مجموعه شیمی

سرفصل درس شیمی‌فیزیک�

30درصد اول

 • پودمان 1: حالت گازی ماده

�      پیمانه 1-1: قانون گازها

�         ریز پیمانه 1-1-1: قانون عمومی گازها و نقطه بحرانی

�         ریز پیمانه 1-1-2: قانون بویل ـ ماریوت

�         ریز پیمانه 1-1-3: قانون شارل گیلوساک

�         ریز پیمانه 1-1-4: قانون دالتون

�         ریز پیمانه 1-1-5: قانون آماگات

�         ریز پیمانه 1-1-6: قانون اووگادرو

�         ریز پیمانه 1-1-7: لنارد ـ جونز

�         ریز پیمانه 1-1-8: ضریب تراکم‌پذیری در گازها

�         ریز پیمانه 1-1-9: معادلات حالت کاهش یافته و بحرانی

�         ریز پیمانه 1-1-10: دمای بویل و دمای بحرانی

�         ریز پیمانه 1-1-11: قانون حالات متناظر

�      پیمانه 1-2: معادلات حالت گازها

�         ریز پیمانه 1-2-1: معادله گاز ایده‌آل

�         ریز پیمانه 1-2-2: معادله حالت و اندروالس و حجم مستثنی شده

�         ریز پیمانه 1-2-3: معادله حال ویریال

�         ریز پیمانه 1-2-4: معادله حالت دیترسی

�         ریز پیمانه 1-2-5: معادله حالت برتوله

�      پیمانه 1-3: نظریه جنبشی گازها

�         ریز پیمانه 1-3-1: درجات آزادی

�         ریز پیمانه 1-3-2: توزیع ماکسول ـ بولتزمن

�         ریز پیمانه 1-3-3: اصول نظریه جنبشی گازها

�         ریز پیمانه 1-3-4: پویش آزاد متوسط و نظریه برخورد مولکول‌ها

�         ریز پیمانه 1-3-5: ویسکوزیته در گازها

 • پودمان 2: ترمودینامیک

�      پیمانه 2-1: سیستم‌های ترمودینامیک

�         ریز پیمانه 2-1-1: انواع دیواره و سیستم ترمودینامیک

�         ریز پیمانه 2-1-2: سیستم‌های ترمودینامیکی برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر

�         ریز پیمانه 2-1-3: کمیت‌های شدتی و مقداری

�         ریز پیمانه 2-1-4: توابع حالت و غیر حالت

�      پیمانه 2-2: مفاهیم اولیه در ترمودینامیک

�         ریز پیمانه 2-2-2: آزمایش ژول

�         ریز پیمانه 2-2-3: آزمایش ژول ـ تامسون

�         ریز پیمانه 2-2-4: گرما

�         ریز پیمانه 2-2-5: آنتالپی

�         ریز پیمانه 2-2-6: روابط ماکسول

�      پیمانه 2-3: قوانین ترمودینامیک

�         ریز پیمانه 2-3-1: قانون اول ترمودینامیک

�         ریز پیمانه 2-3-2: قانون دوم ترمودینامیک

�         ریز پیمانه 2-3-3: قانون سوم ترمودینامیک

�         ریز پیمانه 2-3-4: اصل صفرم ترمودینامیک

�         ریز پیمانه 2-3-5: سیکل کارنو

�      پیمانه 2-4: انرژی آزاد

�         ریز پیمانه 2-4-1: انرژی آزاد گیبس

�         ریز پیمانه 2-4-2: انرژی آزاد هلمهولتز

�      پیمانه 2-5: پتانسیل شیمیایی

�         ریز پیمانه 2-5-1: تعریف و معادلات ترمودینامیکی پتانسیل شیمیایی

�         ریز پیمانه 2-5-2: معادلات گیبس ـ دوهم

�         ریز پیمانه 2-5-3: فوگاسیته

�      پیمانه 2-6: ترموشیمی

�         ریز پیمانه 2-6-1: گرمای واکنش

�         ریز پیمانه 2-6-2: واکنش‌های استاندارد

�         ریز پیمانه 2-6-3: قانون هس

�         ریز پیمانه 2-6-4: تعادل در واکنش‌های شیمیایی ـ تعادل ترمودینامیکی

�         ریز پیمانه 2-6-5: درجه پیشرفت واکنش و انرژی آزاد

�         ریز پیمانه 2-6-6: خارج قسمت واکنش و انرژی آزاد

�         ریز پیمانه 2-6-7: ثابت‌های تعادل واکنش

�         ریز پیمانه 2-6-8: اصل لوشاتلیه

�         ریز پیمانه 2-6-9: روابط و انتهوف

30درصد دوم

 • پودمان 3: محلول‌ها

�      پیمانه 3-1: محلول‌های ایده‌آل

�         ریز پیمانه 3-1-1: پدیده انحلال و محلول ایده‌آل

�         ریز پیمانه 3-1-2: انحلال گاز در مایعات

�         ریز پیمانه 3-1-3: کمیت‌های مولی جزئی

�         ریز پیمانه 3-1-4: بررسی تغییرات آنتروپی و آنتالپی محلول ایده‌آل و ترمودینامیک اختلاط

�         ریز پیمانه 3-1-5: محول ایده‌آل از دیدگاه رائول

�      پیمانه 3-2: محلول غیر ایده‌آل

�         ریز پیمانه 3-2-1: محلول غیر ایده‌آل از دیدگاه رائول

�         ریز پیمانه 3-2-2: پتانسیل شیمیایی حلال برای محلول حقیقی

�         ریز پیمانه 3-2-3: پتانسیل شیمیایی جسم حل شونده برای محلول حقیقی

�      پیمانه 3-3: قوانین محلول‌ها

�         ریز پیمانه 3-3-1: قانون رائول

�         ریز پیمانه 3-3-2: قانون هنری

�         ریز پیمانه 3-3-3: ارتباط قانون رائول، هنری و دالتون با یک‌دیگر

�         ریز پیمانه 3-3-4: مخلوط چند مایع و کمیت‌های Mixing

�      پیمانه 3-4: خواص کولیگاتیو محلول‌های ایده‌آل

�         ریز پیمانه 3-4-1: کاهش فشار بخار حلال در محلول

�         ریز پیمانه 3-4-2: افزایش نقطه جوش

�         ریز پیمانه 3-4-3: کاهش نقطه انجماد

�         ریز پیمانه 3-4-4: پدیده اسمز و فشار اسمزی

�         ریز پیمانه 3-4-5: خواص کولیگاتیو محلو‌های حقیقی، غیر الکترولیت‌ها و الکترولیت‌ها

�      پیمانه 3-5: ویسکوزیته در مایعات

�      پیمانه 3-6: ویسکوزیته یا گرانروی

�         ریز پیمانه 3-6-1: ویسکوزیته و ثابت دیفوژیون

�         ریز پیمانه 3-6-2: بررسی تغییرات ویسکوزیته با تغییرات دما

 • پودمان 4: شیمی سطح

�      پیمانه 4-1: کشش سطحی

�         ریز پیمانه 4-1-2: کشش سطحی محلول‌ها

�      پیمانه 4-2: جذب سطحی و انواع ایزوترم در جذب سطحی

�         ریز پیمانه 4-2-1: جذب سطحی فیزیکی و شیمیایی

�         ریز پیمانه 4-2-2: ایزوترم لانگ مایر

�         ریز پیمانه 4-2-3: ایزوترم تمکین

�         ریز پیمانه 4-2-4: ایزوترم فرویندلیش

�         ریز پیمانه 4-2-5: ایزوترم برونر ـ امت ـ تلر

 • پودمان 5: تعادل و نمودار فازها

�      پیمانه 5-1: قواعد همگانی فازها

�         ریز پیمانه 5-1-1: مفاهیم فاز جزء و درجه آزادی و نقطه بحرانی

�      پیمانه 5-2: روابط ترمودینامیکی در فازها

�         ریز پیمانه 5-2-1: قانون گیبس

�         ریز پیمانه 5-2-2: انرژی آزاد گیبس و تعادلات فازی

�         ریز پیمانه 5-2-3: روابط کلاپیرون و کلازیوس ـ کلاپیرون

�      پیمانه 5-3: دیاگرام‌های فازی

�         ریز پیمانه 5-3-1: نقطه سه‌گانه و دیاگرام‌های فازی سیستم یک جزئی و انواع تبدیلات یا انتقلات فازی

�         ریز پیمانه 5-3-2: دیاگرام‌های فازی سیستم دو جزئی

�         ریز پیمانه 5-3-3: دیاگرام‌های فازی سیستم سه جزئی

�      پیمانه 5-4: سیستم‌های دو جزئی و انواع تعادلات موجود در سیستم‌های دو جزئی

�         ریز پیمانه 5-4-2: انواع نقاط ازئوتروپ

�         ریز پیمانه 5-4-3: قاعده تروتون

�      پیمانه 5-5: سیستم‌های سه جزئی

�         ریز پیمانه 5-5-1: بررسی تعادلات و دیاگرام‌های سیستم‌های سه جزئی

 • پودمان 6: الکتروشیمی تعادلی

�      پیمانه 6-1: رسانایی الکتریکی و انواع رسانایی الکتریکی

�         ریز پیمانه 6-1-1: رسانایی الکتریکی و مفهوم الکترولیت، قدرت یونی و ضریب فعالیت و ضریب وانتهوف

�         ریز پیمانه 6-1-2: نظریه آرنیوس و قانون کولراش

�      پیمانه 6-2: سلول‌های الکتروشیمیایی

�         ریز پیمانه 6-2-1: اعداد انتقال

�         ریز پیمانه 6-2-2: روش‌های به دست آوردن اعداد انتقال

�         ریز پیمانه 6-2-3: نظریه دبای و هوکل

�         ریز پیمانه 6-2-4: انواع الکترود و پیل‌های شیمیایی

�      پیمانه 6-3: روابط ترمودینامیکی در الکتروشیمی

�         ریز پیمانه 6-3-1: روابط نرنست از دیدگاه ترمودینامیک

40درصد نهایی

 • پودمان 7: سینتیک واکنش‌ها

�      پیمانه 7-1: سرعت واکنش شیمیایی

�         ریز پیمانه 7-1-1: سرعت، میزان پیشرفت واکنش و ثابت تعادل واکنش

�         ریز پیمانه 7-1-2: مولکولاریته و معادله سرعت واکنش

�         ریز پیمانه 7-1-3: نظریه لیندمان

�         ریز پیمانه 7-1-4: واکنش‌های بنیادی

�         ریز پیمانه 7-1-5: سینتیک آسایش

�         ریز پیمانه 7-1-6: واکنش‌های چند مرحله‌ای و رقابتی

�         ریز پیمانه 7-1-7: واکنش‌های موازی

�         ریز پیمانه 7-1-8: واکنش‌های متوالی

�         ریز پیمانه 7-1-9: تقریب حالت پایا

�      پیمانه 7-2: سینتیک و درجه واکنش‌های شیمیایی

�         ریز پیمانه 7-2-1: نیمه عمر واکنش‌ها

�         ریز پیمانه 7-2-2: رابطه آرنیوس

�         ریز پیمانه 7-2-3: انرژی فعال‌سازی

�         ریز پیمانه 7-2-4: کاتالیزور و اثر آن بر واکنش

�         ریز پیمانه 7-2-5: واکنش‌های آنزیمی

�         ریز پیمانه 7-2-6: واکنش‌های درجه اول

�         ریز پیمانه 7-2-7: واکنش‌های درجه دوم

�         ریز پیمانه 7-2-8: واکنش‌های درجه سوم

�         ریز پیمانه 7-2-9: واکنش‌های درجه صفرم

 • پودمان 8: شیمی کوانتوم

�      پیمانه 8-1: نظریه‌ها و مدل‌های کوانتومی

�         ریز پیمانه 8-1-1: مکانیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم

�         ریز پیمانه 8-1-2: مدل ذره‌های موجی

�         ریز پیمانه 8-1-3: مفاهیم کوانتیزه بودن

�         ریز پیمانه 8-1-4: توابع موجی

�      پیمانه 8-2: توابع موجی

�         ریز پیمانه 8-2-1: تابع شرودینگر

�         ریز پیمانه 8-2-2: تابع نرمال و ارتوگونال

�         ریز پیمانه 8-2-3: توابع پیوسته و خطی

�      پیمانه 8-3: اپراتور در مکانیک کوانتوم

�         ریز پیمانه 8-3-1: تعریف اپراتور و انواع اپراتور

�      پیمانه 8-4: ذره در جعبه

�         ریز پیمانه 8-4-1: ذره در جعبه یک بعدی

�         ریز پیمانه 8-4-2: ذره در جعبه دو بعدی

�         ریز پیمانه 8-4-3: ذره در جعبه سه بعدی

�      پیمانه 8-5: انواع چرخنده و نوسانگر

�         ریز پیمانه 8-5-1: چرخنده صلب و ممنتوم زاویه‌ای

�         ریز پیمانه 8-5-2: نوسانگر هماهنگ و ناهماهنگ

�         ریز پیمانه 8-5-3: روش واریاسیون

�         ریز پیمانه 8-5-4: اتم هیدروژن و ذرات هیدروژن مانند و تابع موج اربیتال اتم هیدروژن

�         ریز پیمانه 8-5-5: اسپین و اتم‌های چند الکترونی

 • پودمان 9: ترمودینامیک آماری

�      پیمانه 9-1: توابع توزیع و تقسیم

�         ریز پیمانه 9-1-1: توزیع بولتسمن

�         ریز پیمانه 9-1-2: توابع تقسیم

�      پیمانه 9-2: بررسی مجموعه‌ها

�         ریز پیمانه 9-2-1: مجموعه‌های بندادی

�         ریز پیمانه 9-2-2: مولکول‌های دو اتمی ناجور هسته

 • پودمان 10: طیف سنجی مولکولی

�      پیمانه 10-1: تابش‌های الکترومغناطیس

�         ریز پیمانه 10-1-1: تابش الکترومغناطیس

�         ریز پیمانه 10-1-2: طیف سنجی ریز موج

�         ریز پیمانه 10-1-3: طیف سنجی زیر قرمز و ارتعاشی ـ چرخشی

�         ریز پیمانه 10-1-4: طیف سنجی رامان

�         ریز پیمانه 10-1-5: طیف سنجی الکترونی و اصل فرانک کاندون

�         ریز پیمانه 10-1-6: طیف سنجی ماوراء بنفش ـ مرنی

 

�سرفصل درس شیمی آلی�

30درصد اول

 • پودمان 1: استروئوشیمی

�      پیمانه 1-1: استرئوشیمی و استرئوایزومری

�         ریز پیمانه 1-1-1: تعداد ایزومر کربن 4 وجهی

�         ریز پیمانه 1-1-2: فعالیت نوری: نور پلاریزه مسطح

�      پیمانه 1-2: آنانتیومری

�         ریز پیمانه 1-2-1: انانتیومری و کربن 4 وجهی

�         ریز پیمانه 1-2-2: انانتیومری و فعالیت نوری

�         ریز پیمانه 1-2-3: پیش‌بینی انانتیومری (کایر الیته)

�         ریز پیمانه 1-2-4: مرکز کایرال

�         ریز پیمانه 1-2-5: انانتیومرها ـ مخلوط راسمیک

�         ریز پیمانه 1-2-6: فعالیت نوری ـ کنفیگوراسیون

�         ریز پیمانه 1-2-7: مشخص کردن کنفیگوراسیون: R و S

�         ریز پیمانه 1-2-8: ایجاد مرکز کایرال، سنتز و فعالیت نوری

�         ریز پیمانه 1-2-9: خلوص نوری

�         ریز پیمانه 1-2-10: واکنش‌های مولکول‌های کایرال (ایجاد مرکز کایرال دوم)

�         ریز پیمانه 1-2-11: ایجاد انانتیومرها و دیاستیومر

�         ریز پیمانه 1-2-12: واکنش‌های مولکول‌های کایرال با واکنشگرهای فعال نوری تفکیک

�         ریز پیمانه 1-2-13: واکنش‌های مولکولی کایرال، مکانیسم رادیکالی آزاد کالریناسیون

 • پودمان 2: آلکانها

�      پیمانه 2-1: ساختمان آلکان‌ها

�         ریز پیمانه 2-1-1: ساختمان اتان

�         ریز پیمانه 2-1-2: ساختمان متان

�         ریز پیمانه 2-1-3: ساختمان پروپان

�         ریز پیمانه 2-1-4: چرخش آزاد حول پیوند یگانه کربن ـ کربن

�      پیمانه 2-2: نامگذاری آلکان‌ها

�         ریز پیمانه 2-2-1: گروه‌های آلکیل

�         ریز پیمانه 2-2-2: نامگذاری آلکان‌ها به روش آیوپاک

�      پیمانه 2-3: واکنش‌های آلکان‌ها

�         ریز پیمانه 2-3-1: هالوژناسیون

�         ریز پیمانه 2-3-2: مکانیسم هالوژناسیون

�         ریز پیمانه 2-3-3: جهت‌گیری در هالوژناسیون

�         ریز پیمانه 2-3-4: فعالیت‌های نسبی آلکان‌ها در مقابل هالوژناسیون

�      پیمانه 2-4: رادیکال‌های آزاد

�         ریز پیمانه 2-4-1: پایداری رادیکال‌های آزاد

�         ریز پیمانه 2-4-2: سهولت تشکیل رادیکال‌های آزاد

�         ریز پیمانه 2-4-3: حالت‌گذار برای هالوژناسیون

�         ریز پیمانه 2-4-4: جهت‌گیری و فعالیت

�         ریز پیمانه 2-4-5: عدم نوآرایی رادیکال‌های آزاد

�         ریز پیمانه 2-4-6: احتراق و تعیین ساختمان

�         ریز پیمانه 2-4-7: واکنشگر گرینیارد

�         ریز پیمانه 2-4-8: جفت شدن آلکیل هالیدها با ترکیبات آلی فلزی

�      پیمانه 2-5: سیکلو آلکان‌هاو ترکیبات آلیسیکلیک

�         ریز پیمانه 2-5-1: نامگذاری

�         ریز پیمانه 2-5-2: واکنش‌ها

�         ریز پیمانه 2-5-3: ساختمان و عوامل مؤثر در پایداری کنفورماسیون‌ها

�         ریز پیمانه 2-5-4: کنفورماسیون‌های سیکلو آلکان‌ها

�         ریز پیمانه 2-5-5: استرئوایزومری ترکیبات حلقوی

�      پیمانه 2-6: آلکیل هالدهیدها و الکل‌ها، جایگزینی نوکلئوفیلی آلیفاتیک

�         ریز پیمانه 2-6-1: نامگذاری

�         ریز پیمانه 2-6-2: خواص فیزیکی الکل‌ها و آلکیل هالیدها

�         ریز پیمانه 2-6-3: واکنش آلکیل هالیدها

�         ریز پیمانه 2-6-4: واکنش‌ها

�         ریز پیمانه 2-6-5: واکنش‌ها

�         ریز پیمانه 2-6-6: کربوکاتیون

�         ریز پیمانه 2-6-7: سولولیز، امداد نوکلئوفیلی به وسیله حلال

�         ریز پیمانه 2-6-8: واکنش الکل‌ها با هیدروژن

�         ریز پیمانه 2-6-9: واکنش‌های

 • پودمان 3: آلکن‌ها

�      پیمانه 3-1: آلکن‌ها، ساختمان و تهیه

�         ریز پیمانه 3-1-1: ساختمان

�         ریز پیمانه 3-1-2: هیبریداسیون و اندازه اوربیتال

�         ریز پیمانه 3-1-3: ایزومری هندسی

�         ریز پیمانه 3-1-4: نامگذاری

�         ریز پیمانه 3-1-5: خواص فیزیکی و طرز تهیه

�      پیمانه 3-2: دهیدر هالوژناسیون

�         ریز پیمانه 3-2-1: دهیدرو هالوژناسیون آلکیل هالیدها: حذف 1 و 2

�         ریز پیمانه 3-2-2: سینتیک دهیدروهالوزناسیون، دوگانگی مکانیسم

�         ریز پیمانه 3-2-3: مکانیسم حذف

�         شاهد برای مکانیسم E

�      پیمانه 3-3: دهیدراسیون الکل‌ها

 • پودمان 4: آلکن‌ها II. واکنش‌های پیوند دوگانه کربن ـ کربن افزایش الکتروفیلی و رادیکال آزاد

�      پیمانه 4-1: واکنش‌های آلکن‌ها

�         ریز پیمانه 4-1-1: واکنش‌های پیوند دوگانه کربن ـ کربن: افزایشی

�         ریز پیمانه 4-1-2: هیدروژناسیون ـ گرمای هیدروژناسیون

�         ریز پیمانه 4-1-3: گرمای هیدروژناسیون و پایداری آلکن‌ها

�         ریز پیمانه 4-1-4: افزایش هیدروژن هالیدها (قاعده مارکونیکوف) واکنش‌های ناحیه انتخابی

�         ریز پیمانه 4-1-5: افزایش هیدروژن برومید ـ اثر پراکسید

�         ریز پیمانه 4-1-6: افزایش سولفوریک اسید

�         ریز پیمانه 4-1-7: افزایش آب هیدراسیون

�      پیمانه 4-2: افزایش الکتروفیلی و نوکلئوفیلی

�         ریز پیمانه 4-2-1: افزایش الکتروفیلی و مکانیسم

�         ریز پیمانه 4-2-2: افزایش الکتروفیلی: غیاب تعویض هیدروژن و جهت‌گیری

�         ریز پیمانه 4-2-3: افزایش نوکلئوفیلی: نوآرایی

�         ریز پیمانه 4-2-4: افزایش هالوژن‌ها

�         ریز پیمانه 4-2-5: ایجاد هالو هیدربن: افزایش عناصر هیپو هالو اسیدها

�      پیمانه 4-3: افزایش آلکن‌ها

�         ریز پیمانه 4-3-1: دیمریزاسیون

�         ریز پیمانه 4-3-2: آلکیلاسیون

�         ریز پیمانه 4-3-3: افزایش رادیکال آزاد: مکانیسم افزایش HBr با آغازگر پراکسید

�         ریز پیمانه 4-3-4: جهت‌گیری افزایش رادیکال آزاد (عوامل قطبی)

�         ریز پیمانه 4-3-5: افزایش کاربن‌ها، حلقه زایی

�         ریز پیمانه 4-3-6: افزایش کاربن‌های استخلاف شده حذف � 1 و 1

�         ریز پیمانه 4-3-7: هیدروکسیلاسیون، تشکیل دی ال‌هی-1 و 2

�         ریز پیمانه 4-3-8: ازونولیز

 • پودمان 5: مزدوج شدن و رزونانس دی ان‌ها

�      پیمانه 5-1: نظریه رزونانس

/ 0 نظر / 333 بازدید