مجموعه مهندسی مواد

مهندسی مواد سرفصل‌های درس خواص فیزیکی مواد

آزمون 1 (30% اول)

 • پودمان 1: ساختار فلزات

�        پیمانه 1-1: سیستم‌های بلورشناسی و شبکه‌های براوه

�        پیمانه 1-2: سلول واحد

�         ریز پیمانه 1-2-1: حجم سلول واحد

�         ریز پیمانه 1-2-2: فاکتور تراکم اتمی

�         ریز پیمانه 1-2-3: دانسیته خطی، سطحی و حجمی

�        پیمانه 1-3: عدد همسایگی در سیستم‌های فشرده

�        پیمانه 1-4: انیزوتروپی، بافت، جهت‌گیری ترجیحی

�        پیمانه 1-5: اندیس‌های بلوری

�         ریز پیمانه 1-5-1: صفحات بلوری

�         ریز پیمانه 1-5-2: جهات بلوری

�        پیمانه 1-6: استحاله‌های آلوتروپیک

�        پیمانه 1-7: مواضع بین‌نشین در شبکه‌های فلزی

�        پیمانه 1-8: بلورهای یونی

�        پیمانه 1-9: کاربرد اشعه X در کریستالوگرافی

 • پودمان 2: پیوندهای بلوری

�        پیمانه 2-1: انرژی داخلی بلور

�        پیمانه 2-2: انواع پیوندهای بلوری

�         ریز پیمانه 2-2-1: پیوند کووالانسی

�         ریز پیمانه 2-2-2: پیوند فلزی

�         ریز پیمانه 2-2-3: پیوند یونی

�         ریز پیمانه 2-2-4: پیوند الکترونی

 • پودمان 3: عیوب

�        پیمانه 3-1: عیوب نقطه‌ای

�         ریز پیمانه 3-1-1: جاهای خالی

�         ریز پیمانه 3-1-2: اتم‌های بین‌نشین

�         ریز پیمانه 3-1-3: اتم‌های جانشینی

�         ریز پیمانه 3-1-4: نقص در سرامیک‌های یونی

�        پیمانه 3-2: عیوب خطی (نابجایی‌ها)

�        پیمانه 3-3: عیوب سطحی

�         ریز پیمانه 3-3-1: نقص در چیده شدن

�         ریز پیمانه 3-3-2: مرز دانه

�         ریز پیمانه 3-3-3: سطوح آزاد

�        پیمانه 3-4: عیوب حجمی

�         ریز پیمانه 3-4-1: حفرات

�         ریز پیمانه 3-4-2: ناخالصی و آخال

آزمون 2 (30% دوم)

 • پودمان 4: مرزهای دانه

�        پیمانه 4-1: مدل نابجایی از مرزدانه

�        پیمانه 4-2: میدان تنش مرزدانه

�        پیمانه 4-3: انرژی مرزدانه

�        پیمانه 4-4: کشش سطحی مرزدانه

�        پیمانه 4-5: مرزهای بین فازی

�        پیمانه 4-6: اندازه دانه

�        پیمانه 4-7: تأثیر آنیل کردن (بازپخت) فلزات

�         ریز پیمانه 4-7-1: بازیابی

�         ریز پیمانه 4-7-2: تبلور مجرد

�         ریز پیمانه 4-7-3: رشد دانه

�        پیمانه 4-8: کار گرم و کار سرد

�        پیمانه 4-9: تأثیر مرز دانه بر خواص مکانیکی

�        پیمانه 4-10: مرزهای منطقه انطباق

�        پیمانه 4-11: مرزهای چرخشی و خمشی

 • پودمان 5: محلول جامد

�        پیمانه 5-1: انواع محلول جامد

�        پیمانه 5-2: فازهای میانی

�        پیمانه 5-3: محلول جامد بین نشینی

�        پیمانه 5-4: حلالیت کربن در آهن

�        پیمانه 5-5: محلول جامد جانشینی

�        پیمانه 5-6: اندرکنش نابجایی‌ها و اتم‌های حل شونده

�        پیمانه 5-7: پیرسازی

 • پودمان 6: نمودارهای فازی

�        پیمانه 6-1: قانون فاز گیبس

�        پیمانه 6-2: نمودارهای فازی تعادلی

�         ریز پیمانه 6-2-1: سیستم‌های تک جزئی

�         ریز پیمانه 6-2-2: سیستم‌های دو جزئی

�         ریز پیمانه 6-2-3: سیستم‌های سه جزئی

�        پیمانه 6-3: قانون اهرم

�        پیمانه 6-4: تحولات ایزوترم

�         ریز پیمانه 6-4-1: تحول منو تکتیک

�         ریز پیمانه 6-4-2: تحول یوتکتیک

�         ریز پیمانه 6-4-3: تحول پریتکتیک

�         ریز پیمانه 6-4-4: تحول یوتکتوئید

�         ریز پیمانه 6-4-5: تحول پریتکتوئید

�        پیمانه 6-5: فازهای میانی و واسطه

�        پیمانه 6-6: آلوتروپی

�        پیمانه 6-7: ابر شبکه

�        پیمانه 6-8: دیاگرام آهن ـ کربن

 • پودمان 7: عملیات حرارتی فولادها و چد‌ن‌ها

�        پیمانه 7-1: نمودارهای TTT و CCT

�        پیمانه 7-2: انواع عملیات حرارتی

�         ریز پیمانه 7-2-1: آنیل کردن

�         ریز پیمانه 7-2-2: نرماله کردن

�         ریز پیمانه 7-2-3: کوئنچ ـ تمپر

�         ریز پیمانه 7-2-4: همگن‌سازی

�         ریز پیمانه 7-2-5: تنش‌زدایی

�         ریز پیمانه 7-2-6: آستمپرینگ

�         ریز پیمانه 7-2-7: مارتمپرینگ

�         ریز پیمانه 7-2-8: عملیات ترمومکانیکال

�        پیمانه 7-3: سختی و سختی‌پذیری

�        پیمانه 7-4: سخت کردن سطحی

�        پیمانه 7-5: عملیات حرارتی چدن‌ها

آزمون 4 (40% آخر)

 • پودمان 8: نفوذ در جامدات �

�        پیمانه 8-1: نفوذ در محلول‌های جامد جانشینی

�        پیمانه 8-2: نفوذ در محلول‌های جامد بین‌نشینی

�        پیمانه 8-3: قوانین نفوذ

�         ریز پیمانه 8-3-1: قانون اول فیک

�         ریز پیمانه 8-3-2: قانون دوم فیک

�        پیمانه 8-4: نفوذ در خود

�        پیمانه 8-5: ضریب نفوذ

�         ریز پیمانه 8-5-1: وابستگی دمایی ضریب نفوذ

�         ریز پیمانه 8-5-2: اندازه‌گیری ضریب نفوذ

�        پیمانه 8-6: نفوذ درحالت‌های مانا و غیر مانا

�        پیمانه 8-7: اثر کرکندال

�        پیمانه 8-8: قوانین دارکن

�        پیمانه 8-9: همگن‌سازی

�        پیمانه 8-10: کربن دهی سطحی فولاد

�        پیمانه 8-11: نفوذ شیمیایی در غلظت حل شونده پایین

�        پیمانه 8-12: مسیرهای نفوذ سریع

�        پیمانه 8-13: نفوذ در سیستم‌های آلیاژی غیر هم‌شکل

آزمون 4 (40% آخر)

 • پودمان 9: انجماد

�        پیمانه 9-1: جوانه‌زنی

�         ریز پیمانه 9-1-1: جوانه‌زنی در فلزات خالص

�         ریز پیمانه 9-1-2: جوانه‌زنی همگن

�         ریز پیمانه 9-1-3: جوانه‌زنی غیرهمگن

�        پیمانه 9-2: رشد

�        پیمانه 9-3: انجماد شمش‌ها و قطعات ریختگی

 • پودمان 10: استحاله‌های فازی نفوذی و غیرنفوذی

�        پیمانه 10-1: دگرگونی در جامدات از راه نفوذ

�         ریز پیمانه 10-1-1: جوانه زنی همگن در جامدات

�         ریز پیمانه 10-1-2: جوانه‌زنی غیر همگن در جامدات

�         ریز پیمانه 10-1-3: رشد رسوب

�         ریز پیمانه 10-1-4: رسوب‌گذاری در آلیاژهای سخت شونده

�         ریز پیمانه 10-1-5: ناحیه GP

�         ریز پیمانه 10-1-6: فازهای انتقالی

�         ریز پیمانه 10-1-7: پیرسختی

�         ریز پیمانه 10-1-8: تحولات یوتکتوئیدی

�         ریز پیمانه 10-1-9: تحولات بینایتی

�         ریز پیمانه 10-1-10: تجزیه اسپینودال

�         ریز پیمانه 10-1-11: تحولات توده‌ای

�         ریز پیمانه 10-1-12: تحولات منظم شدن

�        پیمانه 10-2: دگرگونی‌های بدون نفوذ

�         ریز پیمانه 10-2-1: خصوصیات دگرگونی بدون نفوذ

�         ریز پیمانه 10-2-2: بلورشناسی مارتنزیت

 

 

سرفص های درس شیمی فیزیک وترمودینامیک مواد

آزمون 1 (30% اول)

 • پودمان 1: مفاهیم ترمودینامیکی

�        پیمانه 1-1: مفهوم حالت

�        پیمانه 1-2: تعادل ساده

�        پیمانه 1-3: معادله حالت گاز ایده‌آل

�        پیمانه 1-4: خواص فراگیر و متمرکز

�        پیمانه 1-5: سیستم‌های ترمودینامیکی

�         ریز پیمانه 1-5-1: سیستم همگن

�         ریز پیمانه 1-5-2: سیستم غیرهمگن

 • پودمان 2: قانون اول ترمودینامیک

�        پیمانه 2-1: رابطه کار و گرما

�        پیمانه 2-2: قانون اول ترمودینامیک

�        پیمانه 2-3: فرایندهای هم حجم

�        پیمانه 2-4: فرایندهای هم‌فشار

�        پیمانه 2-5: آنتالپی

�        پیمانه 2-6: ظرفیت گرمایی

�        پیمانه 2-7: فرایندهای بی‌دررو

�        پیمانه 2-8: فرایندهای هم‌دما و برگشت‌پذیر

 • پودمان 3: قانون دوم ترمودینامیک

�        پیمانه 3-1: فرایندهای خودبخودی

�        پیمانه 3-2: انتروپی

�         ریز پیمانه 3-2-1: انتروپی و معیار خودبخودی

�         ریز پیمانه 3-2-2: انتروپی و معیار تعادل

�        پیمانه 3-3: فرایندهای برگشت‌پذیر

�        پیمانه 3-4: قانون ماشین‌های حرارتی

�        پیمانه 3-5: قانون دوم ترمودینامیک

�        پیمانه 3-6: کار حداکثر

�        پیمانه 3-7: بیان تلفیقی قانون اول و دوم

 • پودمان 4: ترمودینامیک آماری

�        پیمانه 4-1: انتروپی و بی‌نظمی در مقیاس اتمی

�        پیمانه 4-2: اثر دما بر انتروپی

�        پیمانه 4-3: تعادل حرارتی

�        پیمانه 4-4: تولید انتروپی

�        پیمانه 4-5: انتروپی حرارتی

�        پیمانه 4-6: انتروپی وضعیتی

آزمون 2 (30% دوم)

 • پودمان 5: توابع ترمودینامیکی

�        پیمانه 5-1: توابع انرژی آزاد

�         ریز پیمانه 5-1-1: انرژی آزاد گیبس

�         ریز پیمانه 5-1-2: انرژی آزاد هلمهولتز

�        پیمانه 5-2: پتانسیل شیمیایی

�        پیمانه 5-3: روابط ترمودینامیکی و معادلات ماکسول و فرمول تبدیل

�        پیمانه 5-4: معادله گیبس ـ هلمهولتز

 • پودمان 6: قانون سوم ترمودینامیک

�        پیمانه 6-1: محاسبات انتالپی به عنوان تابع دما و ترکیب شیمیایی

�        پیمانه 6-2: محاسبات انتروپی

�         ریز پیمانه 6-2-1: قانون تروتون و ریچارد

�        پیمانه 6-3: قانون سوم ترمودینامیک

�        پیمانه 6-4: اثر فشار بر انتالپی و انتروپی

 • پودمان 7: تعادل در سیستم‌های تک جزئی

�        پیمانه 7-1: تغییر انرژی آزاد گیبس

�         ریز پیمانه 7-1-1: در فشار ثابت بر حسب دما

�         ریز پیمانه 7-1-2: در دمای ثابت بر حسب فشار

�        پیمانه 7-2: تابعیت انرژی آزاد از دما و فشار

�        پیمانه 7-3: تعادل بین فازهای گاز و کندانس

�        پیمانه 7-4: تعادل جامد ـ جامد

 • پودمان 8: رفتار گازها

�        پیمانه 8-1: روابط P-V-T در گازها

�        پیمانه 8-2: گازهای حقیقی

�        پیمانه 8-3: گازهای واندروالس

�        پیمانه 8-4: سایر معادلات گازهای غیر ایده‌آل

�        پیمانه 8-5: رفتار ترمودینامیکی گازهای ایده‌آل

�        پیمانه 8-6: رفتار ترمودینامیکی گازهای غیر ایده‌آل

آزمون 4 (40% آخر)

 • پودمان 9: محلول ها

�        پیمانه 9-1: قانون رائولت

�        پیمانه 9-2: قانون هنری

�        پیمانه 9-3: اکتیویته ترمودینامیکی یک جزء در محلول

�        پیمانه 9-4: معادله گیبس ـ دوهم

�        پیمانه 9-5: انرژی آزاد گیبس تشکیل محلول

�        پیمانه 9-6: خواص محلول ایده‌آل

�        پیمانه 9-7: محلول‌های غیر ایده‌آل

�        پیمانه 9-8: محلول‌های با قاعده

 • پودمان 10: انرژی آزاد و دیاگرام فاز در سیستم‌های دوتایی

�        پیمانه 10-1: انرژی آزاد و اکتیویته ترمودینامیکی

�        پیمانه 10-2: انرژی آزاد تشکیل محلول‌های با قاعده

�        پیمانه 10-3: شرط پایداری فازها در محلول‌های با قاعده

�        پیمانه 10-4: دیاگرام فاز و انرژی آزاد

�        پیمانه 10-5: دیاگرام فاز سیستم‌های دوتایی با رفتار با قاعده

 • پودمان 11: واکنش‌های گازی

�        پیمانه 11-1: تعادل در واکنش‌های گازی و ثابت تعادل

�        پیمانه 11-2: اثر دما بر ثابت تعادل

�        پیمانه 11-3: اثر فشار بر ثابت تعادل

�        پیمانه 11-4: تعادل در واکنش‌های گازی و فیوگاسیته

 • پودمان 12: واکنش‌های فاز خالص کندانس و فاز گازی

�        پیمانه 12-1: تعادل در سیستم‌های فازی کندانس و فاز گازی

�        پیمانه 12-2: تغییرات انرژی آزاد بر حسب دما

�        پیمانه 12-3: دیاگرام الینگهام

�        پیمانه 12-4: اثر تغییر فاز

�        پیمانه 12-5: واکنش بودوارد

 

سرفصل‌های درس خواص مکانیکی مواد

آزمون 1 (30% اول)

 • پودمان 1: مبانی مکانیکی

�        پیمانه 1-1: مفهوم تنش و کرنش

�        پیمانه 1-2: تنش و کرنش متوسط

�        پیمانه 1-3: رفتار کشسان و مومسان

�        پیمانه 1-4: مقایسه رفتار نرم و ترد

 • پودمان 2: روابط تنش و کرنش در رفتار کشسان

�        پیمانه 2-1: دایره مور

�        پیمانه 2-2: مؤلفه‌های هیدروستاتیکی و انحرافی تنش

�        پیمانه 2-3: روابط بین تنش و کرنش کشسان

�        پیمانه 2-4: انرژی کرنش

 • پودمان 3: نظریه مومسانی و تئوری پلاستیسیته

�        پیمانه 3-1: منحنی تنش و کرنش حقیقی و مهندسی

�        پیمانه 3-2: معیار تسلیم

�        پیمانه 3-3: تنش و کرنش هشت وجهی

 • پودمان 4:آزمایشات مکانیکی

�        پیمانه 4-1: آزمون کششی

�        پیمانه 4-2: آزمون فشار

�        پیمانه 4-3: آزمون سختی

�        پیمانه 4-4: آزمون ضربه

 

 • پودمان 5: تغییر شکل پلاستیک تک بلورها

�        پیمانه 5-1: ساختار هندسی بلور

�        پیمانه 5-2: عیوب شبکه

�        پیمانه 5-3: تغییر شکل توسط لغزش

�        پیمانه 5-4: لغزش در شبکه کامل

�        پیمانه 5-5: لغزش توسط حرکت نابجایی

�        پیمانه 5-6: تنش برشی بحرانی تفکیک شده برای لغزش

�        پیمانه 5-7: تغییر شکل تک بلورها

�        پیمانه 5-8: تغییر شکل توسط دوقلویی های مکانیکی

�        پیمانه 5-9: خطاهای انباشتگی (نقص در چیدن)

�        پیمانه 5-10: کارسختی تک بلورها

 

آزمون 2 (30% دوم)

 • پودمان 6: تئوری نابجایی‌ها

�        پیمانه 6-1: نابجایی‌ها

�        پیمانه 6-2: بردار برگرز

�        پیمانه 6-3: نمایش برداری نابجایی‌ها

�        پیمانه 6-4: حلقه نابجایی

�        پیمانه 6-5: نابجایی در شبکه‌های فلزی

�         ریز پیمانه 6-5-1: تجزیه و ترکیب نابجایی‌ها

�        پیمانه 6-6: حرکت نابجایی

�         ریز پیمانه 6-6-1: لغزش تقاطعی

�         ریز پیمانه 6-6-2: صعود

�        پیمانه 6-7: میدان تنش و انرژی نابجایی‌ها

�        پیمانه 6-8: نیروی وارد بر نابجایی‌ها

�        پیمانه 6-9: برخورد نابجایی‌ها

�        پیمانه 6-10: منابع نابجایی‌ها

�        پیمانه 6-11: تکثیر نابجایی‌ها

�        پیمانه 6-12: تجمع نابجایی‌ها

�        پیمانه 6-13: بر هم کنش نابجایی‌ها با� عیوب نقطه‌ای

�        پیمانه 6-14: سیستم‌های لغزش در شبکه‌های فلزی

�        پیمانه 6-15: کار سختی

 • پودمان 7: مکانیزم‌های استحکام‌دهی

�        پیمانه 7-1: استحکام‌دهی توسط مرزدانه

�        پیمانه 7-2: پدیده نقطه تسلیم

�        پیمانه 7-3: پیرسازی کرنشی

�         ریز پیمانه 7-3-1: پیرسازی کرنشی استاتیکی

�         ریز پیمانه 7-3-2: پیرسازی کرنشی دینامیکی

�        پیمانه 7-4: سخت‌گردانی محلول جامد

�        پیمانه 7-5: تغییر شکل مجموعه‌های دو فازی

�        پیمانه 7-6: استحکام‌دهی ذرات ریز

�        پیمانه 7-7: استحکام‌دهی رشته‌ای

�        پیمانه 7-8: استحکام‌دهی بر مبنای عیوب نقطه‌ای

�        پیمانه 7-9: استحکام‌دهی مارتنزیتی

�        پیمانه 7-10: ساختار کار سرد شده

�        پیمانه 7-11: کارسختی

�        پیمانه 7-12: اثر باوشینگر

آزمون 4 (40% آخر)

 • پودمان 8: شکست

�        پیمانه 8-1: انواع شکست

�        پیمانه 8-2: استحکام تئوری فلزات

�        پیمانه 8-3: نظریه گریفیث

�        پیمانه 8-4: مکانیک شکست

�        پیمانه 8-5: شکست تک بلورها

�        پیمانه 8-6: تئوری نابجایی‌ها در شکست ترد

�        پیمانه 8-7: رشد ترک

�        پیمانه 8-8: شکست نرم

�        پیمانه 8-9: اثر شیار

�        پیمانه 8-10: منحنی شکست

 • پودمان 9: خستگی

�        پیمانه 9-1: منحنی‌های خستگی

�         ریز پیمانه 9-1-1: منحنی تنش ـ تعداد چرخه

�         ریز پیمانه 9-1-2: منحنی کرنش ـ تعداد چرخه

�        پیمانه 9-2: مکانیزم‌های خستگی

�        پیمانه 9-3: جوانه‌زنی ترک خستگی

�        پیمانه 9-4: رشد ترک خستگی

�   &nbsp

/ 0 نظر / 300 بازدید