مجموعه مهندسی صنایع - صنایع مهندسی صنایع مهندسی مالی تئوری آمار و احتمال مهندسی 2 2 تحقیق در عملیات 1 و 2 2 2 دروس تخصصی ( طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنت 5 5 زبان عمومی و تخصصی 2 2

/ 0 نظر / 17 بازدید