مجموعه زبان و ادبیات فارسی

�بودجه بندی� 30% اول کلیات:

معانی و بیان دکتر تجلیل (تمام کتاب)، عروض و قافیه دکتر شمیسا (بخش عروض تا پایان بخش �نکاتی در باب تقطیع�، تاریخ ادبیات ایران دکتر صفا (جلد 1 خلاصه)، دستور زبان فارسی 2، دکتر انوری- احمدی گیوی (کل جلد دوم)

عربی:

صرف و نحو عربی دکتر ماهیار (تمام منبع)، نهج‌البلاغه ترجمه فیض‌الاسلام (بخش سوم، کلمات قصار)، ابیات و عبارات عربی کلیله و دمنه

30% دوم کلیات:

نگاهی تازه به بدیع دکتر شمیسا (کل منبع)، فنون بلاغت و صناعات ادبی استاد همایی (کل منبع)، تاریخ ادبیات ایران دکتر صفا (جلد دوم- خلاصه)، نگارش و ویرایش سمیعی گیلانی (تمام منبع)، عروض و قافیه دکتر شمیسا (نیمه دوم بخش عروض، کل بخش قافیه)

عربی:

مبادی العربیه (جلد 4 بخش صرف)، ابیات و عبارات عربی مرزبان‌نامه و تاریخ جهانگشا، گزیده متون نظم از مجانی الحدیثه دکتر طبیبیان (از ابتدا تا پایان مبتنی)

40% نهایی کلیات:

سبک‌شناسی نثر دکتر شمیسا (تمام منبع)، بیان و معانی دکتر شمیسا (تمام منبع)، تاریخ ادبیات ایران دکتر صفا (جلد سوم و چهارم خلاصه)، سبک‌شناسی شعر دکتر سیروس شمیسا (تمام منبع)، دستور زبان فارسی دکتر خیامپور (تمام منبع)، از صبا تا نیما، از نیما تا روزگار ما (کل منبع)

عربی:

مبادی العربیه جلد 4 (بخش نحو)، گزیده متون نظم از مجانی الحدیثه دکتر طبیبیان (از ابوفراس تا پایان کتاب)، برگزیده متون نثر عربی دکتر رادمنش (کل کتاب)، نهج‌البلاغه ترجمه فیض‌الاسلام (خطبه‌های 1 تا 10، نامه‌های 1 تا 20)

  بودجه‌بندی نثر فارسی 30 درصد اول

1- گلستان تا آخر باب چهارم بر اساس چاپ یوسفی

2- چهار مقاله (مقاله دبیری و مقدمه) بر اساس چاپ دکتر معین

3- مرصاد العباد (باب اول و دوم) بر اساس گزیده دکتر ریاحی

4- سیاست‌نامه ده فصل اول (چاپ دارک یا دکتر شعار)

5- قابوس‌نامه (15باب اول)بر اساس گزیده دکتر یوسفی

6- تاریخ بیهقی مجلد 5، ج 1 چاپ خطیب رهبر

7- کلیله و دمنه (باب‌های برزویه طبیب، شیر و گاو، باز جست کار دمنه)

8- کشف الاسرار، فصل 1 و 2 و 3 گزیده دکتر رکنی

30 درصد دوم

1- تاریخ بیهقی (از آغاز مجلد 6 تا سر افشین و بودلف)چاپ دکتر خطیب رهبر

2- چهار مقاله (مقاله دوم در شاعری)

3- کلیله و دمنه (باب‌های الحمامه المطوقه، بوف و زاغ، بوزینه و باخه، زاهد و راسو، گربه و موش)

4- مرصاد العباد (باب سوم)

5- گلستان (از آغاز باب 5 تا آخر کتاب)

6- قابوسنامه فصول 15 تا 25- گزیده دکتر یوسفی

7- کشف الاسرار- به کوشش دکتر رکنی بخش 4 و 5 و 6

8- سیاست‌نامه (ده فصل دوم)

40 درصد نهایی

1- کلیله و دمنه (از سر باب پادشاه و فنزه تا آخر کتاب)

2- قابوسنامه باقی مانده کتاب

3- تاریخ بیهقی (از سر داستان افشین و بودلف تا پایان جلد 1)

4- مرصاد العباد (باب چهارم و پنجم)

5- چهار مقاله (مقاله سوم و چهارم)

6- گزیده سیاست نامه (ادامه کتاب)

7- گزیده کشف الاسرار (از سر باب 7 تا آخر کتاب)

بودجه‌بندی نظم فارسی 30 درصد اول

دیوان حافظ خطیب رهبر (غزلیات مهم بر اساس انتخاب خرمشاهی در حافظ نامه)

مثنوی (دفتر اول تا نیمه‌های دفتر دوم) شرح و توضیح کریم زمانی

30 درصد دوم

سی قصیده ناصرخسرو دکتر مهدی محقق

خاقانی گزیده سید ضیاء‌الدین سجادی و شرح دشواریهای خاقانی دکتر کزازی، گزیده حدیقه سنایی (امیری فیروزکوهی)، و یا شرح و توضیح دکتر انزابی نژاد و دیوان سنایی (مدرس رضوی)

40 درصد نهایی

مخزن‌الاسرار وحید دستگردی (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به شرح برات زنجانی انتشارات دانشگاه تهران و یا شرح مهدی حوزی انتشارات اساطیر)

بوستان سعدی شرح و توضیح دکتر‌ غلام حسین یوسفی یا محمد خزائلی، منتخباتی از غزلیات سعدی توضیحات خطیب رهبر، منطق الطیر دکتر شفیعی کدکنی

منتخبات و گزیده‌هایی از سایر شعراء نظیر گزیده اشعار مسعود سعد و گزیده اشعار صائب تبریزی، منوچهری، عنصری و... که در چند سال گذشته خیلی مطرح نبوده‌اند.

  بودجه بندی ادبیات مقاومت بودجه بندی تاریخ اسلام

30 درصد اول تاریخ تحلیلی صدر اسلام سید جعفر شهیدی

30 درصد دوم تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

40 درصد نهایی تاریخ اسلام محمد جعفر سبحانی و تاریخ پیامبر اسلام محمد آیتی

  بودجه بندی ادبیات انقلاب اسلامی

30 درصد اول حماسه‌های همیشه (جلد 3 و 2،1) پرویز بیگی حبیب آبادی (شعراء و نویسندگان برجسته ادبیات پایداری مطالعه شود.)

30 درصد دوم صور خیال در شعر مقاومت حسن قاسمی و نامه پایداری دکتر وحیدی.

40 نقد و تحلیل ادبیات انقلاب اسلامی منوچهر اکبری و ادبیات مقاومت جهانگیر جعفری انتشارات ارشد.

 


سرفصل �سرفصل درس عربی�

 • پودمان 1: ترجمه عربی

�        پیمانه 1-1: انواع متون عربی

�         ریز پیمانه 1-1-1: قرآن

�         ریز پیمانه 1-1-2: نهج‌البلاغه

�         ریز پیمانه 1-1-3: ابیات عربی متون نثر فارسی (کلیه و دمنه، مرزبان نامه، تاریخ جهانگشا، تاریخ بیهقی و....)

�         ریز پیمانه 1-1-4: معلقات سبعه (اشعار دوره جاهلی)

�         ریز پیمانه 1-1-5: اشعار دوره اسلامی

�        پیمانه 1-2: تعریب

 • پودمان 2: قواعد عربی

�        پیمانه 2-1: صرف

�         ریز پیمانه 2-1-1: اسم

�         ریز پیمانه 2-1-2: فعل

�         ریز پیمانه 2-1-3: حرف

�        پیمانه 2-2: نحو

�        پیمانه 2-3: تشکیل

�        پیمانه 2-4: اعراب و تحلیل صرفی

 

�سرفصل درس کلیات مسائل ادبی�

 • پودمان 1: تاریخ ادبیات

�        پیمانه 1-1: ادبیات پیش از اسلام

�         ریز پیمانه 1-1-1: زبان‌های باستانی

�         ریز پیمانه 1-1-2: آثار و کتب بازمانده

�         ریز پیمانه 1-1-3: خط در ادبیات پیش از اسلام

�        پیمانه 1-2: ادبیات آغازین

�         ریز پیمانه 1-2-1: شکل‌گیری خط فارسی

�         ریز پیمانه 1-2-2: نخستین شعرای فارسی

�        پیمانه 1-3: ادبیات خراسانی یا ترکستانی

�         ریز پیمانه 1-3-1: اوضاع و احوال اجتماعی ایران در سده سوم و چهارم هجری قمری

�         ریز پیمانه 1-3-2: شکل‌گیری و انواع حماسه

�         ریز پیمانه 1-3-3: شعرا و نویسندگان مهم و تاثیرگذار سبک خراسانی

�        پیمانه 1-4: ادبیات سبک عراقی

�         ریز پیمانه 1-4-1: اوضاع و احوال ایران در قرن ششم و بسط فرهنگ عربی در ایران

�         ریز پیمانه 1-4-2: مهمترین شعرا و نویسندگان سبک عراقی

�         ریز پیمانه 1-4-3: مهمترین شعرا و نویسندگان بعد از مغول

�         ریز پیمانه 1-4-4: تاریخ نویسی و آثار تاریخی بعد از مغول

�        پیمانه 1-5: ادبیات سبک هندی یا اصفهانی

�         ریز پیمانه 1-5-1: اوضاع و احوال ایران در قرن نهم

�         ریز پیمانه 1-5-2: مهمترین شعرا و نویسندگان قرن نهم

�         ریز پیمانه 1-5-3: چگونگی شکل‌گیری صفویه و مهاجرت شعرا به هند

�         ریز پیمانه 1-5-4: مهمترین شعرا و نویسندگان سبک هندی

�        پیمانه 1-6: ادبیات سبک بازگشت

�         ریز پیمانه 1-6-1: اوضاع و احوال ایران در سده دوازدهم

�         ریز پیمانه 1-6-2: مهمترین شعرا و نویسندگان سبک بازگشت

�        پیمانه 1-7: ادبیات معاصر

�         ریز پیمانه 1-7-1: اوضاع و احوال ایران در دوران مشروطه و پهلوی

�         ریز پیمانه 1-7-2: مهمترین شعرا و نویسندگان مشروطه و پهلوی

 • پودمان 2: بلاغت

�        پیمانه 2-1: معانی

�         ریز پیمانه 2-1-1: اسناد خبری

�         ریز پیمانه 2-1-2: احوال مسندالیه

�         ریز پیمانه 2-1-3: احوال مسند

�         ریز پیمانه 2-1-4: انشا

�         ریز پیمانه 2-1-5: قصر و حصر

�         ریز پیمانه 2-1-6: فصل و وصل

�         ریز پیمانه 2-1-7: ایجاز، اطناب، مساوات

�        پیمانه 2-2: بیان

�         ریز پیمانه 2-2-1: مجاز

�         ریز پیمانه 2-2-2: استعاره

�         ریز پیمانه 2-2-3: تشبیه

�         ریز پیمانه 2-2-4: کنایه

�        پیمانه 2-3: بدیع

�         ریز پیمانه 2-3-1: بدیع لفظی

�         ریز پیمانه 2-3-2: بدیع معنوی

 • پودمان 3: سبک‌شناسی

�        پیمانه 3-1: سبک‌شناسی نظم

�         ریز پیمانه 3-1-1: شعر پیش از اسلام

�         ریز پیمانه 3-1-2: شعر سبک خراسانی یا ترکستانی

�         ریز پیمانه 3-1-3: شعر سبک عراقی

�         ریز پیمانه 3-1-4: شعر سبک وقوع یا واسوخت

�         ریز پیمانه 3-1-5: شعر سبک هندی

�         ریز پیمانه 3-1-6: شعر سبک بازگشت

�         ریز پیمانه 3-1-7: شعر سبک مشروطه

�         ریز پیمانه 3-1-8: شعر سبک معاصر

�        پیمانه 3-2: سبک‌شناسی نثر

�         ریز پیمانه 3-2-1: نثر پیش از اسلام

�         ریز پیمانه 3-2-2: نثر مرسل

�         ریز پیمانه 3-2-3: نثر بینابین

�         ریز پیمانه 3-2-4: نثر فنی و مسجع

�         ریز پیمانه 3-2-5: نثر متکلف یا مصنوع

�         ریز پیمانه 3-2-6: نثر تاریخی بعد از مغول

�         ریز پیمانه 3-2-7: نثر دوره صفوی و تذکره نویسی

�         ریز پیمانه 3-2-8: نثر دوره قاجار

�         ریز پیمانه 3-2-9: نثر معاصر

 • پودمان 4: دستور زبان

�        پیمانه 4-1: نوع

�         ریز پیمانه 4-1-1: اسم

�         ریز پیمانه 4-1-2: فعل

�         ریز پیمانه 4-1-3: صفت

�         ریز پیمانه 4-1-4: قید

�         ریز پیمانه 4-1-5: ضمیر

�         ریز پیمانه 4-1-6: حروف اضافه

�         ریز پیمانه 4-1-7: شبه جمله

�        پیمانه 4-2: نقش

�         ریز پیمانه 4-2-1: نهاد (مسندالیه)

�         ریز پیمانه 4-2-2: مسند

�         ریز پیمانه 4-2-3: متمم

�         ریز پیمانه 4-2-4: مفعول

�         ریز پیمانه 4-2-5: انواع جمله

�        پیمانه 4-3: دستور تاریخی زبان فارسی

 • پودمان 5: آئین نگارش

�        پیمانه 5-1: رسم‌الخط

�        پیمانه 5-2: انواع نوشته

�        پیمانه 5-3: اشتباهات نگارشی و غلطهای رایج در فارسی

�        پیمانه 5-4: علایم سجاوندی

 • پودمان 6: عروض و قافیه

�        پیمانه 6-1: عروض

�        پیمانه 6-2: قافیه

 

�سرفصل درس نثر فارسی�

 • پودمان 1: گلستان سعدی
 • پودمان 2: کلیله و دمنه
 • پودمان 3: چهار مقاله
 • پودمان 4: تاریخ جهانگشای جوینی
 • پودمان 5: مرزبان‌نامه
 • پودمان 6: تاریخ بیهقی
 • پودمان 7: مرصاد العباد
 • پودمان 8: سیاست‌نامه
 • پودمان 9: قابوسنامه
 • پودمان 10: سفرنامه ناصرخسرو
 • پودمان 11: اخلاق ناصری
 • پودمان 12: کشف‌الاسرار میبدی
 • پودمان 13: اسرا‌لتوحید
 • پودمان 1: قصاید ناصرخسرو
 • پودمان� 2: سعدی


�سرفصل درس نظم فارسی�

�        پیمانه 2-1: بوستان

�        پیمانه 2-2: قصاید

�        پیمانه 2-3:‌ غزلیات

 • پودمان 3: خمسه نظامی

�        پیمانه 3-1: مخزن‌الاسرار

�        پیمانه 3-2: خسرو و شیرین

�        پیمانه 3-3: لیلی و مجنون

�        پیمانه 3-4: هفت‌پیکر

�        پیمانه 3-5: اسکندرنامه

�         ریز پیمانه 3-5-1: شرف‌نامه

�         ریز پیمانه 3-5-2: اقبال‌نامه

 • پودمان 4: قصاید خاقانی
 • پودمان 5: غزلیات حافظ
 • پودمان 6: مثنوی معنوی

�        پیمانه 6-1: دفتر اول

�        پیمانه 6-2: دفتر دوم

�        پیمانه 6-3: دفترهای سوم تا ششم

 • پودمان 7: شاهنامه فردوسی

�        پیمانه 7-1: رستم و سهراب

�        پیمانه 7-2: رستم و اسفندیار

�        پیمانه 7-3: دیگر بخش‌های شاهنامه

 • پودمان 8: آثار سنایی

�        پیمانه 8-1: حدیقه‌الحقیقه

�        پیمانه 8-2: دیوان

 • پودمان 9: قصاید منوچهری
 • پودمان 10: منطق‌الطیر عطار
 • پودمان 11: غزلیات صائب
 • پودمان 12: اشعار مسعود سعد سلمان
 • پودمان 13: اشعار دیگر شاعران
 • پودمان 1:تاریخ اسلام

�سرفصل درس تاریخ اسلام �

�        پیمانه 1-1:عصرجاهلیت

�        پیمانه 1-2: تاریخ اسلام ازآغازاسلام تا پایان بنی امیه

�        پیمانه 1-3:دوره عباسی

�        پیمانه 1-4: ازپایان دوره عباسی تادوره معاصر

سرفصل درس ادبیات انقلاب اسلامی

 • پودمان 1:ادبیات مقاومت پیش ازانقلاب اسلامی
 • پودمان 2:ادبیات مقاومت دربهبوهه انقلاب اسلامی
 • پودمان 3:ادبیات انقلاب اسلامی درجریان جنگ تحمیلی
 • o       پودمان 4:ادبیات مقاومت پس ازجنگ تحمیلی
   
/ 0 نظر / 175 بازدید