مجموعه مهندسی صنایع - صنایع

سرفصل درس آمار و احتمالات مهندسی�

30% اول

 • پودمان 1: آنالیز ترکیبی

�        پیمانه 1-1: اصل ضرب

�        پیمانه 1-2: اصل جمع

�        پیمانه 1-3: ترتیب

�        پیمانه 1-4: ترکیب

�        پیمانه 1-5: قرار گرفتن اشیاء متفاوت در ظرف‌ها

�        پیمانه 1-6: قرار گرفتن اشیاء یکسان در ظرف‌ها

 • پودمان 2: اصول احتمال

�        پیمانه 2-1: فضای نمونه و پیشامد

�        پیمانه 2-2: جبر مجموعه‌ها

�        پیمانه 2-3: اصول احتمال و مسائل مربوطه

 • پودمان 3: احتمال شرطی و استقلال

�        پیمانه 3-1: احتمال شرطی

�        پیمانه 3-2: فرمول احتمال کل و قانون بیز

�        پیمانه 3-3: پیشامدهای مستقل

 • پودمان 4: متغیرهای تصادفی و امید ریاضی

�        پیمانه 4-1: متغیرهای تصادفی گسسته

�         ریز پیمانه 4-1-1: تابع احتمال متغیرهای تصادفی گسسته و تابع توزیع تجمعی

�         ریز پیمانه 4-1-2: توزیع برنولی، امید ریاضی و واریانس

�         ریز پیمانه 4-1-3: توزیع دو جمله‌ای، امید ریاضی و واریانس

�         ریز پیمانه 4-1-4: توزیع فوق هندسی

�         ریز پیمانه 4-1-5: توزیع پواسون

�         ریز پیمانه 4-1-6: توزیع دو جمله‌ای منفی

�         ریز پیمانه 4-1-7: توزیع هندسی

�         ریز پیمانه 4-1-8: توزیع یکنواخت گسسته

�         ریز پیمانه 4-1-9: امید ریاضی بعضی توابع احتمال

30% دوم�

 • پودمان 5: آمار توصیفی

�        پیمانه 4-2: متغیرهای تصادفی پیوسته

�         ریز پیمانه 4-2-1: تابع چگالی احتمال و خواص آن، تابع توزیع تجمعی پیوسته

�         ریز پیمانه 4-2-2: توزیع نمائی

�         ریز پیمانه 4-2-3: توزیع نرمال

�         ریز پیمانه 4-2-4: توزیع گاما

�         ریز پیمانه 4-2-5: توزیع کوشی

�         ریز پیمانه 4-2-6: توزیع بتا

�         ریز پیمانه 4-2-7: توزیع یکنواخت پیوسته

 • پودمان 5: توابع احتمال توأم چند متغیر تصادفی

�        پیمانه 5-1: تابع احتمال توأم

�        پیمانه 5-2: تابع چگالی حاشیه‌ای

�        پیمانه 5-3: توزیع توأم و امید ریاضی تابعی از چند متغیر تصادفی

�        پیمانه 5-4: توزیع‌های شرطی و امید ریاضی شرطی

�        پیمانه 5-5: استقلال متغیرهای تصادفی

�        پیمانه 5-6: توزیع توأم توابعی از متغیرهای تصادفی

 • پودمان 6: خواص امید ریاضی و واریانس

�        پیمانه 6-1: قوانین امید ریاضی مربوط به مجموع متغیرهای تصادفی

�        پیمانه 6-2: همبستگی و کوواریانس

�        پیمانه 6-3: امید ریاضی شرطی

�        پیمانه 6-4: امید ریاضی و واریانس شرطی

�        پیمانه 6-5: توابع مولد گشتاور M(xt)

�        پیمانه 6-6: قضایای حدی

�        پیمانه 6-7: مفهوم امید ریاضی

�        پیمانه 6-8: امید ریاضی تابعی از چند متغیر تصادفی

 • پودمان 7: توزیع‌های نمونه‌ای

�        پیمانه 7-1: نمونه‌گیری تصادفی از جامعه متناهی

�        پیمانه 7-2: نمونه‌گیری تصادفی از جامعه نامتناهی

�        پیمانه 7-3: آماره‌ها و توزیع‌های نمونه‌ای

�        پیمانه 7-4: توزیع مربع کای

�        پیمانه 7-5: توزیع t استودنت

�        پیمانه 7-6: توزیع F

�        پیمانه 7-7: توزیع میانگین نمونه: جامعه نامتناهی

�        پیمانه 7-8: توزیع میانگین نمونه: نمونه‌گیری از جامعه نرمال

�        پیمانه 7-9: توزیع میانگین نمونه: نمونه‌گیری از جوامع دیگر

�        پیمانه 7-10: توزیع میانگین نمونه: جامعه متناهی

�        پیمانه 7-11: توزیع واریانس نمونه

�        پیمانه 7-12: توزیع�ـ

�        پیمانه 7-13: توزیع تفاوت بین میانگین‌های دو نمونه: واریانس‌های جوامع معلوم

�        پیمانه 7-14: توزیع تفاوت بین میانگین‌های دو نمونه: واریانس‌های جوامع نامعلوم ولی مساوی

�        پیمانه 7-15: توزیع متفاوت بین میانگین‌های دو نمونه: واریانس‌های جوامع نامعلوم و نه لزوماً مساوی

�        پیمانه 7-16: توزیع نسبت واریانس‌های دو نمونه

40% نهایی

 • پودمان 8: برآورد نقطه‌ای

�        پیمانه 8-1: برآورد کننده‌های نااریب

�        پیمانه 8-2: میانگین مربع خطا

�        پیمانه 8-3: برآورد کننده‌های سازگار

�        پیمانه 8-4: گشتاورها

�        پیمانه 8-5: MLE

 • پودمان 9: برآورد فاصله‌ای

�        پیمانه 9-1: فاصله اطمینان برای میانگین توزیع نرمال، انحراف معیار جامعه معلوم

�        پیمانه 9-2: فاصله اطمینان برای میانگین توزیع نرمال، انحراف معیار جامعه نامعلوم

�        پیمانه 9-3: فاصله اطمینان برای واریانس توزیع نرمال

�        پیمانه 9-4: فاصله اطمینان برای تفاوت‌های دو توزیع نرمال مستقل، هرگاه انحراف معیار جوامع معلوم باشند

�        پیمانه 9-5: فاصله اطمینان برای تفاوت‌های دو توزیع نرمال مستقل، هرگاه انحراف معیار جوامع نامعلوم ولی مساوی

�        پیمانه 9-6: فاصله اطمینان برای نسبت واریانس‌های دو توزیع نرمال

�        پیمانه 9-7: فاصله اطمینان برای پارامتر P در توزیع برنولی

�        پیمانه 9-8: فاصله اطمینان برای تفاوت نسبت‌های دو جامعه

�        پیمانه 9-9: فواصل اطمینان همزمان مستقل

�        پیمانه 9-10: فواصل اطمینان همزمان وابسته

�        پیمانه 9-11: برآورد فاصله‌ای برای جوامع دیگر

 • پودمان 10: آزمون فرض

�        پیمانه 10-1: آزمون فرض

�        پیمانه 10-2: آزمون فرض در مورد میانگین جامععه نرمال با انحراف معیار معلوم

�         ریز پیمانه 10-2-1: نحوه آزمون

�         ریز پیمانه 10-2-2: P-Value (مقدار) P

�         ریز پیمانه 10-2-3: آزمون‌های سهل‌ گیرانه و سخت‌گیرانه

�        پیمانه 10-3: آزمون فرض در مورد میانگین جامعه نرمال با انحراف معیار نامعلوم

�        پیمانه 10-4: آزمون فرض در مورد واریانس جامعه نرمال

�        پیمانه 10-5: آزمون فرض برابری میانگین‌ها در توزیع نرمال مستقل با واریانس‌های معلوم

�        پیمانه 10-6: آزمون فرض برابری میانگین‌ها در توزیع نرمال مستقل با واریانس‌های نامعلوم و مساوی

�        پیمانه 10-7: آزمون فرض برابری میانگین‌ها در توزیع نرمال مستقل با واریانس‌های نامعلوم و نه لزوماً مساوی

�        پیمانه 10-8: آزمون فرض برابری میانگین‌ها در شرایطی که مشاهدات زوجی باشند

�        پیمانه 10-9: آزمون فرض برابری واریانس‌های دو توزیع نرمال مستقل

�        پیمانه 10-10: آزمون‌ فرض مربوط به پارامتر p در توزیع‌های برنولی

�         ریز پیمانه 10-10-1: آزمون‌ فرض مربوط به پارامتر P در یک جامعه برنولی

�         ریز پیمانه 10-10-2: آزمون فرض برابری پارامتر P در دو جامعه برنولی

�         ریز پیمانه 10-10-3: آزمون فرض برابری پارامتر P در چند جامعه برنولی

�        پیمانه 10-11: آزمون‌های مربع کای

�         ریز پیمانه 10-11-1: آزمون نیکوئی برازش

�         ریز پیمانه 10-11-2: آزمون استقلال

 • پودمان 11: رگرسیون و همبستگی ـ تحلیل واریانس

�        پیمانه 11-1: تحلیل واریانس یک طرفه

�        پیمانه 11-2: رگرسیون خطی ساده

�        پیمانه 11-3: روش حداقل مربعات

�        پیمانه 11-4: برآورد پارامترهای خط رگرسیون در حالت نرمال بودن توزیع �ها

�        پیمانه 11-5: برآورد فاصله‌ای و آزمون فرض برای ضرایب خط رگرسیون

�        پیمانه 11-6: برآورد فاصله‌ای برای میانگین y به ازای x

�        پیمانه 11-7: فاصله پیش‌بینی برای یک مشاهده y به ازای x

�        پیمانه 11-8: تحلیل واریانس جهت آزمون معنادار بودن رگرسیون

�        پیمانه 11-9: مدل رگرسیون خطی در صورتی که �

�        پیمانه 11-10: آنالیز همبستگی

� پودمان کنترل پروژه �

30 %اول

 • پودمان1:��� مقدمه ای بر مدیریت و کنترل پروژه
 • پودمان2: محدوده ساختار شکست کار و نمودار گانت
 • پودمان 3:��� رسم شبکه

�   پیمانه 3-1.شبکه برداری

�   پیمانه3-2.شبکه گره�ای

�   پیمانه3-3.شبکه تقدمی

 • پودمان 4:زمان�بندی شبکه

�   پیمانه4-1. محاسبات شبکه

�   پیمانه4-2.CPM

�   پیمانه4-3.آنالیز شناوری

�   پیمانه4-4.روابط شناوری و زمان�بندی

30%دوم

 • پودمان 5:تخصیص منابع محدود

�   پیمانه5-1.بحث روی فرجه�ها

�   پیمانه 5-2.انواع منابع

�   پیمانه5-3.روش�های برنامه�ریزی

�   پیمانه5-4.انواع اولویت�ها

 • پودمان 6:تسطیح منابع

�         پیمانه 6-1 :مفهوم تسطیح

�         پیمانه6-2 :مدل ریاضی

�         پیمانه 6- 3 :الگوریتم�ها

�         پیمانه 6- 4 :بحث روی انواع محدودیت

 • پودمان 7:تبادل هزینه و زمان

�         پیمانه 7-1.مفهوم هزینه�ها

�         پیمانه 7-2.انواع زمان�ها

�         پیمانه7-3.انجام عملیات با توجه به معیارها

�         پیمانه 7-4.مدل�سازی ریاضی

�         پیمانه 7-5.الگوریتم

 • پودمان 8. درصد پیشرفت پروژه

�         پودمان8-1.زمان و هزینه فعالیت ها

�         پودمان8-2. درصد تکمیل پروزه

�         پودمان8-3.کنترل پیشرفت

�         پودمان8-4. شاخص های کنترل

40 %نهایی

 • پودمان 9:شبکه�های احتمالی وتکنیک PERT

�         پیمانه 9-1 :برآوردهای زمان

�         پیمانه 9-2 :تخمین پارامتر

�         پیمانه 9-3 :زمان�بندی شبکه

�         پیمانه9-4 :تحلیل زمان�های اتمام

 • پودمان 10:سیمپلکس شبکه

�         پیمانه 10-1: تحلیل ریاضی شبکه

�         پیمانه10-2 :مدل�سازی شبکه

�         پیمانه 10-3.: مرور فصل ها

 • پودمان 11:ماکزیمم جریان در شبکه

�         پیمانه 11- 1: تحلیل ریاضی

�         پیمانه 11-2 :الگوریتم فورد فالکرسون

�         پیمانه 11-3 :تحلیل خطوط برش

 • پودمان 12:کوتاه�ترین مسیر

�         پیمانه 12-1 :انواع شبکه�ها

�         پیمانه 12-2 :مفهوم مسیرها

�         پیمانه 12-3 :الگوریتم حریصانه

�         پیمانه 12-4 :الگوریتم دایجسترا

�         پیمانه 12-5 :الگوریتم کاس کید �و فلوید وارشال

�         پیمانه 12-6 :درخت�های پوششی

 • پودمان 13:فلوگراف و شبکه�های Gert

�         پیمانه 13-1 :مفهوم فلوگراف�ها

�         پیمانه 13-2 :ارزش فلوگراف

�         پیمانه 13-3: معادل�سازی

�         پیمانه 13-4 :شبکه Gert

�         پیمانه 13- 5 :تعیین ارزش شبکه

�         پیمانه 13-6 :احتمال رخداد در شبکه

 

 

� پودمان‌های اقتصاد مهندسی �

30% اول

 • پودمان 1- اصول پایه‌ای در اقتصاد مهندسی

�        پیمانه 1-1: بهره

�        پیمانه 1-2: ارزش زمانی پول

�        پیمانه 1-3: تعادل

�        پیمانه 1-4: نرخ بازگشت سرمایه

�        پیمانه 1-5: حداقل نرخ جذب‌کننده

�        پیمانه 1-6: پارامترها و شکل فرآیند مالی

 • پودمان 2: جریان نقدی و تعادل

�        پیمانه 2-1: روابط P و F

�        پیمانه 2-2: روابط بین A و P

�        پیمانه 2-3: روابط بین A و F

�        پیمانه 2-4: شیب یکنواخت

�        پیمانه 2-5: روابط بین P و �G

�        پیمانه 2-6: روابط بین G و A

�        پیمانه 2-7: شیب یکنواخت کاهشی

�        پیمانه 2-8: سری هندسی

�        پیمانه 2-9: جدول فاکتورها

�        پیمانه 2-10: درون‌یابی خطی

�        پیمانه 2-11: نرخ‌های اسمی و مؤثر

30% دوم

 • پودمان 3: تحلیل ارزش کنونی

�        پیمانه 3-1: حالتی که عمر پروژه‌ها برابرند.

�        پیمانه 3-2: حالتی که عمر پروژه‌ها نابرابرند.

�        پیمانه 3-3: حالتی که عمر پروژه‌ها نامحدودند.

 • پودمان 4: روش یکنواخت سالیانه
 • پودمان 5: تحلیل نرخ بازده (نرخ بازگشت سرمایه)

�        پیمانه 5-1: محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

�        پیمانه 5-2: تجریه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی

�        پیمانه 5-3: نرخ بازگشت سرمایه خارجی

�        پیمانه 5-4: مقایسه پروژه‌ها در صورت نامعلوم بودن MARR

 • پودمان 6: تحلیل نسبت منافع به مخارج
 • پودمان 7:‌ تکنیک‌های دیگر اقتصاد مهندسی

�        پیمانه 7-1: تحلیل دوره بازگشت سرمایه

�        پیمانه 7-2: تحلیل عمر خدمت

�        پیمانه 7-3: تحلیل ارزش آینده

 • پودمان 8: استهلاک

�        پیمانه 8-1: ارزش دفتری

�        پیمانه 8-2: روش‌های محاسبه استهلاک

�         ریز پیمانه 8-2-1: روش خط مستقیم

�         ریز پیمانه 8-2-2: روش جمع ارقام سنوات

�         ریز پیمانه 8-2-3: روش موجودی نزولی

�         ریز پیمانه 8-2-4: روش وجوه استهلاکی

�         ریز پیمانه 8-2-5: روش تعداد تولید

�         ریز پیمانه 8-2-6: روش مدت عملیات

�        پیمانه 8-3: انتخاب روش استهلاک

 • پودمان 9:‌ مالیات بر درآمد

40% آخر

�        پیمانه 9-1: محاسبه مالیات بر درآمد

�        پیمانه 9-2: مقایسه اقتصادی پروژه‌ها پس از کسر مالیات

�        پیمانه 9-3: نقش مالیات در بررسی‌های اقتصادی

�        پیمانه 9-4: اثر روش‌های استهلاک در بررسی‌های اقتصادی

�        پیمانه 9-5: صرفه‌جویی مالیاتی

 • پودمان 10: تجزیه و تحلیل جایگزینی

�        پیمانه 10-1: مقایسه مدافع ـ رقیب

�        پیمانه 10-2: عمر باقیمانده مدافع

�        پیمانه 10-3: اقتصادی‌ترین عمر مفید برای رقیب

�        پیمانه 10-4: شیوه‌های تحلیل تعویض

�         ریز پیمانه 10-4-1: عمر باقیمانده مدافع برابر رقیب

�         ریز پیمانه 10-4-2: عمر باقیماند مدافع متفاوت از عمر رقیب

�        پیمانه 10-5: نگاهی دقیق‌تر به رقیب

�        پیمانه 10-6: ارزش تعویض مدافع

 • پودمان 11: آنالیز حساسیت

�        پیمانه 11-1: منحنی بی تفاوتی

�        پیمانه 11-2: نواحی پذیرش و رد پروژه

�        پیمانه 11-3: حدود تخمین

�        پیمانه 11-4: میانگین و واریانس تخمین

�        پیمانه 11-5: محاسبه نقطه سر به سر بین طرح‌ها

 • پودمان 12: تورم

�        پیمانه 12-1: تعریف تورم

�        پیمانه 12-2: اندازه‌گیری نرخ تورم

�        پیمانه 12-3: محاسبه نرخ ظاهری

�        پیمانه 12-4: تأثیر تورم بر ارزش فعلی خالص

 • پودمان 13: تصمیم‌گیری تحت شرایط عدم اطمینان

�        پیمانه 13-1: تصمیم‌گیری براساس میانگین انتظاری

�سرفصل درس کنترل موجودی�

30% اول

 • پودمان 1: کنترل تولید و موجودی

�        پیمانه 1-1: هدف کنترل تولید و موجودی

�         ریز پیمانه 1-1-1: دلایل نگهداری موجودی

�         ریز پیمانه 1-1-2: سیستم‌های موجودی و دکترین عمل

�         ریز پیمانه 1-1-3: آنالیز (ABC)

�        پیمانه 1-2: هزینه‌های سیستم موجودی

�         ریز پیمانه 1-2-1: هزینه تدارک

�         ریز پیمانه 1-2-2: هزینه نگهداری

�         ریز پیمانه 1-2-3: هزینه کمبود

�         ریز پیمانه 1-2-4: هزینه سیستم پردازش اطلاعات

 • پودمان 2: مدل اندازه انباشته قطعی و معین (فقط خرید)

�        پیمانه 2-1: مدل EOQ (بدون کمبود)

�         ریز پیمانه 2-1-1: فرضیات مدل

�         ریز پیمانه 2-1-2: پرامترهای مدل و محاسبات مربوطه

�         ریز پیمانه 2-1-3: خواص مدل

�         ریز پیمانه 2-1-4: تقاضای گسسته

�         ریز پیمانه 2-1-5: تحلیل حساسیت

�        پیمانه 2-2: مدل پس افت

�         ریز پیمانه 2-2-1: فرضیات مدل

�         ریز پیمانه 2-2-2: پارامترهای مدل و محاسبات مربوطه

�        پیمانه 2-3: مدل فروش از دست رفته

�         ریز پیمانه 2-3-1: فرضیات مدل

�         ریز پیمانه 2-3-2: پارامترهای مدل و محاسبات مربوطه

�        پیمانه 2-4: مدل چند کالایی و سفارش همزمان

�         ریز پیمانه 2-4-1: فرضیات مدل

�         ریز پیمانه 2-4-2: پارامترهای مدل و محاسبات مربوطه

�         ریز پیمانه 2-4-3: خواص مدل

30% دوم

 • پودمان 3: مدل قطعی و معین (تولید)

�        پیمانه 3-1: مدل EPQ (بدون کمبود)

�         ریز پیمانه 3-1-1: فرضیات مدل

�         ریز پیمانه 3-1-2: پارامترهای مدل و محاسبات مربوطه

�        پیمانه 3-2: مدل تولید اقتصادی با سفارشات عقب افتاده مجاز

�         ریز پیمانه 3-2-1: فرضیات مدل

�         ریز پیمانه 3-2-2: پارامترهای مدل و محاسبات مربوطه

�        پیمانه 3-3: مدل چندکالایی

�         ریز پیمانه 3-3-1: فرضیات مدل

�         ریز پیمانه 3-3-2: پارامترهای مدل و محاسبات مربوطه

 

 

 • پودمان 4: حالات خاص بازار

�        پیمانه 4-1: محدودیت‌ها

�         ریز پیمانه 4-1-1: فضای انبار

�         ریز پیمانه 4-1-2: سرمایه

�         ریز پیمانه 4-1-3: تعداد سفارشات

�        پیمانه 4-2: تخفیف

�         ریز پیمانه 4-2-1: کلی

�         ریز پیمانه 4-2-2: افزایشی

�        پیمانه 4-3: تغییرات اقتصادی

�         ریز پیمانه 4-3-1: تورم

�         ریز پیمانه 4-3-2: حراج

�         ریز پیمانه 4-3-3: تغییرات قیمت (نوسان)

40% آخر

 • پودمان 5: سیستم‌های موجودی احتمالی

�        پیمانه 5-1: مدل تک دوره‌ای (پیوسته)

�         ریز پیمانه 5-1-1: فرضیات مدل

�         ریز پیمانه 5-1-2: پارامترهای مدل و محاسبات مربوطه

/ 0 نظر / 286 بازدید