مهندسی شیمی

مهندسی شیمی مهندسی شیمی انتقال جرم و عملیات واحد 1 و2 4 انتقال حرارت 1 و 2 3 ترمودینامیک 3 ریاضیات (کاربردی و عددی ) 3 زبان عمومی و تخصصی 1 طرح راکتورهای شیمیایی 2 کنترل فرآیند 1 مکانیک سیالات 2 میکروبیولوژی و بیو شیمی 1

/ 0 نظر / 21 بازدید