مجموعه مهندسی کامپیوتر

آمار و احتمال

30درصد اول

آنالیز ترکیبی و احتمال (اصل و شمارش و قوانین احتمال)

30درصد دوم

متغیرهای تصادفی و توابع احتمال (متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته تابع احتمال، تابع توزیع احتمال، امید ریاضی، واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات و تابع مولد گشتاور، توزیع توأم، توزیع حاشیه‌ای، تابع احتمال شرطی، متغیرهای تصادفی مستقل، کوورایانس و ضریب همبستگی) توزیع‌های احتمال گسسته و پیوسته

40درصد نهایی

نمونه‌گیری و توزیع‌های نمونه‌ای (مفاهیم اولیه، توزیع نمونه‌ای میانگین و تفاضل میانگین‌ها، توزیع نمونه‌ای واریانس و نسبت واریانس‌ها، توزیع نمونه‌ای نسبت‌ها و تفاضل دو نسبت)، تئوری برآورد (برآورد نقطه‌ای و برآورد فاصله‌ای)، آزمون‌های فرض آماری (مفاهیم اولیه، آزمون‌های فرض آماری مهم)، همبستگی و رگرسیون (ضریب همبستگی، رگرسیون، معادله رگرسیون خطی)

ریاضی مهندسی

30% اول

 • پودمان 1: آنالیز فوریه

�      پیمانه 1-1: توابع دوره‌ای، سری‌های مثلثاتی

�      پیمانه 1-2: سری‌های فوریه

�      پیمانه 1-3: توابع زوج و فرد

�      پیمانه 1-4: بسط‌های نیم‌دامنه‌ای

�      پیمانه 1-5: سری فوریه مختلط

�      پیمانه 1-6: انتگرال فوریه

�      پیمانه 1-7: تقریب بوسیله چند جمله‌ای‌های مثلثاتی

�      پیمانه 1-8: تبدیل کسینوسی و سینوسی فوریه

�      پیمانه 1-9: تبدیل فوریه

 • پودمان 2: آنالیز مختلط

�      پیمانه 2-1: اعداد مختلط

�      پیمانه 2-2: شکل قطبی اعداد مختلط � توان‌ها و ریشه‌ها

�      پیمانه 2-3: حد � مشتق � تابع تحلیلی

�      پیمانه 2-4: معادلات کوشی � ریمان

�      پیمانه 2-5: تابع نمایی

�      پیمانه 2-6: توابع مثلثاتی � توابع هیپربولیک

�      پیمانه 2-7: لگاریتم � توان عمومی

�      پیمانه 2-8: انتگرال روی خط در صفحه مختلط

�      پیمانه 2-9: قضیه انتگرال کوشی

�      پیمانه 2-10: وجود انتگرال نامعین

�      پیمانه 2-11: فرمول انتگرال کوشی

�      پیمانه 2-12: مشتقات توابع تحلیلی

�      پیمانه 2-13: سری‌های توانی

�      پیمانه 2-14: سری‌های لوران

�      پیمانه 2-15: تکین‌‌ها و صفرها

30% دوم

 • پودمان 3: انتگرال‌گیری به روش مانده‌ها

�      پیمانه 3-1: مانده‌ها

�      پیمانه 3-2: قضیه مانده‌ها

�      پیمانه 3-3: محاسبه انتگرال‌های حقیقی

�      پیمانه 3-4: انواع انتگرال‌های حقیقی

 • پودمان 4: نگاشت

�      پیمانه 4-1: نگاشت همدیس

�      پیمانه4-2: تبدیلات کسری خطی

�      پیمانه4-3: تبدیلات کسری خطی خاص

�      پیمانه 4-4: نگاشت با سایر توابع

�      پیمانه 4-5: سطوح ریمان

40% نهایی

 • پودمان 5: معادلات با مشتقات جزئی

�      پیمانه 5-1: جداسازی متغیرها

�      پیمانه 5-2: جواب دالامبر معادله موج

�      پیمانه 5-3: حل معادله گرما به کمک سری فوریه و انتگرال‌های فوریه

�      پیمانه 5-4: معادله موج دو بعدی

�      پیمانه 5-5: غشای مستطیلی

�      پیمانه 5-6: لاپلاسین در مختصات قطبی

�      پیمانه 5-7: غشای مستدیر � استفاده از سری بسل � فوریه

�      پیمانه 5-8: معادله لاپلاس

�      پیمانه 5-9: لاپلاسین در مختصات کروی

�      پیمانه 5-10: حل معادلات با مشتقات جزئی به کمک تبدیلات لاپلاس

�      پیمانه 5-11: حل معادلات با مشتقات جزئی به کمک تبدیلات فوریه

 

  سرفصل ساختمان گسسته

30درصد اول

 • پودمان 1: گزاره‌ها و منطق ریاضی

�      پیمانه 1-1: گزاره‌ها و رابطه‌ها

�         ریز پیمانه 1-1-1: رابطه‌های پیوند دهنده

�         ریز پیمانه 1-1-2: خواص گزاره‌ها

�         ریز پیمانه 1-1-3: گزاره‌های هم‌ارز

�         ریز پیمانه 1-1-4: قانون همزادی

�         ریز پیمانه 1-1-5: استلزام منطقی

�      پیمانه 1-2: استنتاج

�         ریز پیمانه 1-2-1: قواعد استنتاج

�         ریز پیمانه 1-2-2: استدلال‌های معتبر و نامعتبر

�      پیمانه 1-3: سورها

�         ریز پیمانه 1-3-1: سور عمومی و سور وجودی

�         ریز پیمانه 1-3-2: متغیرهای آزاد و مقید

�         ریز پیمانه 1-3-3: سورها و روابط منطقی

�         ریز پیمانه 1-3-4: سورهای دو و سه متغیری

�         ریز پیمانه 1-3-5: قواعد استنتاج در سورها

�         ریز پیمانه 1-3-6: سورها و جهان متناهی

 • پودمان 2: ساختارهای جبری، شبکه‌ها و جبر بول

�      پیمانه 2-1: عملیات و خواص

�         ریز پیمانه 2-1-1: عملیات دوتایی

�         ریز پیمانه 2-1-3: عملیات تایی n

�      پیمانه 2-2: دستگاه‌های جبری

�         ریز پیمانه 2-2-1: همومورفیسم یا همریختی

�         ریز پیمانه 2-2-2: نیمگروه‌ها

�         ریز پیمانه 2-2-3: گروه‌ها

�      پیمانه 2-3: ترتیب جزئی

�         ریز پیمانه 2-3-1: نمودار هاس

�         ریز پیمانه 2-3-2: شبکه توزیع‌پذیر

�      پیمانه 2-4: جبر بول

�         ریز پیمانه 2-4-1: خواص جبر بولریز پیمانه 2-4-2: زیر جبر، حاصلضرب مستقیم

�         ریز پیمانه 2-4-2: توابع بولی

�      پیمانه 2-5: ترتیب توپولوژیکی

30درصد دوم

 • پودمان 3: نظریه مجموعه‌ها

�      پیمانه 3-1: مبانی اولیه

�         ریز پیمانه 3-1-1: تعاریف و مفاهیم مجموعه‌ها

�         ریز پیمانه 3-1-2: عملیات روی مجموعه‌ها

�         ریز پیمانه 3-1-3: نمودار ون

�         ریز پیمانه 3-1-4: خواص

�         ریز پیمانه 3-1-5: زوج مرتب

�         ریز پیمانه 3-1-6: حاصلضرب دکارتی

�      پیمانه 3-2: مبانی رابطه‌ها

�         ریز پیمانه 3-2-1: خواص رابطه‌ها

�         ریز پیمانه 3-2-2: ماتریس روابط

�         ریز پیمانه 3-2-3: گراف روابط

�         ریز پیمانه 3-2-4: عملیات بر روی روابط

�      پیمانه 3-3: ویژگی‌های رابطه‌ها

�         ریز پیمانه 3-3-1: بستار

�         ریز پیمانه 3-3-2: رابطه هم‌ارزی و افراز

�         ریز پیمانه 3-3-3: رابطه سازگاری

�         ریز پیمانه 3-3-4: ترکیب روابط

�      پیمانه 3-4: توابع

�         ریز پیمانه 3-4-1: ترکیب توابع

�         ریز پیمانه 3-4-2: وارون تابع

�         ریز پیمانه 3-4-3: پیچیدگی زمانی توابع

 

 • پودمان 4: سرفصل مشترک 30درصد دوم و 40 درصد نهایی
 • پودمان 4: گراف‌ها و درخت‌ها

�      پیمانه 4-1: گراف‌ها

�         ریز پیمانه 4-1-1: تعاریف و ویژگی‌ها

�         ریز پیمانه 4-1-2: زیرگراف، مکمل و یکریختی گراف‌ها

�         ریز پیمانه 4-1-3: گراف‌های اویلری و همیلتونی

�         ریز پیمانه 4-1-4: نمایش ماتریسی گراف‌ها

�         ریز پیمانه 4-1-5: رنگ‌آمیزی گراف‌ها

�         ریز پیمانه 4-1-6: نظریه تطابق

�         ریز پیمانه 4-1-7: برخی مفاهیم نظریه گراف

�      پیمانه 4-2: درخت‌ها

�         ریز پیمانه 4-2-1: تعاریف و ویژگی‌ها

�         ریز پیمانه 4-2-2: درخت‌های ریشه‌دار

�         ریز پیمانه 4-2-3: پیمایش درخت

�         ریز پیمانه 4-2-4: نمایش میانوندی، پیشوندی و پسوندی عبارات

�         ریز پیمانه 4-2-5: درخت پوشا

�         ریز پیمانه 4-2-6: بهینه‌سازی

�         ریز پیمانه 4-2-7: شبکه‌های حمل و نقل

�         ریز پیمانه 4-2-8: یکریختی درخت‌ها

�         ریز پیمانه 4-2-9: درخت‌ها وزن‌دار و کدهای پیشوندی

40درصد نهایی

 • پودمان 5: شمارش

�      پیمانه 5-1: مبانی شمارش

�         ریز پیمانه 5-1-1: قاعدههای حاصل جمع و حاصل‌ضرب

�         ریز پیمانه 5-1-2: جایگشت

�         ریز پیمانه 5-1-3: تبدیل

�         ریز پیمانه 5-1-4: ترکیب

�      پیمانه 5-2: استفاده از خواص مجموعه‌ها در شمارش

�         ریز پیمانه 5-2-1: جعبه متمایز k شیء یکسان در n توزیع

�         ریز پیمانه 5-2-2: اصل شمول و عدم شمول

�         ریز پیمانه 5-2-3: اصل لانه کبوتر

�      پیمانه 5-3: تابع مولد

�         ریز پیمانه 5-3-1: توابع مولد

�         ریز پیمانه 5-3-2: تابع مولد نمایی

�      پیمانه 5-4: روابط بازگشتی

�         ریز پیمانه 5-4-1: انواع روابط بازگشتی

�         ریز پیمانه 5-4-2: حل روابط بازگشتی به روش تکرار

�         ریز پیمانه 5-4-3: حل روابط بازگشتی خطی همگن با ضرایب ثابت

�         ریز پیمانه 5-4-4: حل روابط بازگشتی خطی ناهمگن با ضرایب ثابت

  انتقال داده

30درصد اول

 • پودمان: شبکه‌ها

�      پیکربندی

�      نقطه به نقطه

�      چند نقطه

�      توپولوژی

�      مش

�      ستاره

�      درخت

�      باس

�      حلقه

�      هایبرید

�      مد انتقال

�      یک طرفه

�      تیمه دو طرفه

�      کاملا دو طرفه

 • پودمان: مدل OSI

�      لایه‌ها و وظایف مربوط به آن‌ها

�      لایه فیزیکی

�      لایه دیتالینک

�      لایه شبکه

�      لایه انتقال

30درصد دوم

 • پودمان: آنالیز سیگنال‌ها

�      آنالوگ و دیجیتال

�      سیگنال‌های تناوبی و غیر تناوبی

�      سیگنال‌های آنالوگ و روش‌های مدولاسیون آن‌ها (AM � PM - ...)

�      حوزه زمان و فرکانس

�      سیگنال‌های مرکب

�      طیف فرکانسی و پهنای باند

�      سیگنال‌های دیجیتال و روش‌های مدولاسیون آن‌ها (FSK � PSK - ...)

�      کدبندی و مدولاسیون

�      تبدیل دیجیتال به دیجیتال

�      تک قطبی

�      قطبی

�      NRZ

�      NRZ-L

�      NRZ-I

�      RZ

�      دوفاز

�      منچستر

�      منچستر تفاضلی

�      دوقطبی

�      AMI

�      B8ZS

�      HDB3

�      تبدیل آنالوگ به دیجیتال

�      تبدیل دیجیتال به آنالوگ

�      انواع مدولاسیون و ویژگی و پهنای باند هر یک

 • پودمان: رابط‌ها و مودم

�      انتقال داده‌ها

�      رابط‌های DCE-DTE

�      بدون مودم

�      استانداردهای رابط‌ها

�      مودم‌ها

�      مودم کابلی

 • پودمان: محیط‌های انتقال

�      محیط‌های انتقال هدایت شده

�      محیط‌های انتقال هدایت نشده

�      معایب انتقال

�      عملکرد

�      طول موج

�      فرمول ظرفیت شانون

�      مقایسه محیط‌های انتقال از نظر هزینه، سرعت، تضعیف

�      تداخل الکترومغناطیس

40درصد آخر

 • پودمان: مالتی پلکسینگ

�      مالتی پلکسینگ چند به یک و یک به چند

�      مالتی پلکسینگ تقسیم فرکانس

�      مالتی پلکسینگ تقسیم موج

�      مالتی پلکسینگ حوزه زمان

�      کاربردها

�      خطوط دیجیتالی مشترک

�      FFTC

 • پودمان: آشکارسازی و تصحیح خطا

�      انواع خطاها

�      تصحیح خطا (کدینگ هینگ ـ CRC - ...)

 • پودمان: کنترل در لایه دیتالینک

�      انضباط خط

�      کنترل فلو و ویژگی‌های روش‌های مختلف آن مانند sliding window

�      کنترل خطا

  زبان‌های برنامه‌سازی

30درصد اول

 • پودمان: مقدمات

�      اصول طراحی زبان‌ها

�      ترجمه زبان

 • پودمان: انواع داده‌ها

�      انواع داده‌ها

�      تجرد

30درصد دوم

 • پودمان: ساختار برنامه

�      بسته‌بندی

�      وراثت

�      کنترل ترتیب اجرا

�      40 کنترل زیر برنامه‌ها

40درصد آخر

 • پودمان: مدیریت حافظه

  پایگاه داده‌ها

30درصد اول

 • پودمان: مقدمات

�      کلیات و مقدمات

�      معماری ANSI برای پایگاه داده

�      مدل‌های پایگاه داده

 • پودمان: مدل رابطه‌ای

�      اصول کلی مدل رابط‌های

�      مقدمات تئوری جبر رابط‌های

�      عملگرهای اصلی جبر رابط‌های

�      عملگرهای اضافی جبر رابط‌های

�      حساب رابط‌های

30درصد دوم

 • پودمان: SQL

�      دستورات SQL برای ایجاد و بروز رسانی پایگاه داده

�      دستورات SQL برای گزارشگیری از پایگاه داده

�      عملگرهای ویژه (�,exists, not exists, in, not in)

�      View دستورات مربوط به ایجاد

�      دستورات مربوط به ایجاد شاخص

�      SQL توابع عددی در

�      پرس و جوهای پیچیده‌تر

�      مقادیر Null و چالش‌های مربوطه

40درصد آخر

 • پودمان: طراحی پایگاه داده

�      مبانی طراحی پایگاه داده

�      اصول کلی مدل E-R

�      نمودار ERD

�      وابستگی داده‌ها (�,FD,MVD,ID)

�      نرمال‌سازی

  مدارهای منطقی

30درصد اول

 • پودمان: سیستم اعداد و کدگذاری
 • پودمان: جبر بول، ساده‌سازی توابع، گیت‌های منطقی و مخاطره و همچنین به دست آوردن تعداد PI و EPI
 • پودمان: مدارات منطقی ترکیبی، پودمان زیر: دیکور ـ مالتی پکسر ـ ...
 • پودمان: قطعات قابل برنامه‌ریزی، پودمان زیر: PAL � PLA - ...

30درصد دوم

 • پودمان: مدارهای ترتیبی، پودمان زیر: انواع فلیپ فلاپ ـ چگونگی تبدیل آن‌ها به یکدیگر ـ ماشین با حالات محدود ـ کاهش stale - ...

40درصد آخر

 • پودمان: شمارنده‌ها و ثبات‌ها
 • پودمان: مدارات آسنکرون

  معماری کامپیوتر

30درصد اول

 • پودمان: مقدمات

�      تعریف معماری کامپیوتر، اشاره‌ای به تاریخچه کامپیوتر و نسل‌های آن (کامپیوترهای همه منظوره و خاص منظوره)

�      معرفی واحدهای اصلی کامپیوتر، طراحی مجموعه دستورالعمل

�      بررسی معیارها و مسائل، نحوه اجرای دستورالعمل‌ها به کمک زبان توصیف سخت افزار (RTL) و ASM .

�      تفاوت‌های معماری و ریز معماری

 • پودمان: واحد کنترل

�      روش‌های طراحی واحد کنترل به روش سیم‌بندی شده، ساختار واحد کنترل

�      کنترل انواع گذرگاه و مسیریابی داده

�      طراحی واحد حسابی منطقی و محاسبه تأخیرها، طراحی واحد کنترل ریزبرنامه‌پذیر

 • پودمان: ویژگی‌های RISC و CISC و مقایسه بین‌آن‌ها

30درصد دوم

 • پودمان: الگوریتم ودن‌نیومن: شامل بیان قالب دستورات
 • پودمان: حافظه

�      حافظه و سلسله مراتب آن

�      حافظه‌های ایستاو پویا معرفی حافظه نهان و مجازی، انواع حافظه نهان و به دست آوردن احتمالات آن‌ها

40درصد آخر

 • پودمان: خط لوله، مفاهیم آن� ـ چگونگی کارکرد آن‌ها و فرمول‌های ابتدایی آن ـ مخاطرات به وجود آمدن و روش‌های رفع آن‌ها
 • پودمان: الگوریتم‌های حسابی: جمع ـ تفریقـ میز شناور ـ الگوریتم boath - ...
 • پودمان: روش‌های ورودی ـ خروجی

�      شیوه‌های دسترسی به دستگاه‌های ورودی و خروجی (سرکشی، وقفه)

�      دسترسی مستقیم به حافظه و به اشتراک‌گذاری گذرگاه

  نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

30درصد اول

 • پودمان: مقدمه و زبان‌های منظم

�      مفاهیم اولیه زبان‌ها و ماشین‌ها

�      و مسائل مربوط بهآن‌ها NFA یا DFA و تبدیل NFA و DFA به یک‌دیگر

�      زبان‌های منظم و مسائل مربوط به آن‌ها

�      عبارات منظم و ارتباط آن با زبان‌های منظم

�      گرامرهای منظم و ارتباط آن اتوماتایی محدود

30درصد دوم

 • پودمان: زبان‌های مستقل از متن

�      تکنیک‌های نوشتن یک گرامر مشتمل از متن

�      گرامرهای مستقل از متن و مسائل مربوط به آن‌ها

�      اشتقاق و ابهام در گرامر

�      اتوماتایی پشتهای

40درصد آخر

 • پودمان: ماشین LBA
 • پودمان: ماشین تورینگ

�      ماشین تورینگ شامل چگونگی نوشتن آن و بیان قدرت آن

�      زبان‌ها و گرامرهای حساس به متن

�      زبان‌های بازگشتی و بازگشتی شمارش‌پذیر

�      تصمیم‌پذیری برای زبان‌ها

�      مسایل شمارا و ناشمارا

  هوش مصنوعی

30درصد اول

 • پودمان: جستجو

�      عامل‌های هوشمند

�      مدل‌سازی فضای حالت

�      روش‌های جستجوی غیر هوشمند

�      روش‌های جستجوی هوشمند

�      جستجوی رقابتی (بازی)

30درصد دوم

 • پودمان: منطق

�      منطق گزاره‌ها و منطق مرتبه اول

�      تبدیل گزاره به فرم کلاز

�      یکسانسازی

�      اثبات خودکار قضایا

40درصد آخر

 • پودمان: مسائل ارضاء محدودیت
 • پودمان: برنامه‌ریزی
 • پودمان: شبکه باور (بیزین)
 • پودمان: زبان پرولوگ

  VLSI طراحی

30درصد اول

 • پودمان: مقدمه

�      تکنولوژی سی ماس

�      Integrated Circuit Design Techniques

 • پودمان: چگونگی ساخت ترانزیستور

�      Fabrication process

�      ترانزیستور

�      Wires and Bias

�      Design rules

�      Layout Design

�      مشکلات موجود در طراحی

�      ویژگی‌های لیلیکون استفاده شده

�      رابطه ولتاژ آستانه و مشخصات ترانزیستورهای افزایشی و تخلیه‌ای و معادلات جریان آن‌ها

30درصد دوم

 • پودمان:
/ 0 نظر / 130 بازدید