مهندسی شیمی

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی آغاز 30% اول

 • پودمان 1: سینتیک واکنش‌های متجانس

�        پیمانه 1-1: تقسیم‌بندی واکنش‌های شیمیایی

�        پیمانه 1-2: سرعت واکنش

�         ریز پیمانه 1-2-1: تعریف سرعت واکنش

�         ریز پیمانه 1-2-2: ثابت سرعت و وابستگی آن به دما (نظریه آرنیوس- نظریه برخوردها- نظریه حالت‌گذرا)

�        پیمانه 1-3: واکنش‌های ابتدایی و غیر ابتدایی

�        پیمانه 1-4: واکنش‌های منفرد و چندگانه

�        پیمانه 1-5: مکانیسم واکنش‌های چند مرحله‌ای و تقریب حالت پایا

 • پودمان 2: راکتور ناپیوسته

�        پیمانه 2-1: تغییرات فشار کل در یک سیستم با حجم ثابت

�        پیمانه 2-2: میزان تبدیل در راکتور برای انواع واکنش‌ها

�         ریز پیمانه 2-2-1: واکنش‌های برگشت ناپذیر

�         ریز پیمانه 2-2-2: واکنش‌های برگشت‌پذیر

�         ریز پیمانه 2-2-3: واکنش‌های کاتالیستی و اتوکاتالیستی

�         ریز پیمانه 2-2-4: واکنش‌های تخمیری

�         ریز پیمانه 2-2-5: واکنش‌هایی با درجات انتقالی

�        پیمانه 2-3: راکتور ناپیوسته با حجم متغیر

�        پیمانه 2-4: زمان اتمام واکنش و زمان نیمه عمر

آغاز 30% دوم

 • پودمان 3: انواع راکتورها

�        پیمانه 3-1: طبقه‌بندی راکتورها و ویژگی‌ هرکدام

�        پیمانه 3-2: معادله عملکرد راکتورها

�        پیمانه 3-3: زمان پر شدن و سرعت پر شدن و زمان اقامت متوسط

�        پیمانه 3-4: عدد دام کهلر

 • پودمان 4: راکتور دوره‌ای

�        پیمانه 4-1: معادله عملکرد

�        پیمانه 4-2: نسبت جریان برگشتی بهینه

 • پودمان 5: واکنش‌های چند گانه

�        پیمانه 5-1: واکنش‌های موازی در انواع راکتورها

�        پیمانه 5-2: واکنش‌های سری در انواع راکتورها

�        پیمانه 5-3: واکنش‌های سری- موازی در انواع راکتورها

�        پیمانه 5-4: مطالعه کمی توزیع محصولات و اندازه راکتور و تعریف نسبت تشکیل

آغاز 40% پایانی

 • پودمان 6: اتصال راکتورها

�        پیمانه 6-1: اتصال راکتورهای لوله‌ای به صورت سری و موازی

�        پیمانه 6-2: اتصال راکتورهای مخلوط شونده به صورت سری و موازی

�        پیمانه 6-3: اتصال راکتورهای لوله‌ای و مخلوط شونده

 • پودمان 7: اثرات دما و فشار

�        پیمانه 7-1: واکنش‌های مفرد

�         ریز پیمانه 7-1-1: اثر دما بر ثابت سرعت واکنش

�         ریز پیمانه 7-1-2: مسیر بهینه دما برای واکنش گرماگیر یا گرماده

�        پیمانه 7-2: واکنش‌های چندگانه سری و� موازی

�         ریز پیمانه 7-2-1: اثر دما بر توزیع محصولات و انتخاب مسیر دمایی بهینه

 • پودمان 8: انتخاب راکتور مناسب

�        پیمانه 8-1: اثر درجه واکنش بر� انتخاب راکتور

�        پیمانه 8-2: اثر نوع واکنش بر انتخاب راکتور

�         ریز پیمانه 8-2-1: واکنش کاتالیستی

�         ریز پیمانه 8-2-2: واکنش‌های اتوکاتالیستی

�         ریز پیمانه 8-2-3: واکنش‌های تخمیری و آنزیمی

�        پیمانه 8-3: نحوه تماس بین مواد ترکیب شونده در انواع واکنش‌های سری و موازی

  کنترل فرآیندهای شیمیایی آغاز 30% اول

 • پودمان 1: تبدیل لاپلاس و تعریف سیستم‌های کنترل

�        پیمانه 1-1: تبدیل لاپلاس و قضایایی آن

�        پیمانه 1-2: معکوس لاپلاس

�        پیمانه 1-3: سیستم کنترل پس خور و پیش‌خور

 • پودمان 2: سیستم‌های درجه اول

�        پیمانه 2-1: فرآیندهای درجه اول

�        پیمانه 2-2: ثابت زمانی

�        پیمانه 2-3: خطی کردن سیستم‌های غیر خطی

�        پیمانه 2-4: پاسخ پله و ضربان ایده‌آل

�        پیمانه 2-5: پاسخ سینوسی

�        پیمانه 2-6: پسی انتقال

�        پیمانه 2-7: سیستم‌های درجه اول متوالی با اثر متقابل

�        پیمانه 2-8: سیستم‌های درجه اول متوالی بدون اثر متقابل

آغاز 30% دوم

 • پودمان 3: سیستم‌های درجه دوم

�        پیمانه 3-1: پاسخ پله و ضربان ایده‌آل

�        پیمانه 3-2: پاسخ سینوسی

 • پودمان 4: سیستم‌های کنترل و نمودارهای جعبه‌ای

�        پیمانه 4-1: نمودار جعبه‌ای

�        پیمانه 4-2: انواع کنترل تناسبی- انتگرالی- مشتقی

�        پیمانه 4-3: ساده‌سازی نمودارهای جعبه‌ای

�        پیمانه 4-4: تابع انتقالی کلی برای تغییر در مقدار مقرر

�        پیمانه 4-5: تابع انتقالی کلی برای تغییر در بار

آغاز 40% پایانی

 • پودمان 5: پایداری و مکان هندسی ریشه‌ها

�        پیمانه 5-1: معیار روث

�        پیمانه 5-2: قواعد رسم مکان هندسی ریشه‌ها

�        پیمانه 5-3: بررسی پایداری سیستم به کمک رسم مکان هندسی

 • پودمان 6: پاسخ فرکانسی

�        پیمانه 6-1: نمودارهای بُد

�        پیمانه 6-2: حاشیه بهره و فاز

�        پیمانه 6-3: معیار پایداری بُد

�        پیمانه 6-4: میزان کننده‌های زیگلر نیکولز

�        پیمانه 6-5: نمودار نایکوئیست

�        پیمانه 6-6: معیار پایداری نایکوئیست

  انتقال جرم و عملیات واحد بخش اول: انتقال جرم آغاز 30% اول

 • پودمان 1: عملیات انتقال جرم

�        پیمانه 1-1: روش‌های جداسازی مکانیکی

�        پیمانه 1-2: دسته‌بندی روش‌های انتقال جرم

�        پیمانه 1-3: عملیات مستقیم و غیر مستقیم

�        پیمانه 1-4: عملیات پایا و ناپایا

�        پیمانه 1-5: نحوه تماس فازها

�        پیمانه 1-6: دستگاه‌های مرحله‌ای و دیفرانسیلی

�        پیمانه 1-7: اصول طراحی واحدهای انتقال جرم

 • پودمان 2: نفوذ مولکولی

�        پیمانه 2-1: مکانیزم‌های انتقال جرم

�        پیمانه 2-2: تعریف و محاسبه شار انتقال جرم

�        پیمانه 2-3: سرعت متوسط

�        پیمانه 2-4: قانون اول فیک و نفول مولکولی در گازها و مایعات

�        پیمانه 2-5: ضریب نفوذ در گازها و مایعات

�        پیمانه 2-6: نفوذ در مخلوط‌های چند جزئی

�        پیمانه 2-7: معادلات پیوستگی

�         ریزپیمانه 2-7-1: معادله پیوستگی کلی

�         ریزپیمانه 2-7-2: معادله پیوستگی برای یک جزء

�        پیمانه 2-8: تعیین توزیع غلظت در مختصات کارتزین- استوانه‌ای و کروی

�        پیمانه 2-9: قانون دوم فیک

�        پیمانه 2-10: نفوذ در جامدات

�         ریز پیمانه 2-10-1: نفوذ در حالت پایا بر اساس قانون اول فیک

�         ریز پیمانه 2-10-2: نفوذ نادسن

�        پیمانه 2-11: معادلات نفوذ درهم و ضریب نفوذ چرخانه‌ای

 • پودمان 3: ضرایب انتقال جرم

�        پیمانه 3-1: ضرایب انتقال جرم

�         ریز پیمانه 3-1-1: ضرایب انتقال جرم کلی F

�         ریز پیمانه 3-1-2: ضرایب انتقال جرم K

�         ریز پیمانه 3-1-3: رابطه بین ضرایب انتقال جرم F و K

�        پیمانه 3-2: تئوری‌های انتقال جرم و تعیین ضرایب انتقال جرم

�        پیمانه 3-3: اعداد بدون بعد و آنالیز ابعادی

�        پیمانه 3-4: تشابه بین انتقال جرم، انتقال حرارت و انتقال مومنتم

�        پیمانه 3-5: معادلات لایه مرزی و شرایط مرزی آنها

 • پودمان 4: انتقال جرم بین فازها

�        پیمانه 4-1: تعادل

�        پیمانه 4-2: انتقال جرم بین دو فاز

�        پیمانه 4-3: ضرایب انتقال جرم محلی و کلی

�        پیمانه 4-4: مقاومت‌های انتقال جرم بین دو فاز

�        پیمانه 4-5: فرآیندهای پایا با جریان همسو- ناهمسو و متقاطع

�        پیمانه 4-6: فرآیندهای ناپیوسته و نیمه پیوسته

�        پیمانه 4-7: تعیین حداقل R و E مورد نیاز در جریان ناهمسو

�        پیمانه 4-8: بازده مورفری

�        پیمانه 4-9: مجموعه واحدها به صورت همسو، ناهمسو و متقاطع

�        پیمانه 4-10: تعداد مراحل و معادلات کرمسر

آغاز 30% دوم

 • پودمان 5: دستگاه‌های مربوط به عملیات گاز- مایع

�        پیمانه 5-1: برج‌های سینی‌دار

�         ریز پیمانه 5-1-1: مشخصات عمومی برج‌های سینی‌دار و اشکالات ایجاد شده در برج‌های سینی‌دار

�         ریز پیمانه 5-1-2: انواع سینی و مشخصات عمومی آنها

�         ریز پیمانه 5-1-3: بازده برجچ

�         ریز پیمانه 5-1-4: نحوه توزیع مایع روی سینی

�        پیمانه 5-2: برج‌های پر شده

�         ریز پیمانه 5-2-1: انواع پرکن‌ها و کاربردهای آنها

�         ریز پیمانه 5-2-2: سایر تجهیزات برج‌های پر شده

�         ریز پیمانه 5-2-3: افت فشار، قطر و ارتفاع برج‌های پر شده

�         ریز پیمانه 5-2-4: ارتفاع معادل با یک واحد تئوری

�        پیمانه 5-3: مقایسه برج‌های سینی‌دار و پر شده

�        پیمانه 5-4:� ماندگی مایع

�        پیمانه 5-5: برج‌های دیواره مرطوب

�        پیمانه 5-6: شستشو دهنده ونتوری

�        پیمانه 5-7: برج‌های پاششی

�        پیمانه 5-8: مخازن مولد حباب

�        پیمانه 5-9: مخازن مجهز به همزن

 • پودمان 6: جذب گاز

�        پیمانه 6-1: مشخصات حلال مناسب

�        پیمانه 6-2: تاثیر دما و فشار روی فرآیند جذب و دفع

�        پیمانه 6-3: ضریب جذب و دفع

�        پیمانه 6-4: جریان‌های همسو و ناهمسو

�        پیمانه 6-5: تعیین حداقل حلال مورد نیاز در فرآیندهای جذب و دفع

 

بخش دوم: عملیات واحد

 • پودمان 1: تقطیر

�        پیمانه 1-1: تعادل بخار ـ مایع در فشار یا دمای ثابت� نمودارهای T x,y �و P x,y

�        پیمانه 1-2: فراریت نسبی و ضریب توزیع

�        پیمانه 1-3: انحراف از حالت ایده‌آل و سیستم‌های آزئوتروپی

�        پیمانه 1-4: درجه آزادی

�        پیمانه 1-5: نمودار آنتالپی- غلظت

�        پیمانه 1-6: محاسبات نقطه جوش و شبنم

�        پیمانه 1-7: میعان جزئی

�        پیمانه 1-8: تبخیر ناگهانی

�        پیمانه 1-9: تقطیر دیفرانسیلی

�        پیمانه 1-10: میعان دیفرانسیلی

�        پیمانه 1-11: تقطیر مداوم و موازنه جرم و آنتالپی در ستون تقطیر

�        پیمانه 1-12: روش پونچون- ساواریت

�         ریز پیمانه 1-12-1: معادله خط عملکرد بالا و پایین ستون تقطیر

�         ریز پیمانه 1-12-2: نسبت جریان برگشتی و جریان برگشتی کامل، حداقل نسبت جریان برگشتی و بهترین نسبت جریان برگشتی

�         ریز پیمانه 1-12-3: تعیین تعداد مراحل مورد نیاز و تعیین محل ورود خوراک

�         ریز پیمانه 1-12-4: تقطیر با چند خوراک و ستون با جریان جانبی

�         ریز پیمانه 1-12-5: استفاده از بخار مستقیم

�        پیمانه 1-13: روش مک کیب و تیل:

�         ریز پیمانه 1-13-1: معادله خط عملکرد بالا و پایین ستون تقطیر

�         ریز پیمانه 1-13-2: تعیین تعداد مراحل مورد نیاز و تعیین محل ورود خوراک

�         ریز پیمانه 1-13-3: جریان برگشتی کامل و حداقل نسبت جریان برگشتی

�         ریز پیمانه 1-13-4: تقطیر با چند خوراک و ستون با جریان جانبی

�         ریز پیمانه 1-13-5: استفاده از بخار مستقیم

�         ریز پیمانه 1-13-6: تقطیر هم جوش و استخراجی

آغاز 40% پایانی

 • پودمان 2: استخراج مایع- مایع

�        پیمانه 2-1: مختصات مثلثی متساوی‌الاضلاع و مختصات مثلثی قائم

�        پیمانه 2-2: سیستم‌های سه گانه مایع

�         ریز پیمانه 2-2-1: با حلالیت جزیی یک زوج

�         ریز پیمانه 2-2-2: با حلالیت جزئی دو زوج

�        پیمانه 2-3: اثر دما و فشار بر استخراج

�        پیمانه 2-4: ضریب انتخاب‌پذیری حلال و پارامترهای موثر در انتخاب حلال

�        پیمانه 2-5: استخراج تک مرحله‌ای - چند مرحله‌ای

�        پیمانه 2-6: انواع دستگاه‌های مورد استفاده در عملیات استخراج و ویژگی‌های آنها

 • پودمان 3: تبخیر

�        پیمانه 3-1: انواع تخبیر کننده‌ها

�        پیمانه 3-2: ظرفیت تبخیر کننده‌ها

�        پیمانه 3-3: صعود نقطه جوش و قاعده دورینگ

�        پیمانه 3-4: اثر فشار مایع و اصطکاک روی افت دما

�        پیمانه 3-5: موازنه جرم و آنتالپی در تبخیر کننده یک مرحله‌ای

�        پیمانه 3-6: ظرفیت و فاکتور اقتصادی تبخیر کننده چند مرحله‌ای

�        پیمانه 3-7: روش‌های خوراک دهی

�        پیمانه 3-8: تراکم مجدد بخار

 • پودمان 4: عملیات مرطوب‌سازی

�        پیمانه 4-1: تعریف انواع رطوبت

�        پیمانه 4-2: نقطه شبنم و آنتالپی مخلوط- حجم مرطوب و گرمای مرطوب

�        پیمانه 4-3: تعادل فازی

�        پیمانه 4-4: اشباع کننده آدیاباتیک

�        پیمانه 4-5: نمودار رطوبت و درجه حرارت مرطوب

�        پیمانه 4-6: خط رطوبت سنجی و رابطه لوئیس

�        پیمانه 4-7: اندازه‌گیری رطوبت

�        پیمانه 4-8: برهم کنش‌های گاز و مایع و معادلات مربوط به تماس آنها

�         ریز پیمانه 4-8-1: رطوبت‌زنی آدیاباتیک

�         ریز پیمانه 4-8-2: رطوبت‌زدایی

�         ریز پیمانه 4-8-3: برج‌ خنک‌کننده

�        پیمانه 4-9: دستگاه‌های مرطوب‌ساز

 • پودمان 5: خشک کردن

�        پیمانه 5-1: انواع رطوبت مواد جامد

�        پیمانه 5-2: نمودار پسماند

�        پیمانه 5-3: خشک کن‌ها آدیاباتیک و غیر آدیاباتیک

�        پیمانه 5-4: خشک‌کن‌های پیوسته و ناپیوسته

�        پیمانه 5-5: انتقال جرم و انتقال حرارت در خشک‌کن‌ها

�        پیمانه 5-6: خشک کردن جامدات متخلخل و غیر متخلخل

�        پیمانه 5-7: محاسبه زمان خشک‌شدن

�        پیمانه 5-8: دستگاه‌های خشک کن

�        پیمانه 5-9: انتخاب دستگاه خشک‌کن

 • پودمان 6: جذب سطحی

�        پیمانه 6-1: انواع جذب سطحی

�        پیمانه 6-2: جاذب‌های سطحی

�        پیمانه 6-3: دستگاه جذب سطحی

�        پیمانه 6-4: تعادل و خطوط هم دمای جذب سطحی

�        پیمانه 6-5: معادله‌های لانگ مویر و فرند لیچ

�        پیمانه 6-6: نمودار پسماند

�        پیمانه 6-7: جذب از محلول‌های رقیق و غلیظ

�        پیمانه 6-8: نمودار غلظت و منحنی عبور

�        پیمانه 6-9: طول بستر مصرف نشده

�        پیمانه 6-10: معادله‌های اساسی برای جذب سطحی

�        پیمانه 6-11: عملیاتی تک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای جذب سطحی

�        پیمانه 6-12: طراحی دستگاه جذب سطحی

 • پودمان 7: استخراج از جامدات

�        پیمانه 7-1: روش‌های تماس

�        پیمانه 7-2: اثر دما و فشار روی استخراج از جامدات

�        پیمانه 7-3: محاسبه غلظت‌ها در انواع جداسازی

�        پیمانه 7-4: بازده در انواع جداسازی

 • پودمان 8: کریستالیزاسیون

�        پیمانه 8-1: مراحل تولید بلور

�         ریز پیمانه 8-1-1: انواع هسته‌زایی

�        پیمانه 8-2: معادله کلوین

�        پیمانه 8-3: رشد بلور

�        پیمانه 8-4: تابع چگالی جمعیت

 • پودمان 9: فیلتراسیون

�        پیمانه 9-1: انواع صافی

�        پیمانه 9-2: اصول صاف کردن

�        پیمانه 9-3: افت فشار در قالب صافی

�        پیمانه 9-4: کیک‌های تراکم‌پذیر و تراکم ناپذیر

  سرفصل درس انتقال حرارت آغاز 30% اول

 • پودمان 1: روش‌های انتقال حرارت

�        پیمانه 1-1: انتقال گرمای هدایتی و قانون فوریه

�         ریز پیمانه 1-1-1: ضریب هدایت گرمایی

�        پیمانه 1-2: انتقال گرمای جابجایی و قانون نیوتن

�         ریز پیمانه 1-2-1: ضریب انتقال گرمایی جابجایی

�        پیمانه 1-3: انتقال گرمای تشعشعی

�        پیمانه 1-4: ضریب نفوذ گرمایی

 • پودمان 2: معادلات انتقال گرما

�        پیمانه 2-1: معادله انتقال گرما در مختصات کارتزین- استوانه‌ای- کروی

�        پیمانه 2-2: شرایط مرزی و اولیه

 • پودمان 3: انتقال گرمای هدایتی

�        پیمانه 3-1: انتقال گرمای یک بعدی در جسم تخت با تولید انرژی و بدون تولید انرژی

�        پیمانه 3-2: انتقال گرمای یک بعدی در استوانه‌ با تولید انرژی و بدون تولید انرژی

�        پیمانه 3-3: انتقال گرمای یک بعدی در کره با تولید انرژی و بدون تولید انرژی

�        پیمانه 3-4: مقاومت گرمایی

�        پیمانه 3-5: عایق‌بندی

�        پیمانه 3-6: شعاع بحرانی

�        پیمانه 3-7: مقاومت گرمایی تماس

 • پودمان 4: سطوح گسترش یافته (پره‌ها)

�        پیمانه 4-1: توزیع دما و انتقال گرما در انواع پره

�         ریز پیمانه 4-1-1: پره طولانی

�         ریز پیمانه 4-1-2: پره با نوک عایق

�         ریز پیمانه 4-1-3: انتقال گرمایی جابجایی در نوک پره

�         ریز پیمانه 4-1-4: نوک پره با دمای مشخص

�        پیمانه 4-2: راندمان و ضریب تاثیر پره‌ها

 

آغاز 30% دوم

 • پودمان 5: انتقال گرمای هدایتی چند بعدی

�        پیمانه 5-1: روش‌های تحلیلی، عددی و ترسیمی

�        پیمانه 5-2: روش موازنه انرژی

�        پیمانه 5-3: ضریب شکل هدایت گرمایی (S)

 • پودمان 6: هدایت گرمایی ناپایا

�        پیمانه 6-1: روش ظرفیت گرمای فشرده و عدد Bi

�        پیمانه 6-2: جسم نیمه‌ی بی‌نهایت

/ 0 نظر / 288 بازدید