای بیمه عمومی
 • پودمان 17: حسابداری تغییر قیمتها (تورمی)

استاندارد های حسابداری مربوطه:

استانداردهای حسابداری شماره های �1،� 18، 19، 20، 21، 22، 25 و 28 ایران

� مباحث حسابداری صنعتی: �

30 % اول

 • پودمان 1: کلیات و مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی

�   پیمانه 1-1: مفاهیم حسابداری مدیریت، تفاوت آن با حسابداری مالی

�   پیمانه 1-2: اصول اخلاقی

�   پیمانه 1-3: مفاهیم بها، هزینه و زیان

�   پیمانه 1-4: مبانی طبقه بندی بها

�   پیمانه 1-5: تجزیه و تحلیل هزینه سربار

�   پیمانه 1-6: صورت سود وزیان و صورت بهای تمام شده کالای فروش رفته

�   پیمانه 1-7: بهای ساخت، بهای اولیه و بهای تبدیل

 • پودمان 2: هزینه یابی سفارش کار شامل حسابداری مواد، دستمزد و سربار
 • پودمان 3: هزینه یابی مرحله ای

�   پیمانه 3-1: ثبت های حسابداری

�   پیمانه 3-2: انواع جریان تولید

�   پیمانه 3-3: تهیه گزارش تولید شامل محاسبه معادل آحاد کالای تکمیل شده

�   پیمانه 3-4: ضایعات شامل ضایعات عادی و غیر عادی

 • پودمان 4: هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی

�   پیمانه 4-1: مفاهیم محصولات مشترک و فرعی

�   پیمانه 4-2: روش‌های تخصیص هزینه‌ مشترک

�   پیمانه 4-3: حسابداری محصولات فرعی

30 % دوم

 • پودمان 5: هزینه یابی نرمال و استاندارد

�   پیمانه 5-1: انواع ظرفیت

�   پیمانه 5-2: روش های هزینه یابی استاندارد (یگانه، مختلط و ناقص)

�   پیمانه 5-3: انحراف کل تولید

�   پیمانه 5-4: انحرافات مواد، دستمزد و سربار

�   پیمانه 5-5: انحرافات مواد مستقیم

�   پیمانه 5-6: انحراف دستمزد مستقیم

�   پیمانه 5-7: انحرافات سربار (دو انحرافی)

�   پیمانه 5-8: انحرافات سربار (سه انحرافی)

�   پیمانه 5-9: انحرافات سربار (چهار انحرافی شامل انحراف هزینه سربار متغیر، انحراف هزینه سربار ثابت، انحراف ظرفیت، انحراف کارایی)

�   پیمانه 5-10: انحرافات سربار (چهار انحرافی شامل انحراف هزینه سربار، انحراف کارایی متغیر، انحراف کارایی ثابت و انحراف حجم)

�   پیمانه 5-11: انحراف سربار در سیستم هزینه یابی نرمال

�   پیمانه 5-12: انحراف مکمل (ترکیب و بازده)

�   پیمانه 5-13: تسهیم انحرافات

�   پیمانه 5-14:� بررسی انحرافات از طریق نمودار

 • پودمان 6: تجزیه و تحلیل بهای تمام شده، حجم و سود

�   پیمانه 6-1: مفروضات تجزیه و تحلیل بهای تمام شده، حجم و سود

�   پیمانه 6-2: نسبت حاشیه فروش و نسبت حاشیه ایمنی و اهرم عملیاتی

�   پیمانه 6-3: تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر شرکت‌های یک محصولی و چند محصولی

�   پیمانه 6-4: محسابه تعداد و مبلغ فروش برای کسب سود دلخواه

�   پیمانه 6-5: تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر شرکت های چندمحصولی

�   پیمانه 6-6: ترسیم نمودار درآمد و هزینه و حجم فعالیت/مبلغ فروش

�   پیمانه 6-7: ترسیم نمودار سود و حجم فعالیت

�   پیمانه 6-8: نقطه تعطیل بنگاه

�   پیمانه 6-9: نقطه سر به سر در روش هزینه یابی جذبی

�   پیمانه 6-10: نقطه سر به سر در صورت وجود هزینه‌های ثابت متفاوت در حجم‌های مختلف فعالیت�

�   پیمانه 6-11:انتخاب از بین روش‌های مختلف تولید

�   پیمانه 6-12:تصمیم گیری در حالت منابع کمیاب

40 % نهایی

 • پودمان 7: هزینه یابی جذبی و متغیر

�   پیمانه 7-1: دلایل وجود دو روش و تفاوتهای دو روش، مقایسه هزینه یابی جذبی و متغیر و فرامتغیر

�   پیمانه 7-2: صورت سود و زیان

�   پیمانه 7-3: تطبیق سود جذبی و متغیر در صورت عدم وجود انحراف ظرفیت و در صورت وجود انحراف ظرفیت

�   پیمانه 7-4: مفاهیم روش هزینه یابی فرامتغیر

 • پودمان 8: بودجه بندی

�   پیمانه 8-1: بودجه جامع

�   پیمانه 8-2: بودجه فروش

�   پیمانه 8-3: بودجه مقدار تولید

�   پیمانه 8-4: بودجه هزینه تولید

�   پیمانه 8-5: بودجه موجودی کالای آخر دوره

�   پیمانه 8-6: بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته

�   پیمانه 8-7: بودجه هزینه های اداری و فروش

�   پیمانه 8-8: بودجه نقدی

�   پیمانه 8-9: بودجه انعطاف پذیر

�   پیمانه 8-10: صورت سود و زیان بودجه ای

 • پودمان 9: بودجه بندی سرمایه‌ای

�   پیمانه 9-1: مفاهیم و تعاریف اولیه

�   پیمانه 9-2: محاسبه خالص سرمایه‌گذاری اولیه و جریان‌های نقدی ورودی

�   پیمانه 9-3: روش‌های ارزیابی پروژه های سرمایه ای شامل خالص ارزش فعلی ، نرخ بازده داخلی و شاخص سودآوری و دوره برگشت سرمایه و نرخ بازده حسابداری

�   پیمانه 9-4: بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت عدم اطمینان

 • پودمان 10: بهای تمام شده تفاضلی

�   پیمانه 10-1:تصمیمات مربوط به سفارش خاص ، تصمیمات خرید یا ساخت ، تصمیمات مربوط به توقف یک خط تولید، تصمیمات قیمت گذاری، تصمیمات جایگزینی تجهیزات و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کامل

 • پودمان 11: تجزیه و تحلیل سود ناخالص

�   پیمانه 11-1: انحرافات فروش (انحراف نرخ، انحراف حجم، انحراف ترکیب، انحراف مقدار، انحراف سهم بازار و انحراف اندازه بازار)

�   پیمانه 11-2: انحرافات بهای تمام شده (انحراف حجم بهای تمام شده و انحراف نرخ بهای تمام شده)

�   پیمانه 11-3: انحرافات سود ناخالص (انحراف حجم سود ناخالص، انحراف حجم فروش نهایی و انحراف ترکیب سود ناخالص)

 • پودمان 12: مباحث نوین حسابداری مدیریت

�   پیمانه 12-1: هزینه یابی بر مبنای فعالیت

�   پیمانه 12-2: حسابداری سنجش مسئولیت

�   پیمانه 12-3: قیمت‌گذاری انتقالات داخلی

�   پیمانه 12-4: اندازه گیری سود و ارزیابی عملکرد

�   پیمانه 12-5: مدیریت موجودی ها

�   پیمانه 12-6: سیستم به موقع موجودی ها (Just In Time)

�   پیمانه 12-7: مدیریت کیفیت جامع (TQM)

�سرفصل درس حسابرسی�

30 % اول

 • پودمان 1:مفاهیم اولیه و تعاریف حسابرسی

�      پیمانه 1-1:هدف و اصول کلی حسابرسی صورت‌های مالی

�      پیمانه 1-2:قرارداد حسابرسی

�      پیمانه 1-3:کنترل کیفیت کار حسابرسی

�      پیمانه 1-4:تقلب و اشتباه

�      پیمانه 1-5:ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت‌های مالی

 • پودمان 2:استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی (10 گانه)
 • پودمان 3:اصول و احکام حسابرسی
 • پودمان 4:آیین رفتار حرفه‌ای
 • پودمان 5:کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی
 • پودمان 6:کنترل‌های داخلی

�        استانداردهای حسابرسی مربوطه:

�         شماره: 1، 200، 220، 240، 250 و آیین رفتار حرفه ای�

30% دوم

 • پودمان 7:حسابرسی مبتنی بر ریسک:

�      پیمانه 7-1:مفاهیم خطر حسابرسی

�      پیمانه 7-2:اجزای تشکیل‌دهنده خطر حسابرسی

�      پیمانه 7-3:اهمیت در حسابرسی

 • پودمان 8:شواهد و مدارک حسابرسی

�      پیمانه 8-1:کاربرگ‌های حسابرسی

�      پیمانه 8-2:برنامه رسیدگی، روش‌ها و آزمون‌های حسابرسی

�      پیمانه 8-3:حسابرسی دارایی‌ها شامل، دارایی‌های ثابت مشهود، موجودی کالا، مطالبات و وجوه نقد

�      پیمانه 8-4:حسابرسی بدهی‌ها شامل: بدهی‌های جاری و بلندمدت، بدهی‌های احتمالی

�      پیمانه 8-5:حسابرسی درآمدها، هزینه‌ها و حقوق صاحبان سهام

 • پودمان 9:نمونه‌گیری در حسابرسی
 • پودمان 10:تاییدیه مدیران
 • پودمان 11:رسیدگی به حساب‌های اشخاص وابسته
 • پودمان 12:رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه،
 • پودمان 13:ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی

�        استاندارد‌های حسابرسی مربوطه:

�         شماره: 230، 300، 315، 320، 330، 450، 500، 501، 505، 510، 520، 530، 540، 550، 560، 570، 580 و 610

40% نهایی

 • پودمان 14:گزارش حسابرسی مستقل

�      پیمانه 14-1:اجزای اصلی گزارش حسابرس

�      پیمانه 14-2:گزارش حسابرس ـ مقبول

�      پیمانه 14-3:شرایطی که ممکن است به نظری غیر از نظر مقبول منجر شود: محدودیت‌ها، ابهام و عدم توافق و نحوه برخورد با آن در گزارش‌ها

�      پیمانه 14-4:گزارش حسابرسی در موارد خاص

 • پودمان 15:بررسی اجمالی
 • پودمان 16:اجرای روشهای توافقی
 • پودمان 17:اطلاعات مقایسه‌ای
 • پودمان 18:استفاده از خدمات دیگر حسابرسان
 • پودمان 19:اطلاعات مالی آتی
 • پودمان 20:حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک
 • پودمان 21:ارتباطات با مدیریت

�        استانداردهای حسابرسی مربوطه:

شماره: 600، 620، 700، 705، 706، 710، 720، 800، 1005، 1007، 2400، 2410، 3400، 4400 و 4410 �سرفصل درس ریاضی�

30% اول

 • پودمان 1:‌ مجموعه‌ها

�        پیمانه 1-1: مفاهیم و تعاریف اولیه

 • پودمان 2: بسط چند جمله‌ای

�        پیمانه 2-1: مفاهیم اولیه

�        پیمانه 2-2: قوانین و قواعد

 • پودمان 3: تابع

�        پیمانه 3-1: مبانی تابع

�         ریز پیمانه 3-1-1: تعریف و ضابطه تابع

�         ریز پیمانه 3-1-2: دامنه تابع

�         ریز پیمانه 3-1-3: برد تابع

�         ریز پیمانه 3-1-4: اعمال روی تابع

�         ریز پیمانه 3-1-5: تساوی دو تابع

�        پیمانه 3-2: تابع معکوس

�        پیمانه 3-3: ترکیب توابع

�        پیمانه 3-4: توابع یک به یک

�        پیمانه 3-5: توابع زوج و فرد

 • پودمان 4: حد و پیوستگی

�        پیمانه 4-1: تعریف حد

�        پیمانه 4-2: محاسبه حد

�         ریز پیمانه 4-2-1: حد تابع قدر مطلق و جز صحیح

�         ریز پیمانه 4-2-2: حد تابع چند ضابطه‌ای

�         ریز پیمانه 4-2-3: حد تابع کسری

�         ریز پیمانه 4-2-4: حد توابع خطی (کثیر‌الجمله)

�         ریز پیمانه 4-2-5: حد توابع رادیکالی

�        پیمانه 4-3: صور مبهم و روشهای رفع ابهام

�        پیمانه 4-4: پیوستگی

�         ریز پیمانه 4-4-1: پیوستگی تابع در یک نقطه

�         ریز پیمانه 4-4-2: پیوستگی تابع در یک فاصله

�        پیمانه 4-5: هم ارزی

30% دوم

 • پودمان 5: مشتق

�        پیمانه 5-1: تعریف مشتق و مشتق‌پذیری

�        پیمانه 5-2: قواعد مشتق‌گیری

�        پیمانه 5-3: مشتق مرتبه n ام

�        پیمانه 5-4: مشتق ترکیب توابع

�        پیمانه 5-5: مشتق تابع ضمنی

�        پیمانه 5-6: مشتق توابع پارامتری

�        پیمانه 5-7: کاربرد مشتق

�         ریز پیمانه 5-7-1: فواصل صعودی و نزولی

�         ریز پیمانه 5-7-2: نقاط بحرانی

�         ریز پیمانه 5-7-3: تقعر و تحدب

�         ریز پیمانه 5-7-4: نقطه عطف

�         ریز پیمانه 5-7-5: معادله مماس و قائم

�         ریز پیمانه 5-7-6: مجانبها

�        پیمانه 5-8: دیفرانسیل تابع و نمو

 • پودمان 6: تابع چند متغیره

�        پیمانه 6-1: دامنه و برد توابع چند متغیره

�        پیمانه 6-2: مشتقات نسبی (جزئی)

�        پیمانه 6-3: دیفرانسیل کامل

�        پیمانه 6-4: نقاط بحرانی در توابع چند متغیره

�         ریز پیمانه 6-4-1: تعیین نقطه بحرانی در صورت وجود قید یا محدودیت (تابع مقید)

�        پیمانه 6-5: متشق تابع مرکب (قاعده زنجیری)

�        پیمانه 6-6: تحدب و تقعر

�        پیمانه 6-7: تابع همگن (قضیه اویلر)

 • پودمان 7: انتگرال

�        پیمانه 7-1: قواعد انتگرال‌گیری

�        پیمانه 7-2: انتگرال معین

�        پیمانه 7-3: روشهای انتگرال‌گیری

�         ریز پیمانه 7-3-1: روش جز به جز

�         ریز پیمانه 7-3-2: روش تغیر متغیر

�         ریز پیمانه 7-3-3: روش تجزیه کسرهای گویا

�        پیمانه 7-4: سطح محصور

�        پیمانه 7-5: قضیه اساسی انتگرال‌گیری

40% نهایی

 • پودمان 8: کاربرد ریاضیات درحسابداری

�        پیمانه 8-1: تحلیل نقطه سر به سر و تعادل میان عرضه و تقاضا

�        پیمانه 8-2: کاربردهای مشتق

�         ریز پیمانه 8-2-1: کشش

�         ریز پیمانه 8-2-2: محاسبه نرخ رشد

�         ریز پیمانه 8-2-3: توابع متوسط و نهایی

�         ریز پیمانه 8-2-4:‌ به دست آوردن max یا min

�        پیمانه 8-3: کاربردهای� انتگرال

�         ریز پیمانه 8-3-1: مازاد مصرف‌کننده و عرضه‌کننده

 • پودمان 9: ماتریس

�        پیمانه 9-1: تعریف ماتریس و ماتریسهای خاص

�        پیمانه 9-2: عملیات جبری روی ماتریس‌ها

�        پیمانه 9-3: ماتریس ترانهاده

�        پیمانه 9-4: اثر ماتریس

�        پیمانه 9-5: دترمینال

�        پیمانه 9-6: معکوس ماتریس

�         ریز پیمانه 9-6-1: خواص ماتریس معکوس

�         ریز پیمانه 9-6-2: روشهای محاسبه معکوس یک ماتریس

�        پیمانه 9-7: رتبه‌ ماتریس

�        پیمانه 9-8: معادله مفسر و مقادیر ویژه

�        پیمانه 9-9:‌ دستگاه معادلات خطی

 • پودمان 10: معادلات دیفرانسیل

سرفصل درس آمار�

30% اول

 • پودمان 1: آمار توصیفی

�   پیمانه 1-1: تعاریف

�         ریز پیمانه 1-1-1: جامعه‌ آماری

�         ریز پیمانه 1-1-2: نمونه

�         ریز پیمانه 1-1-3: صفت متغیر

�   پیمانه 1-2: طبقه‌بندی داده‌ها

�   پیمانه 1-3: مقیاس‌ها و انوع آن

�         ریز پیمانه 1-3-1: اسمی

�         ریز پیمانه 1-3-2: رتبه‌ای

�         ریز پیمانه 1-3-3: فاصله‌ای

�         ریز پیمانه 1-3-4: نسبی

�   پیمانه 1-4: نمودارهای فراوانی

�         ریز پیمانه 1-4-1: ریشه و برگ

�         ریز پیمانه 1-4-2: میله‌ای

�         ریز پیمانه 1-4-3: بافت نگار

�         ریز پیمانه 1-4-4: هیستوگرام

�         ریز پیمانه 1-4-5: چند بر

�         ریز پیمانه 1-4-6: اجایو

�         ریز پیم

/ 0 نظر / 145 بازدید