مجموعه علوم تربیتی 2

مجموعه علوم تربیتی 2 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی روانشناسی تربیتی مشاوره و راهنمایی مشاوره (مدرسه ای، شغلی، خانواده ای، توانبخشی) آمار و روش های تحقیق 2 2 2 2 آموزش و پرورش کودکان استثنایی 3 0 0 0 روانشناسی تربیتی 2 3 0 0 روانشناسی رشد 2 2 0 0 روانشناسی شخصیت 0 0 2 2 روانشناسی عمومی 2 2 0 0 روانشناسی کودکان استثنایی 3 0 0 0 روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره 0 0 3 3 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه) 2 2 3 3 سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت 2 0 0 0 کاربرد آزمون های روانی در مشاوره 0 0 2 2 مبانی مشاوره و راهنمایی 0 0 2 2 نظریه های مشاوره و روان درمانی 0 0 3 3

/ 0 نظر / 125 بازدید