مجموعه علوم تربیتی 2

علوم تربیتی 2 کلیات روان‌شناسی استثنایی

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

30% اول : پودمان های 1و2و6و9

30%دوم : پودمان های 3و7و8

40%نهایی: پودمان های 4و5

 • پودمان 1: روانشناسی استثنایی

�      پیمانه 1-1: تعاریف و طبقه‌بندی کودکان استثنایی

�      پیمانه 1-2: درصد شیوع

�      پیمانه 1-3: عوامل خطرساز

�         ریزپیمانه 1-3-1: عوامل زیستی و محیطی قبل و حین تولد

�         ریزپیمانه 1-3-2: عوامل زیستی و محیطی پس از تولد

�      پیمانه 1-4: انواع پیشگیری

�         ریزپیمانه 1-4-1: اولیه

�         ریزپیمانه 1-4-2: ثانویه

�         ریزپیمانه 1-4-3: ثالث

�      پیمانه 1-5: آموزش ویژه

�         ریز پیمانه 1-5-1: تعریف آموزش ویژه

�         ریز پیمانه 1-5-2: تاریخچه آموزش ویژه

�         ریز پیمانه 1-5-3: الگوهای ارائه آموزش ویژه

�      پیمانه 1-6: مشکلات خانواده‌های کودکان استثنایی

 • پودمان 2: نابینایی و کم‌بینایی

�      پیمانه 2-1: تعاریف و طبقه‌بندی

�      پیمانه 2-2: علل نقایص بینایی

�      پیمانه 2-3: تأثیر نقص بینایی بر ویژگی‌های رشدی و شخصیتی کودکان

�      پیمانه 2-4: آموزش کودکان نابینا و کم‌بینا

 • پودمان 3: عقب‌ماندگی ذهنی

�      پیمانه 3-1: کلیات، تعاریف، شیوع

�      پیمانه 3-2: طبقه‌بندی عقب‌ماندگی

�         ریزپیمانه 3-2-1: طبقه‌بندی روانشناسان

�         ریزپیمانه 3-2-2: طبقه‌بندی روانپزشکان

�         ریزپیمانه 3-2-3: طبقه‌بندی آموزشی، تربیتی، درمانی

�      پیمانه 3-3: مسایل روانی و مشکلات کودکان عقب‌مانده و خانواده آن‌ها

�      پیمانه 3-4: پیشگیری، درمان و آموزش کودکان عقب‌مانده

 • پودمان 4: ناشنوایی و کم‌شنوایی

�      پیمانه 4-1: تعاریف و کلیات و طبقه‌بندی

�      پیمانه 4-2: علل نواقص شنوایی و انواع آن

�      پیمانه 4-3: ویژگی‌های رشدی و شخصیتی کودکان با نقص شنیداری

�      پیمانه 4-4: آموزش کودکان با مشکلات شنوایی

 • پودمان 5: تیزهوشی

�      پیمانه 5-1: تعریف هوش

�      پیمانه 5-2: تعریف تیزهوش و انواع آن

�      پیمانه 5-3: ویژگی‌های رشدی و شخصیتی کودکان تیزهوش

�      پیمانه 5-4: مشکلات کودکان تیزهوش

�      پیمانه 5-5: برنامه‌های آموزشی برای کودکان تیزهوش

 • پودمان 6: اختلال یادگیری

�      پیمانه 6-1: تعاریف و کلیات

�      پیمانه 6-2: انواع اختلال یادگیری

�         ریزپیمانه 6-2-1: اختلال خواندن

�         ریزپیمانه 6-2-2: اختلال ریاضیات

�         ریزپیمانه 6-2-3: اختلال نوشتن

�      پیمانه 6-3: آموزش مبتلایان به اختلال یادگیری

 • پودمان 7: اختلالات رشد و رفتاری

�      پیمانه 7-1: اختلالات فراگیر رشد

�         ریزپیمانه 7-1-1: اوتیسم

�         ریزپیمانه 7-1-2: رت

�         ریزپیمانه 7-1-3: آسپیرگر

�         ریزپیمانه 7-1-4: از هم پاشیدگی کودکی

�      پیمانه 7-2: اختلال کمبود توجه ADHD

�      پیمانه 7-3: اختلالات رفتار ایذایی

�         ریزپیمانه 7-3-1: اختلال سلوک

�         ریزپیمانه 7-3-2: اختلال نافرمانی و لجبازی

�      پیمانه 7-4: درمان و برنامه‌های آموزشی ویژه

 • پودمان 8: ناسازگاری و اختلالات حرکتی، هیجانی و رفتاری

�      پیمانه 8-1: ناسازگاری با منشاء عضوی

�         ریزپیمانه 8-1-1: صرع

�         ریزپیمانه 8-1-2: چند معلولیتی

�         ریزپیمانه 8-1-3: مشکلات حرکتی و ناتوانی جسمی

�      پیمانه 8-2: ناسازگاری با علل نوروتیک و هیجانی

�         ریزپیمانه 8-2-1: ترس و فوبی کودکی

�         ریزپیمانه 8-2-2: انواع تیک و درمان آن

�         ریزپیمانه 8-2-3: اضطراب کودکی

�         ریزپیمانه 8-2-4: افسردگی کودکی

�         ریزپیمانه 8-2-5: وسواس

�         ریزپیمانه 8-2-6: حسادت

�         ریزپیمانه 8-2-7: اختلال خواب

�         ریزپیمانه 8-2-8: اختلال خوردن

�      پیمانه 8-3: اختلال دفعی

 • پودمان 9: اختلالات ارتباطی

�      پیمانه 9-1: اختلال زبانی

�      پیمانه 9-2: اختلال گفتاری

 

�سرفصل درس روش‌ها و فنون راهنمایی در مشاوره�

30% اول

 • پودمان 1: کلیات مشاوره

�      پیمانه 1-1: رابطه مشاوره‌ای

�         ریزپیمانه 1-1-1: چرا می‌خواهید مشاور شوید؟

�         ریزپیمانه 1-1-2: مروری بر آموزش مهارت‌ها

�      پیمانه 1-2: مصاحبه مشاوره‌ای

�         ریزپیمانه 1-2-1: مراحل مشاوره

�         ریزپیمانه 1-2-2: شرایط انجام مصاحبه

�         ریزپیمانه 1-2-3: توجه و پذیرش نامشروط

�         ریزپیمانه 1-2-4: همدلی و هم‌خوانی

�         ریزپیمانه 1-2-5: ایجاد رابطه حسنه

�         ریزپیمانه 1-2-6: رازداری

�         ریزپیمانه 1-2-7: درک مراجع و مشکل او

�         ریزپیمانه 1-2-8: آماده کردن شرایط محیطی

�      پیمانه 1-3: لزوم مشاهده

�      پیمانه 1-4: راهنمایی

�         ریزپیمانه 1-4-1: تعاریف

�      پیمانه 1-5-1: تعاریف مشاوره

�         ریزپیمانه 1-5-1: مشاوره فردی و گروهی

�      پیمانه 1-6: انواع مشاوره

�         ریزپیمانه 1-6-1: روش مستقیم

�         ریزپیمانه 1-6-2: روش غیر مستقیم

�         ریزپیمانه 1-6-3: روش انتخابی

�         ریزپیمانه 1-6-4: مشاوره شغلی

�         ریزپیمانه 1-6-5: مشاوره تحصیلی

�         ریزپیمانه 1-6-6: مشاوره خانوادگی

�         ریزپیمانه 1-6-7: مشاوره توانبخشی

�      پیمانه 1-7: مقایسه راهنمایی، مشاوره و روان درمانی

 • پودمان 2: موقعیت مشاوره

�      پیمانه 2-1: آرایش اتاق

�      پیمانه 2-2: آرامش مشاور

30% دوم

 • پودمان 3: مهارت‌های خرد مشاوره و فنون مشاوره

�  پیمانه 3-1: گوش دادن

�  پیمانه 3-2: انعکاس

�         ریزپیمانه 3-2-1: طبقه‌بندی احساسات

�         ریزپیمانه 3-2-2: محاسن و معایب احساسات

�  پیمانه 3-3: سازمان دادن

�         ریزپیمانه 3-3-1: انواع سازمان دادن

�         ریزپیمانه 3-3-2: روش‌های سازمان دادن

�  پیمانه 3-4: رهبری

�         ریزپیمانه 3-4-1: روش‌های رهبری

�         ریزپیمانه 3-4-2: انواع جملات رهبری

�  پیمانه 3-5: تشویق

�  پیمانه 3-6: سکوت

�  پیمانه 3-7: مقاومت

�         ریزپیمانه 3-7-1: علل مقاومت

�         ریزپیمانه 3-7-2: روش‌های مقابله با مقاومت

�  پیمانه 3-8: شیوه‌های دیدای، شنیداری و احساسی

�  پیمانه 3-9: طرح سؤالات

�  پیمانه 3-10: قاب‌گیری یا شکل‌دهی مجدد

�  پیمانه 3-11: مواجهه

�  پیمانه 3-12: مبارزه با عقاید خود تخریبس

�  پیمانه 3-13: مهارت‌های درگیر شدن و مهارت‌های جهت دادن

�  پیمانه 3-14: بازی درمانی

�  پیمانه 3-15: کاربرد آزمون‌ها

40% نهایی

 • پودمان 4: روش‌های شناخت و برخورد با مشکل

�  پیمانه 4-1: بررسی راه حل‌ها

�  پیمانه 4-2: اقدام تسهیلی

�  پیمانه 4-3: حوزه‌های تخصصی مشاوره

 • پودمان 5: پایان دادن به جلسه مشاوره

�  پیمانه 5-1: زمان پایان دادن به جلسه

 • پودمان 6: تجربه مشاوره

�  پیمانه 6-1: فرآیند جلسه مشاوره

�         ریزپیمانه 6-1-1: تدارک

�         ریزپیمانه 6-1-2: مقدمه

�         ریزپیمانه 6-1-3: شروع کار

�         ریزپیمانه 6-1-4: گوش دادن

�         ریزپیمانه 6-1-5: تشخیص مشکل

�         ریزپیمانه 6-1-6: بررسی گزینه‌ها و اقدام تسهیلی

�         ریزپیمانه 6-1-7: ختم جلسه مشاوره

�  پیمانه 6-2: بی‌واسطگی تجربه مشاوره

 • پودمان 7: آموزش مشاور

�  پیمانه 7-1: نگهداری سوابق

�         ریزپیمانه 7-1-1: اصول اخلاق حرفه‌ای

�  پیمانه 7-2: انتقال و انتقال متقابل

�سرفصل درس روانشناسی شخصیت�

30% اول

 • پودمان 1: مطالعه شخصیت: اهمیت، تکامل، ارزیابی، پژوهش و نظریه

�  پیمانه 1-1: رویکردهای گوناگون به نظریه شخصیت

�  پیمانه 1-2: اهمیت موضوع شخصیت و جایگاه شخصیت و روانشناسی

�  پیمانه 1-3: تعاریف شخصیت

�  پیمانه 1-4: عوامل تاریخی مؤثر در نظریه‌های شخصیت

�         ریزپیمانه 1-4-1: طب بالینی اروپا

�         ریزپیمانه 1-4-2: روان سنجی

�         ریزپیمانه 1-4-3: رفتارگرایی

�         ریزپیمانه 1-4-4: روانشناسی گشتالت

�  پیمانه 1-5: برداشت‌هایی از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 1-5-1: جبر و اختیار

�         ریزپیمانه 1-5-2: منطقی و غیرمنطقی بودن، کل‌گرایی و جزء گرایی

�         ریزپیمانه 1-5-3: فطرت‌گرایی و محیط‌گرایی

�         ریزپیمانه 1-5-4: ثبات و تغییر‌پذیر، ذهنیت و عینیت

�         ریزپیمانه 1-5-5: درون‌کنشی و بیرون‌کنشی

�         ریزپیمانه 1-5-6: تعادل و تکامل، شناخت‌پذیری و شناخت‌ناپذیری

�  پیمانه 1-6: نقش ارزیابی و مطالعه شخصیت

�  پیمانه 1-7: نقش پژوهش در مطالعه شخصیت

�  پیمانه 1-8: نقش نظریه در مطالعه شخصیت

 • پودمان 2: رویکرد روان پویایی

�  پیمانه 2-1: روانکاوی فروید

�         ریزپیمانه 2-1-1: زندگی‌نامه فروید

�         ریزپیمانه 2-1-2: غرایز: نیروی محرک شخصیت

�         ریزپیمانه 2-1-3: ساختار شخصیت: نهاد، خود، فراخود

�         ریزپیمانه 2-1-4: اضطراب و نقش آن در ساختار شخصیت

�         ریزپیمانه 2-1-5: مراحل روانی ـ جنسی رشد شخصیت

�         ریزپیمانه 2-1-6: مکانیسیم‌های دفاعی

�         ریزپیمانه 2-1-7: برداشت فروید از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 2-1-8: ارزیابی و پژوهش در نظریه فروید

�  پیمانه 2-2: روان‌شناختی تحلیلی یونگ

�         ریزپیمانه 2-2-1: زندگی‌نامه یونگ

�         ریزپیمانه 2-2-2: ساختار شخصیت: ایگو، ناخودآگاه شخصی عقده‌ها ناخود‌آگاه جمعی

�         ریزپیمانه 2-2-3: آرکی تایپ‌ها: پرسونا، آنیما و آنیموس، سایه، خود

�         ریزپیمانه 2-2-4: نگرش‌ها، پویایی‌ها و رشد و تکامل، توجیه و تشریح شخصیت

�         ریزپیمانه 2-2-5: هم‌زمانی، فرآیند فردیت، کنش فراسویی

�         ریزپیمانه 2-2-6: مراحل رشد و تکامل فردی ـ پیشرت و بازگشت

�         ریزپیمانه 2-2-7: تصعید و سرکوبی ـ سمبل‌سازی

�         ریزپیمانه 2-2-8: برداشت یونگ از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 2-2-9: ارزیابی و پژوهش در نظریه یونگ

�  پیمانه 2-3: روانشناسی خود، تکامل نظریه روان‌کاوی

�         ریزپیمانه 2-3-1: نظریه هارتمن

�         ریزپیمانه 2-3-2: نظریه مارگارت ماهلر

�         ریزپیمانه 2-3-3: نظریه هاینز کوهات (نظریه خویشتن)

�  پیمانه 2-4: نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون

�         ریزپیمانه 2-4-1: اصل اپی ژنتیک

�         ریزپیمانه 2-4-2: مراحل هشت‌گانه زندگی

30% دوم

 • پودمان 3: رویکرد روانی اجتماعی

�  پیمانه 3-1: نظریه آلفرد آدلر

�         ریزپیمانه 3-1-1: زندگی‌نامه آدلر

�         ریزپیمانه 3-1-2: احساس حقارت

�         ریزپیمانه 3-1-3: شکل‌گیری سبک زندگی

�         ریزپیمانه 3-1-4: علاقه اجتماعی و ترتیب تولد

�         ریزپیمانه 3-1-5: برداشت آدلر از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 3-1-6: ارزیابی و پژوهش در نظریه آدلر

�  پیمانه 3-2: نظریه کارن هورنای

�         ریزپیمانه 3-2-1: زندگی‌نام هورنای

�         ریزپیمانه 3-2-2: ایمنی و ارضا و اضطراب اساسی

�         ریزپیمانه 3-2-3: نیازهای روان رنجوری و روندهای روان رنجوری

�         ریزپیمانه 3-2-4: خود انگاره آرماتی

�         ریزپیمانه 3-2-5: روان‌شناسی زن، گریز از زن بودن

�         ریزپیمانه 3-2-6: برداشت هورنای از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 3-2-7: ارزیابی و پژوهش در نظریه هورنای

�  پیمانه 3-3: نظریه اریک فروم

�         ریزپیمانه 3-3-1: زندگی‌نامه فروم

�         ریزپیمانه 3-3-2: آزادی در برابر امنیت، تعارض بنیادی انسان

�         ریزپیمانه 3-3-3: رشد شخصیت در دوران کودکی

�         ریزپیمانه 3-3-4: نیازهای روان‌شناختی

�         ریزپیمانه 3-3-5: سنخ‌های منشی سازنده و غیر سازنده و نفوذ جامعه

�         ریزپیمانه 3-3-6: برداشت فروم از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 3-3-7: ارزیابی و پژوهش در نظریه فروم

�  پیمانه 3-4: نظریه هنری موری

�         ریزپیمانه 3-4-1: زندگی‌نامه موری

�         ریزپیمانه 3-4-2: اصول بنیادی شخصیت

�         ریزپیمانه 3-4-3: بخش‌های شخصیت

�         ریزپیمانه 3-4-4: نیازها و عقده‌ها و رشد شخصیت

�         ریزپیمانه 3-4-5: برداشت موری از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 3-4-6: ارزیابی و پژوهش در نظریه موری

�  پیمانه 3-5: نظریه هری استاک سالیوان

�         ریزپیمانه 3-5-1: شرح حال

�         ریزپیمانه 3-5-2: ساختار شخصیت

�         ریزپیمانه 3-5-3: فرآیندهای شناختی

�  پیمانه 3-6: نظریه گروهی مورنو

�         ریزپیمانه 3-6-1: شرح حال

�         ریزپیمانه 3-6-2: اصول نظریه

�         ریزپیمانه 3-6-3: رابطه فرد و اجتماع

�  پیمانه 3-7: نظریه التقاطی گاردنر مورفی

�         ریزپیمانه 3-7-1: شرح حال

�         ریزپیمانه 3-7-2: تشکیل و تحول شخصیت

�         ریزپیمانه 3-7-3: مراحل جنبه‌های زیستی و روانی شخصیت

�         ریزپیمانه 3-7-4: یادگیری

�         ریزپیمانه 3-7-5: نیاز به انگیزه

�         ریزپیمانه 3-7-6: خود ـ من

 • پودمان4: رویکرد صفت

�  پیمانه 4-1: نظریه گوردون آلپورت

�         ریزپیمانه 4-1-1: زندگی‌نامه آلپورت

�         ریزپیمانه 4-1-2: ماهیت شخصیت و صفت‌های شخصیت (انواع صفات)

�         ریزپیمانه 4-1-3: شخصیت و انگیزش

�         ریزپیمانه 4-1-4: نفس، خود یگانه و منحصر به فرد

�         ریزپیمانه 4-1-5: شخصیت در دوران کودکی و بزرگ‌سالی

�         ریزپیمانه 4-1-6: برداشت الپورت از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 4-1-7: ارزیابی و پژوهش در نظریه آلپورت

�  پیمانه 4-2: نظریه ریموند کتل

�         ریزپیمانه 4-2-1: زندگی‌نامه کتل

�         ریزپیمانه 4-2-2: رویکرد صفت در شخصیت

�         ریزپیمانه 4-2-3: صفت‌های عمقی

�         ریزپیمانه 4-2-4: سازمان پویای شخصیت

�         ریزپیمانه 4-2-5: اضطراب مزمن

�         ریزپیمانه 4-2-6: تأثیر وراثت و محیط

�         ریزپیمانه 4-2-7: برداشت کتل از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 4-2-8: ارزیابی و پژوهش در نظریه کتل

�  پیمانه 4-3: نظریه اچ زی آیزنک

�         ریزپیمانه 4-3-1: شرح حال

�         ریزپیمانه 4-3-2: اصول نظریه

40% نهایی

 • پودمان 5: رویکرد انسان‌گرایی

�  پیمانه 5-1: نظریه آبراهام‌مزلو

�         ریزپیمانه 5-1-1: زندگی‌نامه مزلو

�         ریزپیمانه 5-1-2: سلسله مراتب نیازها

�         ریزپیمانه 5-1-3: شخصیت سالم

�         ریزپیمانه 5-1-4: سایر نظریه‌ها سلسله مراتب نیازها

�         ریزپیمانه 5-1-5: برداشت مزلو از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 5-1-6: ارزیابی و پژوهش در نظریه مزلو

�  پیمانه 5-2: نظریه کارل راجرز

�         ریزپیمانه 5-2-1: زندگی‌نامه راجرز

�         ریزپیمانه 5-2-2: اهمیت خویشتن

�         ریزپیمانه 5-2-3: ساختمان شخصیت، روند شخصیت

�         ریزپیمانه 5-2-4: رشد و تحول خویشتن

�         ریزپیمانه 5-2-5: ویژگی‌های افراد با کارکرد کامل

�         ریزپیمانه 5-2-6: برداشت راجرز از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 5-2-7: ارزیابی و پژوهش در نظریه راجرز

 • پودمان 6: رویکرد شناختی و رفتاری

�  پیمانه 6-1: جرج کلی

�         ریزپیمانه 6-1-1: زندگی‌نامه کلی

�         ریزپیمانه 6-1-2: سازه‌های شخصی

�         ریزپیمانه 6-1-3: انگیزه‌ها و عواطف و سلامت و اختلال روانی

�         ریزپیمانه 6-1-4: برداشت کلی از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 6-1-5: ارزیابی و پژوهش در نظریه کلی

�  پیمانه 6-2: نظریه میدانی لوین

�         ریزپیمانه 6-2-1: شرح حال

�         ریزپیمانه 6-2-2: ساخت شخصیت

�         ریزپیمانه 6-2-3: کثرت شخص در عین وحدت

�         ریزپیمانه 6-2-4: کثرت محیط روانی و ارتباط مناطق

�         ریزپیمانه 6-2-5: حرکت و ارتباط

�         ریزپیمانه 6-2-6: تحرک شخصیت

�         ریزپیمانه 6-2-7: دگرگونی‌های محیط روانی

�         ریزپیمانه 6-2-8: بازگشت به حالت روانی

�         ریزپیمانه 6-2-9: رشد و تحول شخصیت

�  پیمانه 6-3: نظریه تقویت دالار و میلر

�         ریزپیمانه 6-3-1: شرح حال

�         ریزپیمانه 6-3-2: ساخت شخصیت

�         ریزپیمانه 6-3-3: رشد شخصیت

�         ریزپیمانه 6-3-4: یادگیری و عادت

�         ریزپیمانه 6-3-5: کشمکش‌های درونی

�  پیمانه 6-4: نظریه‌ بی، اف اسکینر

�         ریزپیمانه 6-4-1: زندگی‌نامه اسکینر

�         ریزپیمانه 6-4-2: تقویت و برنامه‌های تقویت

�         ریزپیمانه 6-4-3: تقویت‌های متوالی شکل‌دهی رفتار

�         ریزپیمانه 6-4-4: رفتار خرافی و رفتار خودگردانی

�         ریزپیمانه 6-4-5: کاربردهای شرطی‌سازی کنش‌گر

�         ریزپیمانه 6-4-6: برداشت اسکینر از ماهیت انسان

�         ریزپیمانه 6-4-7: ارزیابی و

/ 0 نظر / 125 بازدید