مجموعه علوم اقتصادی

مجموعه علوم اقتصادی علوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی اقتصاد انرژی آمار 2 2 2 2 اقتصاد خرد 4 4 4 4 اقتصاد کلان 4 4 4 4 ریاضی 2 2 2 2 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 1 1 1 1 مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) 3 3 3 3

/ 0 نظر / 26 بازدید