مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل علوم سیاسی روابط بین الملل مطالعات منطقه ای اندیشه سیاسی در اسلام دیپلماسی و سازمان های بین المللی اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 0 2 1 0 2 اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 1 1 0 2 0 تاریخ روابط بین الملل 0 1 0 1 2 تاریخ سیاست خارجی ایران (از صفویه تا امروز) 0 0 0 0 2 تحولات سیاسی- اجتماعی ایران (ازمشروطیت تا کنون) 1 0 0 1 0 جامعه شناسی سیاسی 1 0 0 1 0 جهان سوم و مسائل آن 1 1 0 1 0 حقوق بین الملل عمومی 0 1 0 1 2 روش پژوهش 0 0 1 0 0 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، آلمانی، فرانسه) 1 1 2 1 2 سازمان های بین المللی 0 1 1 1 2 سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز و آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا) 0 0 2 0 0 مبانی علم سیاست 2 0 0 2 1 نظام های سیاسی تطبیقی 1 0 1 0 0

 
/ 0 نظر / 107 بازدید