مجموعه مدیریت

مجموعه مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت تکنولوژی مدیریت مالی کارآفرینی مدیریت منابع انسانی علمی کاربردی مدیریت نشر اقتصاد خرد و کلان 2 2 2 2 2 3 2 2 0 بازاریابی 2 0 0 1 0 0 2 2 2 تئوری های مدیریت 3 3 3 3 3 0 2 3 3 تحقیق در عملیات (بازرکانی و صنعتی) 2 0 2 2 2 0 0 2 0 حسابداری دولتی 0 2 0 0 0 0 0 0 0 حسابداری مالی و صنعتی 0 0 0 0 0 4 0 0 1 ریاضی و آمار 2 2 2 2 2 3 3 2 2 زبان عمومی و تخصصی(انگلیسی) 3 3 3 3 3 2 3 3 3 مالیه عمومی و بودجه 0 2 0 0 0 0 0 0 0 مبانی کارآفرینی 0 0 0 0 0 0 3 0 0 مدیریت تولید 0 0 2 1 2 0 0 0 2 مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 0 0 0 0 0 4 0 0 0 مدیریت مالی 2 0 0 0 0 4 0 2 0

/ 0 نظر / 108 بازدید