مهندسی صنایع - سیستم

 • معرفی
 • مشاوره
 • کتاب آموزشی
 • سر فصل دروس
 • فیلم های آموزشی
 • صندوق تضمین ارشد
 • کتاب ریز طبقه بندی شده
 • دروس امتحانی و ضرایب آن
 • ظرفیت پذیرش در هر گرایش
 

سرفصل درس اقتصاد 1

30% اول

 • پودمان 1: تقاضا عرضه و تعادل

�        پیمانه 1-1- اقتصاد و مفاهیم اولیه

�        پیمانه 1-2- تقاضا

�        پیمانه 1-3- عرضه

�        پیمانه 1-4- تعادل

 • پودمان 2: کشش

�        پیمانه 2-1- کشش قیمتی تقاضا

�        پیمانه 2-2- کشش درآمدی تقاضا

�        پیمانه 2-3- کشش قیمتی عرضه

�        پیمانه 2-4- کشش متقاطع تقاضا

30% دوم

 • پودمان 3: رفتار مصرف کننده

�        پیمانه 3-1- مطلوبیت

�        پیمانه 3-2- خط بودجه

�        پیمانه 3-3- تعادل مصرف کننده

�        پیمانه 3-4- تغییر در تعادل مصرف کننده

 • پودمان 4: رفتار تولید کنده

�        پیمانه 4-1- تابع تولید

�        پیمانه 4-2- منحنی‌های بی‌تفاوتی تولید

�        پیمانه 4-3- خط هزینه یکسان

�        پیمانه 4-4- تعادل در تولید کننده

�        پیمانه 4-5- تغییر در تعادل تولید کننده

�        پیمانه 4-6- کشش جانشینی عوامل تولید (سیگما)

�        پیمانه 4-7- تابع تولید کاب- داگلاس

�        پیمانه 4-8- تابع تولید با کشش جانشینی ثابت C.E.S

�        پیمانه 4-9- تابع تولید لئونتیف

40 درصد

 • پودمان 5: هزینه

�        پیمانه 5-1- مفهوم هزینه از نظر اقتصادی

�        پیمانه 5-2- هزینه‌های کوتاه مدت

�        پیمانه 5-3- هزینه‌های بلند مدت

�        پیمانه 5-4- روابط توابع هزینه در کوتاه مدت و بلند مدت

�        پیمانه 5-5- رابطه بین منحنی‌های هزینه بلند مدت، کوتاه مدت و منحنی‌های بی‌تفاوتی تولید

 • پودمان 6: بازار رقابت کامل

�        پیمانه 6-1- تقسیم‌بندی بازارها

�        پیمانه 6-2- ویژگی‌های بازار رقابت کامل

�        پیمانه 6-3- چگونگی تعیین مقدار تولید و سطح قیمت

�        پیمانه 6-4- وضع مالیات

 • پودمان 7: بازار انحصار کامل

�        پیمانه 7-1- معرفی بازار و ویژگی‌های آن

�        پیمانه 7-2- تقاضا در بازار انحصار کامل و قدرت اقتصادی انحصارگر

�        پیمانه 7-3- شرط تعادل بنگاه انحصار کامل

�        پیمانه 7-4- تولید در بیش از یک کارخانه

�        پیمانه 7-5- تبعیض قیمت

�        پیمانه 7-6- انحصار خرید

�        پیمانه 7-7- انحصار دو طرفه

�        پیمانه 7-8- عوامل ایجاد و دوام بنگاه‌های انحصاری تولیدی

�        پیمانه 7-9- کنترل بازارهای انحصار کامل

�        پیمانه 7-10- مالیات و انحصار

 • پودمان 8: بازارهای رقابت ناقص

�        پیمانه 8-1- بازار رقابت انحصاری

�        پیمانه 8-2- بازار انحصار چند جانبه

 

�سرفصل درس اقتصاد 2�

30% اول

 • پودمان 1: شیوه انجام فعالیت‌های اقتصادی

�   پیمانه 1-1: تعریف اقتصاد کلان و کارگذاران اقتصادی

�   پیمانه 1-2: نحوه گردش فعالیتهای اقتصادی

�         ریز پیمانه 1-2-1: مدل دو بخشی

�         ریز پیمانه 1-2-2: مدل سه بخشی

�         ریز پیمانه 1-2-3: مدل چهاربخشی

�         ریز پیمانه 1-2-4: نشست و تزریق

�   پیمانه 1-3: تقاضای کل، عرضه کل و تعادل در اقتصاد کلان

 • پودمان 2: حسابداری ملی

�   پیمانه 2-1: شاخص‌های اندازه‌گیری فعالیتهای اقتصادی

�         ریز پیمانه 2-1-1: انواع شاخص‌ها

�         ریز پیمانه 2-1-2: محاسبه شاخص‌ها به قیمت بازار و به قیمت عوامل

�         ریز پیمانه 2-1-3: روشهای محاسبه شاخص‌های حسابهای ملی

�         ریز پیمانه 2-1-4: یک اصل و چند استثناء در محاسبات ملی

 • پودمان 3: شاخص قیمت‌ها

�   پیمانه 3-1: تعریف و محاسبه شاخص قیمتها

�   پیمانه 3-2: کاربردهای شاخص قیمتها

30% دوم

 • پودمان 4: درآمد ملی تعادلی

�   پیمانه 4-1: درآمد ملی تعادلی در مدل دو بخشی

�         ریز پیمانه 4-1-1: تابع مصرف

�         ریز پیمانه 4-1-2: تابع پس‌انداز ملی

�         ریز پیمانه 4-1-3: تابع سرمایه‌گذاری

�   پیمانه 4-2: درآمد ملی تعادلی در مدل سه بخشی

�   پیمانه 4-3: درآمد ملی تعادلی در مدل چهاربخشی

�   پیمانه 4-4: ضرایب تکاثر

�         ریز پیمانه 4-4-1: ضریب تکاثر در مدل دو بخشی

�         ریز پیمانه 4-4-2: ضرایب تکاثر در مدل سه بخشی

�         ریز پیمانه 4-4-3: ضرایب تکاثر در مدل چهار بخشی

�   پیمانه 4-5: پایداری و ناپایداری تعادل درآمد ملی

 • پودمان 5: سیاست مالی

�   پیمانه 5-1: تعریف سیاست مالی

�         ریز پیمانه 5-1-1: سیاست مالی انقباض

�         ریز پیمانه 5-1-2: سیاست مالی انبساطی

�   پیمانه 5-2: شکاف رکودی

�   پیمانه 5-2: شکاف تورمی

�   پیمانه 5-4: معمای خست

�   پیمانه 5-5: تثبیت‌کننده‌های خودکار

 • پودمان 6: بازار پولی و سیاست‌های پولی

�   پیمانه 6-1: مفاهیم اولیه پولی

�   پیمانه 6-2: تقاضا، عرضه و تعادل پول

�         ریز پیمانه 6-2-1: تقاضا و عرضه پول

�         ریز پیمانه 6-2-2: تعادل بازار پول

�   پیمانه 6-3: ضریب تکاثر پول

�   پیمانه 6-4: سیاست پولی

�   پیمانه 6-5: نظریه‌های پولی

�         ریز پیمانه 6-5-1: نظریه مقداری پول

�         ریز پیمانه 6-5-2: نظریه مکتب کمبریج

�         ریز پیمانه 6-5-3: نظریه تقاضای پول فریدمن

�         ریز پیمانه 6-5-4: نظریه تقاضای معاملاتی بامول- توبین

�         ریز پیمانه 6-5-5: قانون گرشام

40 درصد

 • پودمان 7: تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول

�   پیمانه 7-1: تابع (IS)

�         ریز پیمانه 7-1-1: تعریف و استخراج تابع (IS)

�         ریز پیمانه 7-1-2: شیب و انتقال تابع (IS)

�   پیمانه 7-2: تابع LM

�         ریز پیمانه 7-2-1: تعریف و استخراج تابع LM

�         ریز پیمانه 7-2-2: شیب و انتقال تابع LM

�   پیمانه 7-3: تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول

�   پیمانه 7-4:‌ کارآیی سیاستهای پولی و مالی در مدل IS- LM

 • پودمان 8: نظریه‌های مصرف

�   پیمانه 8-1: نظریه مصرف درآمد مطلق کینز

�   پیمانه 8-2: نظریه مصرف درآمد نسبی دوزنبری

�   پیمانه 8-3: نظریه مصرف درآمد دایمی فریدمن

�   پیمانه 8-4: نظریه مصرف سیکل زندگی مودیلیانی

 • پودمان 9: نظریه‌های سرمایه‌گذاری

�   پیمانه 9-1: نظریه اصل شتاب ساده سرمایه‌گذاری

�   پیمانه 9-2: نظریه اصل شتاب با وقفه

�   پیمانه 9-3: نظریه کارآیی نهایی سرمایه‌گذاری

�         ریز پیمانه 9-3-1: ارزش زمانی پول

�         ریز پیمانه 9-3-2: رابطه سرمایه‌گذاری و نرخ بهره

 • پودمان 10: نظریه‌های تورم و بیکاری

�   پیمانه 10-1: تورم

�         ریز پیمانه 10-1-1: تعریف تورم

�         ریز پیمانه 10-1-2: آثار تورم

�         ریز پیمانه 10-1-3: انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن

�         ریز پیمانه 10-1-4: انواع تورم بر حسب شدت و ضعف آن

�   پیمانه 10-2: نظریه‌های بیکاری

�         ریز پیمانه 10-2-1: انواع بیکاری

�   پیمانه 10-3: منحنی فیلیپس

�   پیمانه 10-4: نظریه مکتب انتظارات عقلایی در مورد منحنی فیلیپس

  تحقیق در عملیات (1)

30% اول

 • پودمان 1: مفاهیم اساسی و روش ترسیمی برنامه‌ریزی خطی

�        پیمانه 1-1- تعاریف مقدماتی

�        پیمانه 1-2- فرض‌های برنامه‌ریزی خطی

�        پیمانه 1-3- دست کاری مسئله

�        پیمانه 1-4- مدل‌های متعارفی و استاندارد

�        پیمانه 1-5- برنامه‌های خطی با نماد ماتریسی

�        پیمانه 1-6- مدل‌بندی مثال‌های برنامه‌ریزی خطی

�        پیمانه 1-7- روش ترسیمی حل مسائل برنامه‌ریزی خطی (حل هندسی)

�        پیمانه 1-8- حالات مختلف در شکل منطقه موجه

�        پیمانه 1-9- حالات مختلف در جواب بهینه

�         ریزپیمانه 1-9-1- جواب بهینه متناهی منحصر به فرد

�         ریزپیمانه 1-9-2- جواب بهینه متناهی دگرین (چندگانه)

�         ریزپیمانه 1-9-3- جواب بهینه نامتناهی

�         ریزپیمانه 1-9-4- ناحیه شدنی تهی

�         ریزپیمانه 1-9-5- جواب بهینه تبهگن

�        پیمانه 1-10- طبقه‌بندی محدودیت‌ها در برنامه‌ریزی خطی

�         ریزپیمانه 1-10-1- محدودیت الزام آور (فعال)

�         ریزپیمانه 1-10-2- محدودیت غیر الزام آور (غیر فعال)

�         ریزپیمانه 1-10-3- محدودیت موثر

�         ریزپیمانه 1-10-4- محدودیت زائد

�        پیمانه 1-11- فضای احتیاج

�         ریزپیمانه 1-11-1- تعبیر شدنی و محدودیت‌های مساوی

�         ریزپیمانه 1-11-2- تعبیر شدنی و محدودیت‌های نامساوی

�         ریزپیمانه 1-11-3- بهینگی در فضای احتیاج

 • پودمان 2: جبر خطی، آنالیز محدب و مجموعه‌های چند وجهی

�        پیمانه 2-1- مروری بر مفاهیم اولیه از جبر خطی

�         ریزپیمانه 2-1-1- بردار

�         ریزپیمانه 2-1-2- فضای اقلیدسی

�         ریزپیمانه 2-1-3- ترکیب خطی و آفین

�         ریزپیمانه 2-1-4- فضاهای خطی و آفین

�         ریزپیمانه 2-1-5- استقلال خطی

�         ریزپیمانه 2-1-6- مجموعه مولد

�         ریزپیمانه 2-1-7- پایه

�         ریزپیمانه 2-1-8- جایگزینی یک بردار پایه با بردار دیگر

�         ریزپیمانه 2-1-9- ماتریس‌ها

�         ریزپیمانه 2-1-10- معادلات خطی همزمان

�        پیمانه 2-2- مجموعه محدب و توابع محدب

�         ریزپیمانه 2-2-1- نقاط رأسی یک مجموعه محدب

�        پیمانه 2-3- ابر صفحه‌ها و نیم فضاها

�        پیمانه 2-4- شعاع‌ها و جهت‌ها

�        پیمانه 2-5- مخروط‌های محدب

�        پیمانه 2-6- مجموعه‌های چند وجهی و مخروط‌های چند وجهی

�        پیمانه 2-7- تعریف معادل نقاط رأسی

�        پیمانه 2-8- قضیه نمایش در حالت کلی

 • پودمان 3: روش سیمپلکس

�        پیمانه 3-1- تعریف جواب‌های پایه شدنی

�        پیمانه 3-2- قضایای مهم برنامه‌ریزی خطی

�        پیمانه 3-3- کلید روش سیمپلکس

�        پیمانه 3-4- روش سیمپلکس در جدول

�        پیمانه 3-5- تعبیر اجزای سیمپلکس

�        پیمانه 3-6- حالات خاص جواب در سیمپلکس

�         ریزپیمانه 3-6-1- جواب چند گانه در سیمپلکس

�         ریزپیمانه 3-6-2- جواب منحط (تباهیده یا تبهگن) در سیمپلکس

�         ریزپیمانه 3-6-3- جواب نامتناهی

30% دوم

�        پیمانه 3-7- قانون پرتواسیون (قاعده الفبایی)

�        پیمانه 3-8- محور گیری چند گانه

�        پیمانه 3-9- شروع دو فازی

�        پیمانه 3-10- روش دو فازی

�         ریزپیمانه 3-10-1- آنالیز روش دو فازی

�        پیمانه 3-11- روش M بزرگ

�        پیمانه 3-12- قاعده بلاند برای انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی

�        پیمانه 3-13- سیمپلکس‌های متغیرهای کراندر

�        پیمانه 3-14- سیمپلکس اصلاح شده (تجدید نظر شده)

 • پودمان 4: دوگان

�        پیمانه 4-1- شکل کلی دو گان

�        پیمانه 4-2- قضایای مسائلاولیه و مزدوج

�        پیمانه 4-3- روش سیمپلکس دوگان

�         ریزپیمانه 4-3-1- لم فارکاس از طریق روش سیمپلکس

�         ریزپیمانه 4-3-2- شرایط بهینگی کروش- کان- تاکر

40 درصد

 • پودمان 5: آنالیز حساسیت

�        پیمانه 5-1- تعیین حدود ضرایب متغیرهای پایه در تابع هدف

�        پیمانه 5-2- تعیین حدود ضرایب متغیرهای غیر پایه در تابع هدف

�        پیمانه 5-3- تعیین حدود ضرایب سمت راست

�        پیمانه 5-4- تعیین حدود ضرایب تکنولوژی متغیرهای غیر پایه

�        پیمانه 5-5- تعیین حدود ضرایب تکنولوژی متغیرهای پایه

�        پیمانه 5-6- اضافه کردن متغیر

�        پیمانه 5-7- حذف متغیر زمانی که در پایه نباشد

�        پیمانه 5-8- حذف متغیر زمانی که در پایه باشد

�        پیمانه 5-9- اضافه کردن محدودیت

�        پیمانه 5-10- حذف محدودیت

�        پیمانه 5-11- تغییر در علامت محدودیت‌ها

�        پیمانه 5-12- ثابت نمودن متغیرها

�        پیمانه 5-13- اضافه کردن حدود به متغیرها

�        پیمانه 5-14- قانون صد در صد

 • پودمان 6: حمل و نقل

�        پیمانه 6-1- روش گوشه شمال غربی

�        پیمانه 6-2- روش حداقل سطر

�        پیمانه 6-3- روش حداقل ستون

�        پیمانه 6-4- روش حداقل هزینه

�        پیمانه 6-5- روش تخمین و گل

�        پیمانه 6-6- شبکه و درخت گسترش

�        پیمانه 6-7- روش پله سنگ برای بهبود جواب

�        پیمانه 6-8- دوگان در مسأله حمل و نقل

�        پیمانه 6-9- روش توزیع تعدیل شده

�        پیمانه 6-10- حالت‌های خاص جواب در مسائل حمل و نقل

�         ریزپیمانه 6-10-1- حالت خاص تبهگن

�         ریزپیمانه 6-10-2- حالت خاص جواب بهینه چند گانه

�        پیمانه 6-11- تحلیل حساسیت درمسائل حمل و نقل

�         ریزپیمانه 6-11-1- تحلیل حساسیت ضرایب تابع هدف

�         ریزپیمانه 6-11-2- تحلیل حساسیت مقادیر عرضه و تقاضا

 • پودمان 7: مدل تخصیص

�        پیمانه 7-1- روش شمارش کامل

�        پیمانه 7-2- روش برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح

�        پیمانه 7-3- روش حمل و نقل

�        پیمانه 7-4- روش مجارستانی

 • پودمان 8: مدل‌های شبکه‌ای

�        پیمانه 8-1: سیمپلکس شبکه

�         ریز پیمانه 8-1-1: مدل‌سازی شبکه

�         ریز پیمانه 8-1-2: تحلیل ریاضی شبکه

�        پیمانه 8-2: کوتاه‌ترین مسیر

�         ریز پیمانه 8-2-1: الگوریتم دایجسترا

�         ریز پیمانه 8-2-2: درخت‌های پوششی

�        پیمانه 8-3: ماکزیمم جریان در شبکه

�         ریز پیمانه 8-3-1: خطوط برش

�         ریز پیمانه 8-3-2: الگوریتم فوردفالکرسون

 

ریاضی عمومی 1

30% اول

 • پودمان 1: توابع

�        پیمانه 1-1- مجموعه اعداد حقیقی

�         ریزپیمانه 1-1-1- اعداد گویا و گنگ

�        پیمانه 1-2- تعریف تابع

�        پیمانه 1-3- دامنه تابع

�        پیمانه 1-4- برد تابع

�        پیمانه 1-5- نمودار تابع

�        پیمانه 1-6- مقدمه‌ای بر هندسه تحلیلی

�         ریزپیمانه 1-6-1- مختصات وسط یک پاره خط

�         ریزپیمانه 1-6-2- فرمول فاصله دو نقطه

�         ریزپیمانه 1-6-3- معادلات یک خط

�         ریزپیمانه 1-6-4- موقعیت دو خط نسبت به هم

�         ریزپیمانه 1-6-5- فاصله یک نقطه تا یک خط

�        پیمانه 1-7- مقاطع مخروطی

�         ریزپیمانه 1-7-1- دایره

�         ریزپیمانه 1-7-2- بیضی

�         ریزپیمانه 1-7-3- هذلولی

�         ریزپیمانه 1-7-4- سهمی

�        پیمانه 1-8- تابع قدر مطلب

�         ریزپیمانه 1-8-1- ویژگی‌های تابع قدر مطلق

�        پیمانه 1-9- تابع علامت

�        پیمانه 1-10- تابع پله واحد

�        پیمانه 1-11- تابع جزء صحیح

�         ریزپیمانه 1-11-1- ویژگی‌های تابع جزء صحیح

�        پیمانه 1-12- تابع پوشا (پوششی)

�        پیمانه 1-13- تابع یک به یک

�        پیمانه 1-14- تابع معکوس

�        پیمانه 1-15- جبر توابع

�         ریزپیمانه 1-15-1- مجموع، تفاضل،‌ حاصل ضرب و خارج قسمت توابع

�        پیمانه 1-16- توابع مرکب

�         ریزپیمانه 1-16-1- دامنه توابع مرکب

�        پیمانه 1-17- توابع مثلثاتی

�         ریزپیمانه 1-17-1- فرمول‌های مربوط به توابع مثلثاتی

�         ریزپیمانه 1-17-2- حل معادلات مثلثاتی

�        پیمانه 1-18- توابع متناوب

�        پیمانه 1-19- توابع معکوس مثلثاتی

�        پیمانه 1-20- توابع لگاریتمی

�        پیمانه 1-21- توابع نمایی

�        پیمانه 1-22- توابع هذلولی (هایپربولیک)

�         ریزپیمانه 1-22-1- ویژگی‌های توابع هایپربولیک

�        پیمانه 1-23- توابع معکوس هایپربولیک

�         ریزپیمانه 1-23-1- ضابطه توابع معکوس هایپربولیک به صورت توابع لگاریتمی

�        پیمانه 1-24- توابع زوج و فرد

�        پیمانه 1-25- چند انتقال ساده نمودارها

 • پودمان 2: اعداد مختلط

�        پیمانه 2-1- تعریف عدد مختلط

�        پیمانه 2-2- اعمال اساسی بر روی اعداد مختلط

�         ریزپیمانه 2-2-1- مزدوج عدد مختلط

�         ریزپیمانه 2-2-2- جمع، تفریق، حاصل‌ضرب، خارج قسمت و توان اعداد مختلط

�        پیمانه 2-3- عدد مختلط به صورت زوج مرتب

�        پیمانه 2-4- نمایش هندسی اعداد مختلط

�        پیمانه 2-5- فرم قطبی اعداد مختلط

�         ریزپیمانه 2-5-1- فرمول دموآور

�        پیمانه 2-6- ریشه‌های nام یک عدد مختلط

�&nbsp

/ 0 نظر / 161 بازدید