نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت سیستم و بهره

 

زبان ریاضی احتمال و آمار تحقیق در عملیات1و2 اصول مدیریت واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم 31.7 3.4 1.7 41.7 86.7 نجف آباد 35 6133 مردود نجف آباد - 33.4 1.7 3.3- 13.4 66.7 پرند 47 5455 مردود پرند - 50 0 3.3-  0 70 پرند 49 5444 مردود پرند - 36.7 15 3.3- 0 26.7 کرج 133 5120 مردود مردود علوم تحقیقات قزوین 5 0 0 15 50 قزوین 147 5039 مردود مردود قزوین – س بسیج 15 0 6.6- 0 60 کرج 188 4923 مردود مردود اراک – س بسیج


درج خط فاصله به منزله عدم شرکت داوطلب در این مرحله از تکمیل ظرفیت و درج عبارت مردود به منزله شرکت داوطلب در این مراحل و عدم قبولی وی می باشد.

/ 0 نظر / 61 بازدید