مجموعه روانشناسی

روانشناسی برنامه آزمون های گروه روانشناسی مشاور روانشناسی بالینی

1) درس آمار و روش تحقیق(ضرایب در گرایش ها:بالینی1،عمومی1،روانسنجی2 و صنعتی- سازمانی2)

30%اول

 • پودمان 1: آمار توصیفی و توزیع فراوانی

�      پیمانه1-1: مفاهیم اساسی

�         ریزپیمانه1-1-1: هدف آمار

�         ریزپیمانه1-1-2:آمار توصیفی

�         ریزپیمانه1-1-3: آمار استباطی

�         ریزپیمانه1-1-4: جامعه و نمونه

�      پیمانه1-2: مقیاس های اندازه‌گیری

�         ریزپیمانه1-2-1: اسمی

�         ریزپیمانه1-2-2: ترتیبی

�         ریزپیمانه 1-2-4: نسبی

�      پیمانه1-3: توزیع فراوانی و نمودارها

 • پودمان 2: گرایش های مرکزی

�      پیمانه 2-1: معدل ها

�      پیمانه 2-2: میانه

�      پیمانه 2-3: میانگین

 • پودمان 3: شاخص های پراکندگی

�      پیمانه 3-1: دامنه تغییرات

�      پیمانه 3-2: انحراف چارکی

�      پیمانه 3-3: واریانس و انحراف استاندارد

�      پیمانه 3-4: گشتاورهای پیرامون میانگین

30درصد دوم

 • پودمان 4: نمره های استاندارد و منحنی طبیعی

�         ریزپیمانه 1-2-3: فاصله ای

�      پیمانه 4-1: رتبه و نقاط درصدی

�      پیمانه 4-2: نمره های استاندارد (Z و t و ...)

�      پیمانه 4-3: منحنی طبیعی استاندارد و سطح زیر منحنی

 • پودمان 5: همبستگی، رگرسیون و احتمالات

�      پیمانه 5-1: همبستگی

�         ریزپیمانه 5-1-1: ضریب همبستگی (اسپیرمن، پیرسون)

�         ریزپیمانه 5-1-2: ضریب تعیین

�      پیمانه 5-2: رگرسیون و پیش بینی

�         ریزپیمانه 5-2-1: پیش بینی نمره های استاندارد z

�         ریزپیمانه 5-2-2: خط رگرسیون

�         ریزپیمانه 5-2-3: خطای استاندارد برآورد

�      پیمانه 3: احتمالات

 • پودمان 6: آمار استنباطی

�      پیمانه 6-1: روش های نمونه گیری

�         ریزپیمانه 6-1-1: تصادفی ساده

�         ریزپیمانه 6-1-2: منظم یا سیستماتیک

�         ریزپیمانه 6-1-3: طبقه ای

�         ریزپیمانه 6-1-4: خوشه ای

�      پیمانه 6-2: خطای نمونه گیری

�      پیمانه 6-3: آزمون فرضیه

�         ریزپیمانه 6-3-1: فرض صفر

�         ریزپیمانه 6-3-2: فرض خلاف

�         ریزپیمانه 6-3-3: خطای نوع اول

�         ریزپیمانه 6-3-4: خطای نوع دوم

�         ریزپیمانه 6-3-5: توان آزمون

40درصد آخر

 • پودمان 7: آزمون های t و آزمون های معناداری

�      پیمانه 7-1: توزیع t استودنت

�      پیمانه 7-2: مقایسه میانگین های دو گروه مستقل یا همبسته

�      پیمانه 7-3: آزمون های معنادار بودن نسبت، واریانس و همبستگی

 • پودمان 8: تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون های تعقیبی

�      پیمانه 8-1: تفکیک مجموع مجذورات و نسبت F

�      پیمانه 8-2: مفروضه های تحلیل واریانس یک طرفه

�      پیمانه 8-3: طرح بلوکی تصادفی شده

�      پیمانه 8-4: تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر

�      پیمانه 8-5: آزمون های تعقیبی

�         ریزپیمانه 8-5-1: چند دامنه ای دانکن

�         ریزپیمانه 8-5-2: نیومن- کلز

�         ریزپیمانه 8-5-3: توکی

�         ریزپیمانه 8-5-4: شفه

�      پیمانه 8-6: طرح عاملی و کنش متقابل

 • پودمان 9: آزمون های ناپارامتریک

�      پیمانه 9-1: مجذور خی دو

�      پیمانه 9-2: یومان- ویتنی

�      پیمانه 9-3: کروسکال والیس

30درصد اول

 • پودمان 10: روش علمی و مفاهیم اساسی در تحقیق

�      پیمانه 10-1: مراحل روش علمی و نظریه

�      پیمانه 10-2: انواع متغیر

 • پودمان 11: انتخاب مسئله و بیان فرضیه

�      پیمانه 11-1: توصیف و بیان مسئله

�      پیمانه 11-2: فرضیه

�      پیمانه 11-3: مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق

 • پودمان 12: جامعه و نمونه

�      پیمانه 12-1: تعریف جامعه

�      پیمانه 12-2: اصول اساسی نمونه گیری

30درصد دوم

 • پودمان 13: تحقیق زمینه یابی

�      پیمانه 13-1: مراحل پژوهش زمینه یابی

�         ریزپیمانه 13-1-1: مصاحبه

�         ریزپیمانه 13-1-2: پرسش نامه

 • پودمان 14: تحقیق آزمایشی

�      پیمانه 14-1: طرح های آزمایشی و شبه آزمایشی

�      پیمانه 14-2: اعتبار آزمایش

40درصد آخر

 • پودمان 15: آزمایش میدانی و مورد پژوهی
 • پودمان 16: پژوهش تاریخی

�      پیمانه 16-1: منابع تاریخی

�      پیمانه 16-2: بررسی سندیت و اعتبار منابع تاریخی

 • پودمان 17: تحقیق پس رویدادی و کیفی

�      پیمانه 17-1: ویژگی های تحقیق پس رویدادی

�      پیمانه 17-2: عوامل تهدید کننده اعتبار درونی پژوهش پس رویدادی

�      پیمانه 17-3: طرح تحقیق کیفی

�      پیمانه 17-4: روند تحقیق کیفی

 • پودمان 18: تجزیه و تحلیل اطلاعات

�      پیمانه 18-1: تجزیه و تحلیل

�         ریزپیمانه 18-1-1: آمار توصیفی

�         ریزپیمانه 18-1-2: آمار استنباطی

�      پیمانه 18-2: تهیه گزارش تحقیق

  7)درس روانشناسی بالینی(گرایش بالینی3)

30درصد اول

 • پودمان 1: تاریخچه روانشناسی

�      پیمانه1-1: تاریخچه تشخیص و سنجش

�      پیمانه1-2: تاریخچه ملاحظات

�      پیمانه1-3: تاریخچه تحقیق

�      پیمانه1-4: روانشناسی حال و گذشته

�         ریزپیمانه1-4-1: روانشناسی در جهان

�         ریزپیمانه1-4-2: روانشناسی در ایران

 • پودمان 2: روش‌های تحقیق در روانشناسی

�      پیمانه2-1: روش های تحقیق

�      پیمانه2-1-1: مشاهده

�      پیمانه2-1-2: همه گیری شناسی

�      پیمانه2-1-3: همبستگی

�      پیمانه2-1-4: روش های طولی وعرضی

�      پیمانه2-1-5: روش موردی

�      پیمانه2-2: اصول اخلاقی تحقیق

 • پودمان 3: طبقه بندی مشکلات روانی

�      پیمانه3-1: موضوعات و معضلات طبقه بندی

�      پیمانه3-2: رفتار نابهنجار

�         ریزپیمانه 3-2-1: تعریف نابهنجاری

�      پیمانه3-3: بیماری روانی و طبقه بندی

�         ریزپیمانه 3-3-1: تشخیص

�         ریزپیمانه 3-3-2: نظامهای طبقه بندی

�         ریزپیمانه 3-3-3: دسته بندی بیماری های روانی (ICD, DSM)

�      پیمانه2-4: علل رفتار نابهنجار

 • پودمان 4: سنجش

�      پیمانه4-1: مشاهده علمی

�         ریزپیمانه4-1- 1: تئوری علمی

�         ریزپیمانه4-1-2: انواع روش مشاهده

�         ریزپیمانه4-1-3: تحلیل عملکرد

�         ریزپیمانه4-1-4: روش ایفای نقش

�      پیمانه4-2: بیوگرافی

�         ریزپیمانه4-2-1: تاریخچه فردی

�         ریزپیمانه4-2-2: تاریخچه خانوادگی

�      پیمانه4-3: مصاحبه

�         ریزپیمانه4-3-1: مشخصات مصاحبه

�         ریزپیمانه4-3-2: روشهای مصاحبه

�         ریزپیمانه4-3-3: فنون مصاحبه

�         ریزپیمانه4-3-4: انواع مصاحبه

�         ریزپیمانه4-3-5: پایایی و اعتبار مصاحبه

�         ریزپیمانه4-3-6: انواع سئوالات مصاحبه

 • پودمان 5: سنجش هوش

�      پیمانه5-1: هوش چیست؟

�         ریزپیمانه5-1-1: مفهوم هوش

�         ریزپیمانه5-1-2: تعریف هوش IQ

�      پیمانه5-2: تئوری های هوش

�         ریزپیمانه5-2-1: تئوری دو عاملی

�         ریزپیمانه5-2-2: تئوری عوامل

�         ریزپیمانه5-2-3: نظریه کتل

�         ریزپیمانه5-2-4: نظریه گیلفورد

�      پیمانه5-3: آزمون های هوش

�         ریزپیمانه5-3-1: آزمون استانفورد - بینه

�         ریزپیمانه5-3-2: آزمون وکسلر کودکان

�         ریزپیمانه5-3-3: آزمون وکسلر بزرگسالان

�         ریزپیمانه5-3-4: آزمون استعداد وآزمون های گروهی هوش

�      پیمانه6-3: تئوریهای شخصیت

�         ریزپیمانه 6-3-1: نظریه های روان پویشی

فروید:روانکاوی

آدلر:روان شناسی فرد نگر

یونگ:روان شناسی تحلیلی

کلاین:نظریه روابط شی

هورنای:روانکاوی اجتماعی

فرام:روانکاوی انسان گرا

سالیوان:نظریه میان فردی

اریکسون:نظریه پسا فرویدی

 • پودمان 6: سنجش شخصیت

�      پیمانه6-1: آرمون های شخصیت

�         ریزپیمانه 6-1-1: آزمون های عینی

�         ریزپیمانه 6-1-2: آزمون های فرافکن

�      پیمانه6-2: تعریف شخصیت

�      پیمانه6-3: تئوریهای شخصیت

�         ریزپیمانه 6-3-1: نظریه های روان پویشی

�         ریزپیمانه 6-3-2: نظریه های یادگیری

�         ریزپیمانه 6-3-3: نظریه های آمادگی

�         ریزپیمانه 6-3-4: نظریه های انسان گرایی/ وجودی

30 درصددوم

 • پودمان 7: سنجش رفتاری

�      پیمانه7-1: مشاهده

�         ریزپیمانه 7-1-1: روشهای مشاهده

�         ریزپیمانه 7-1-2: عوامل موثر بر اعتبار مشاهده

�         ریزپیمانه 7-1-3: عوامل موثر بر پایایی مشاهده

�         ریزپیمانه 7-1-4: مشاهده وضعیت فیزیکی

�         ریزپیمانه 7-1-5: وضعیت عاطفی

�         ریزپیمانه 7-1-6: مشاهده طرز تکلم

�      پیمانه 7-2: سنجش رفتاری شناختی

�      پیمانه 7-3: روش نقش بازی کردن

 • پودمان 8: قضاوت

�      پیمانه8-1: تفسیر

�         ریزپیمانه8-1-1: نظریه و تفسیر

�         ریزپیمانه8-1-2: رویکرد آماری

�         ریزپیمانه8-1-3: رویکرد بالینی

�         ریزپیمانه8-1-4: پیش بینی و تأثیر آن

�         ریزپیمانه8-1-5: گزارش بالینی

 

 • پودمان 9: روان درمانی

�      پیمانه9-1: تعریف

�      پیمانه9-2: اهداف

�      پیمانه9-3: مشکلات مشترک بیماران

�      پیمانه9-4: ویژگی های مشترک درمان

�      پیمانه9-5: انواع روش روان درمانی و تفسیر آن

 • پودمان 10: دیدگاه روان پویایی

�      پیمانه10-1: فنون روان درمانی پویشی

�         ریزپیمانه10-1-1: تداعی آزاد

�         ریزپیمانه10-1-2: تحلیل رویا

�         ریزپیمانه10-1-3: تحلیل زندگی روزانه

�         ریزپیمانه10-1-4: مشکلات درمان

�      پیمانه10-2: تحلیل ایگو

�         ریزپیمانه10-2-1: روان پویشی کوتاه مدت

�         ریزپیمانه10-2-2: روان درمانی میان فردی

�      پیمانه10-3: ارزیابی روان پویشی

�      پیمانه10-5: تاریخچه حرفه

�      پیمانه6-3: تئوریهای شخصیت

�         ریزپیمانه 6-3-2: نظریه های یادگیری

اسکینر:تحلیل رفتار

بندورا:نظریه اجتماعی-شناختی

راتر و میشل:نظریه یادگیری شناختی-اجتماعی

�         ریزپیمانه 6-3-3: نظریه های آمادگی

کتل و آیزنک:نظریه های صفت و عاملی

آلپورت:روان شناسی فردی

 

40درصد آخر

 • پودمان 11: پدیدار شناختی

�      پیمانه11-1: مراجع محوری

�         ریزپیمانه11-1-1: خاستگاه و گذاره ها

�         ریزپیمانه11-1-2: نظریه درمانی

�         ریزپیمانه11-1-3: فرآیند درمان

�      پیمانه11-2: انسانگرایی - وجود گرایی

�         ریزپیمانه 11-2-1: انسان گرایی

�         ریزپیمانه 11-2-2: وجود گرایی

�         ریزپیمانه 11-2-3: معنا درمانی

�         ریزپیمانه 11-2-4:گشتالت درمانی

�         ریزپیمانه 11-2-5: نظام دارالتقاطی بیوتلر

�         ریزپیمانه 11-2-6: لازاروس

�      پیمانه11-3: ارزیابی پدیدار شناختی

 

 • پودمان 12: رفتاری، رفتاری شناختی

�      پیمانه12-1: رفتار درمانی

�         ریزپیمانه12-1-1: مفهوم رفتار نابهنجار

�         ریزپیمانه12-1-2: روش های رفتار درمانی

�      پیمانه12-2: شناختی - رفتاری

�         ریزپیمانه12-2-1: الگو برداری

�         ریزپیمانه12-2-2: بازسازی عقلانی

�         ریزپیمانه12-2-3: شناخت درمانی بک

�      پیمانه12-3: ارزیابی رفتار درمانی

 • پودمان 13: گروه درمانی

�      پیمانه13-1: شرایط بیمار برای حضور در گروه

�      پیمانه13-2: ترکیب بیماران در گروه

�      پیمانه13-3: کاربرد و پویایی گروه درمانی

�         ریزپیمانه13-3-1: عوامل پویایی گروه

�      پیمانه13-4: خانواده درمانی و زوج درمانی

�      پیمانه13-5: گروه درمانی کودکان

�         ریزپیمانه13-5-1: فعالیت درمانی گروهی

�         ریزپیمانه13-5-2: بازی درمانی گروهی

�         ریزپیمانه13-5-3: گروه درمانی انتقالی

 • پودمان14: دیگر درمان ها

�      پیمانه14-1: درمان فمنیستی (حساس به جنسیت)

�      پیمانه14-2: درمان حساس نسبت به فرهنگ

�      پیمانه 14-3: درمان یکپارچه نگر و التقاطی

�         ریزپیمانه 14-3-1: درمان روان پویشی- رفتاری یکپارچه نگر :واکتل

�         ریزپیمانه 14-3-2: درمان چند وجهی لازاروس

 • پودمان 15: روانشناسی سلامتی

�      پیمانه15-1: تعریف

�      پیمانه15-2: روش های مداخله

 • پودمان 16: روانشناسی عصب نگر

�      پیمانه16-1: تعاریف

�      پیمانه16-2: مغز

�      پیمانه16-3: روشهای سنجش عصبی - مغزی

 • پودمان 17: روان شناسی قانونی

�      پیمانه17-1: تعاریف

�      پیمانه17-2: وظایف و فعالیت روانشناس قانونی

 • پودمان 18: روانشناسی طب و بالینی

�      پیمانه18-1: تعاریف و دیدگاه

�      پیمانه18-2: فعالیت اصلی

�      پیمانه6-3: تئوریهای شخصیت

�         ریزپیمانه 6-3-4: نظریه های انسان گرایی/ وجودی

کلی:روانشناسی سازه های شخصی

راجرز:نظریه فرد مدار

مزلو:نظریه کل نگر-پویشی

می:روان شناسی وجودی

 

8) درس آزمون های شناختی هوش و استعداد (گرایش روانسنجی2)

30درصد اول

 • پودمان 1: مفاهیم کلی اندازه گیری، تاریخچه، ویژگی ها و کاربرد و انواع آزمون های روانی

�      پیمانه1-1: مفاهیم کلی اندازه گیری

�         ریزپیمانه1-1-1: تعاریف اندازه گیری، آزمون، ارزشیابی، سنجش

�         ریزپیمانه1-1-2: سطوح مختلف اندازه گیری

�         ریزپیمانه1-1-3: مقیاس ها

�      پیمانه1-2: تاریخچه آزمون های روانی و روانسنجی

�         ریزپیمانه1-2-1: قبل از قرن 19 و ظهور روانشناسی تجربی

�         ریزپیمانه1-2-2: اثر فرانسیس گالتون و آزمون های کتل

�         ریزپیمانه1-2-3: آزمون های تحصیلی

�         ریزپیمانه1-2-4: شروع واقعی آزمون های روانی

�         ریزپیمانه1-2-5: آزمون های گروهی و آزمون های شخصیتی

�         ریزپیمانه1-2-6: گرایش به تحلیل عوامل

�         ریزپیمانه1-2-7: جامعه سنجی

�      پیمانه1-3: کاربرد آزمون های روانی

�         ریزپیمانه1-3-1: محدوده کاربرد آزمون ها

�         ریزپیمانه1-3-2: انتقاد از آزمون ها

�         ریزپیمانه1-3-3: نتایج احتمالی زیان بخش آزمون ها

�      پیمانه1-4: طبقه بندی انواع آزمون های روانی

�      پیمانه1-5: ویژگی های آزمون ها

�         ریزپیمانه1-5-1: ویژگی های اصلی آزمون

�         ریزپیمانه1-5-2: روایی آزمون

�         ریزپیمانه1-5-3: اعتبار آزمون

�         ریزپیمانه1-5-4: درجه بندی آزمون

�         ریزپیمانه1-5-5: استاندارد بودن

�         ریزپیمانه1-5-6: ویژگی های فرعی آزمون

 • پودمان 2: انواع سؤالهای آزمون و تجزیه تحلیل سؤ لات و روشهای آماری مورد استفاده در آزمون سازی

�      پیمانه2-1: انواع سؤالهای آزمون و طرز تهیه آن ها

�         ریزپیمانه2-1-1: سؤالهای باز پاسخ

�         ریزپیمانه2-1-2: سؤالهای بسته پاسخ

�         ریزپیمانه2-1-3: طرز تهیه سؤالات آزمون

�      پیمانه2-2: تجزیه تحلیل سؤالهای آزمون

�         ریزپیمانه2-2-1: مراحل تهیه سؤالات آزمون و محاسبه شاخص های تحلیل سؤال

�         ریزپیمانه2-2-2: محاسبه و تفسیر ضریب دشواری و ضریب سؤال

�         ریزپیمانه2-2-3: تحلیل گزینه ها، تحلیل سؤال ها و تحلیل آزمون

�         ریزپیمانه2-2-4: استفاده از تحلیل عاملی در تحلیل سؤال

�      پیمانه2-3: روشهای آماری مورد استفاده در آزمون سازی

�         ریزپیمانه2-3-1: متغیر، فراوانی نما،میانه، میانگین، پراکندگی انحراف چارکی، انحراف میانگین و انحراف استاندارد

�         ریزپیمانه2-3-2: همبستگی و انواع ضریب همبستگی

30درصد دوم

 • پودمان 3: اجرا و نمره گذاری و بیان نتایج آزمون و هنجارها و نیم رخ ها و نقد آزمون ها

�      پیمانه3-1: اجرا و نمره گذاری

�         ریزپیمانه3-1-1: اصول اجرای آزمون روانی

�         ریزپیمانه3-1-2: گزارش نتایج آزمون ها

�         ریزپیمانه3-1-3: ملاحظات اخلاقی در کاربرد آزمون های روانی

�      پیمانه3-2: بیان نتایج آزمون ها

�         ریزپیمانه3-2-1: نمره گذاری عینی و اطلاعات کمی

�         ریزپیمانه3-2-2: هنجارهای رشد ذهنی و ضریب هوشی و ارزیابی هوش و نقد آزمون

�         ریزپیمانه3-2-3: هنجارهای سنی و کاربردهای هنجارهای سنی در تعلیم و تربیت

�      پیمانه3-3: هنجارها و نیمرخ ها

�         ریزپیمانه3-3-1: انواع نرم ها

�         ریزپیمانه3-3-2: نمره های تراز شده

�         ریزپیمانه3-3-3: نیمرخ روانی و تفسیر نیمرخ ها

 • پودمان 4: آزمون های هوش

�      پیمانه4-1: آزمون های هوش کلی

�      پیمانه4-2: آزمون های گروهی هوش

�      پیمانه4-3: مقیاس های هوش

�      پیمانه4-4: نظریه های هوش

�      پیمانه4-5: سنجش هوش

40درصد آخر

 • پودمان 5: آزمون های شخصیت

�      پیمانه 5-1: آزمون های عینی

�       &

/ 0 نظر / 267 بازدید