مجموعه ریاضی

مجموعه ریاضی ریاضی محض ریاضی کاربردی آموزش ریاضی ریاضی مالی آمار و احتمال 2 2 2 2 آنالیز ریاضی (1) 3 3 3 3 آنالیز ریاضی (2) 3 3 3 3 آنالیز عددی (1) 2 3 2 3 توابع مختلط 2 2 2 2 جبر (1) 3 1 2 1 جبر خطی 3 3 3 3 ریاضیات عمومی 4 4 4 4 زبان عمومی و تخصصی 1 1 1 1 معادلات دیفرانسیل 2 2 2 2

/ 0 نظر / 207 بازدید