مجموعه مدیریت اجرایی

سر فصل آزمون GMAT

30درصد اول

  • پودمان 3 : استدلال منطقی

�      پیمانه 3-1: تحلیل متن

�      پیمانه 3-2: مسأله های منطقی

�      پیمانه 3-3: چند قانونی ها

�      پیمانه 3-4: متفرقه

  • پودمان 4: درک مطلب

�      پیمانه 4-1: یافتن اطلاعاتی خاص در متن

�         ریز پیمانه 4-1-1: استنباط براساس متن

�         ریز پیمانه 4-1-2: مفهوم کلمات و عبارات

�         ریز پیمانه 4-1-3: ساختار منطقی متن

�         ریز پیمانه 4-1-4: مرجع ضمیر

�      پیمانه 4-2: سایر مهارت های درک مطلب

�         ریزپیمانه 4-2-1: یافتن ایده متن

�         ریزپیمانه 4-2-2: یافتن سبک یا لحن نویسنده یا زمینه علمی

�         ریزپیمانه 4-2-3: یافتن اطلاعاتی که در متن به صورت ضمنی به آنها اشاره شده است.

�         ریزپیمانه 4-2-4: یافتن موضوع قبل یا بعد از متن

�      پیمانه 4-3: یافتن سبک یا لحن نویسنده یا زمینه علمی متن

�      پیمانه 4-4: تعیین اطلاعاتی که در متن نیست

�      پیمانه 4-5: یافتن موضوع قبل یا بعد از متن

�      پیمانه 4-6: متفرقه

30درصد دوم

  • پودمان 5: تصحیح جملات

�      پیمانه 5-1: گرته برداری

�      پیمانه 5-2: حشو

�      پیمانه 5-3: کاربرد کلمات با معنی نادرست مصطلح

�      پیمانه 5-4: املای کلمات

�      پیمانه 5-5: جمعهای نادرست

�      پیمانه 5-6: ترکیبهای دارای مضمون مثبت یا منفی

�      پیمانه 5-7: کاربرد نادرست حرف اضافه

�      پیمانه 5-8: دراز نویسی

�      پیمانه 5-9: دستور زبان

�         ریز پیمانه 5-9-1: قرینه لفظی و معنوی

�         ریز پیمانه 5-9-2: مطابقت نهاد با فعل

�         ریز پیمانه 5-9-3: قاعده "ش" ساکن

�         ریز پیمانه 5-9-4: قواعد شمارش

�         ریز پیمانه 5-9-5: قواعد توالی کلمات

�      پیمانه 5-10: متفرقه

  • پودمان 1: حل مسأله

�      پیمانه 1-1: حساب

�         ریز پیمانه 1-1-1: اعداد (صحیح و اعشاری)

�         ریز پیمانه 1-1-2: کسرها

�         ریز پیمانه 1-1-3: درصد

�         ریز پیمانه 1-1-4: آمار و احتمال

�         ریز پیمانه 1-1-5: توانها و ریشه ها

�         ریز پیمانه 1-1-6: مهارتهای عددی

�      پیمانه 1-2: جبر

�         ریز پیمانه 1-2-1: عبارات جبری

�         ریز پیمانه 1-2-2: معادلات

�         ریز پیمانه 1-2-3: شمارش

�         ریز پیمانه 1-2-4: نسبت و تناسب

�         ریز پیمانه 1-2-5: تصاعدها

�         ریز پیمانه 1-2-6: نامساویها

�         ریز پیمانه 1-2-7: اتحادها

�         ریز پیمانه 1-2-8: نظریه مجموعه ها

�         ریز پیمانه 1-2-9: بردار

�         ریز پیمانه 1-2-10: ماتریس

�         ریز پیمانه 1-2-11: حد و مشتق و انتگرال

�         ریز پیمانه 1-2-12: توابع

�         ریز پیمانه 1-2-13: مثلثات

�         ریز پیمانه 1-2-14: گوناگون

�      پیمانه 1-3: هندسه

�         ریز پیمانه 1-3-1: زاویه ها

�         ریز پیمانه 1-3-2: خطوط

�         ریز پیمانه 1-3-3: چند ضلعی ها

�         ریز پیمانه 3-3-4: مثلث ها

�         ریز پیمانه 1-3-5: دایره ها

�         ریز پیمانه 1-3-6: چهار ضلعی ها

�         ریز پیمانه 1-3-7: مساحت و محیط

�         ریز پیمانه 1-3-8: حجم و مساحت جانبی

�         ریز پیمانه 1-3-9: ریز پیمانه 3-3-1: محور ها و نقاط

�         ریز پیمانه 1-3-10: گوناگون

�      پیمانه 1-4: جدولها و گرافها

�         ریز پیمانه 1-4-1: جدولها

�         ریز پیمانه 1-4-2: گرافهای دایره ای

�         ریز پیمانه 1-4-3: گرافهای خطی

�         ریز پیمانه 1-4-4: گرافهای میله ای

�         ریز پیمانه 1-4-5: گرافهای تجمعی

40درصد آخر

  • پودمان 2: کفایت داده ها

�      پیمانه 2-1: مقدار متغیر

�      پیمانه 2-2: هندسه

�      پیمانه 2-3: نسبت و درصد

�      پیمانه 2-4: بخشپذیری

�      پیمانه 1-5: مقایسه

�      پیمانه 1-6: گوناگون

�         ریز پیمانه 1-6-1: اعداد

�         ریز پیمانه 1-6-2: میانگین

�         ریز پیمانه 1-6-3: دستگاه معادلات

بودجه بندی سوالات دانش مسائل روز

 

کلیات دانش مسائل روز

سایت و روزنامه

30 درصد اول

پودمان 1: مفاهیم پایه حسابداری و مدیریت مالی

پیمانه 1-1: اصطلاحات و تعاریف کلی

�         ریز پیمانه 1-1-1: تعریف حسابداری و حسابرسی

�         ریز پیمانه 1-1-2: شاخص های مختلف حسابداری

�         ریز پیمانه 1-1-3: سرمایه

�         ریز پیمانه 1-1-4: دارایی و انواع آن

�         ریز پیمانه 1-1-5: بدهی و انواع آن

�         ریز پیمانه 1-1-6: سود و انواع آن

�         ریز پیمانه 1-1-7: استهلاک

پیمانه 1-2: اصول حسابداری

�         ریز پیمانه 1-2-1: فرمول حسابداری

�         ریز پیمانه 1-2-2: مراحل فرایند حسابداری

����������� پیمانه 1-3: صورتهای مالی

�         ریز پیمانه 1-3-1: تراز نامه

�         ریز پیمانه 1-3-2: صورت حساب سود و زیان

�         ریز پیمانه 1-3-3: صورت گردش وجوه نقد

پیمانه 1-4: طبقه بندی هزینه ها

�         ریز پیمانه 1-4-1: براساس عوامل مؤثر اصلی در قیمت تمام شده محصولات

�         ریز پیمانه 1-4-2: براساس عوامل مستقیم یا غیر مستقیم در تولید محصول

�         ریز پیمانه 1-4-3: براساس هزینه های ثابت و متغیر

پیمانه 1-5: نسبت های مالی

�         ریز پیمانه 1-5-1: نسبتهای نقدینگی

�         ریز پیمانه 1-5-2: نسبتهای اهرم مالی

�         ریز پیمانه 1-5-3: نسبتهای فعالیت

�         ریز پیمانه 1-5-4: نسبتهای سودآوری

پیمانه 1-6: بودجه بندی

پیمانه 1-7: تحلیل نقطه سر به سر

�         ریز پیمانه 1-7-1: هزینه های ثابت هر واحد

�         ریز پیمانه 1-7-1: هزینه های متغیر هر واحد

پودمان 3: معلومات و اصطلاحات کلی بازرگانی و تجارت- مهندسی صنایع

پیمانه �3-1: اینکوترمز International Commerce Terms

پیمانه �3-3: استانداردهای ملی و بین المللی

پیمانه �3-5: کلیات قانون تجارت

پیمانه 3-6: اصطلاحات کاربردی در مهندسی صنایع، مدیریت پروژه و بازرگانی(کنترل کیفیت، برنامه ریزی، ...)

سایر ارگان�ها

پیمانه 5-3: برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و طرح تحول اقتصادی

پیمانه 5-5: بازار بورس و اوراق بهادار (تعاریف ، اصطلاحات و قوانین)

�         اخبار ایران (سال 89)

�         اسناد و قوانین (سند چشم انداز توسعه، قانون پولی و بانکی)

 

(در کتاب موجود نیست)

30 درصد دوم

پودمان 2: مبانی اقتصاد

پیمانه 2-1: تعاریف و مفاهیم کلی

پیمانه 2-2: اقتصاد خرد

�         ریز پیمانه 2-2-1: مفاهیم پایه ای (کالا، خدمت، تقاضا، عرضه، انواع کالا و ...)

�         ریز پیمانه 2-2-2: تقاضا و مباحث مربوط به آن

�         ریز پیمانه 2-2-3: عرضه و مباحث مربوط به آن

�         ریز پیمانه 2-2-4: تعادل عرضه و تقاضا

�         ریز پیمانه 2-2-5: بررسی تاثیرات افزایش (یا کاهش) عرضه و تقاضا بر قیمت

�         ریز پیمانه 2-2-6: قیمت سقف و کف

�         ریز پیمانه 2-2-7: هزینه

�         ریز پیمانه 2-2-8: انواع بازارها و نکات مربوط به آنها

پیمانه 2-4: نظامهای اقتصادی

�         ریز پیمانه 2-4-1: انحصار کامل

�         ریز پیمانه 2-4-2: رقابت کامل

�         ریز پیمانه 2-4-3: انحصار رقابتی

پودمان 3: معلومات و اصطلاحات کلی بازرگانی و تجارت- مهندسی صنایع

پیمانه �3-4: آشنایی با سازمانهای منطقه ای و بین المللی

پودمان 4: تئوریهای مدیریت و سازمان (به صورت کاربردی)

پیمانه 4-1: مفاهیم مرتبط باسازمان (ساختار سازمانی، کارآفرینی و نوآوری در سازمان و ....)

سایر ارگان�ها

پیمانه 5-7: مقدمه ای بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

�         اخبار ایران (بهار 90 و تابستان 90)

�         اسناد و قوانین (قانون صادرات و واردات، قانون بیکاری، بیمه تامین اجتماعی)

 

(در کتاب موجود نیست)

 

 

 

40 درصد نهایی

پودمان 2: مبانی اقتصاد

پیمانه 2-3: اقتصاد کلان

�         ریز پیمانه 2-3-1: مفاهیم پایه ای (تولید کل، تورم، بیکاری و ...)

�         ریز پیمانه 2-3-2: اوراق قرضه و انواع آن

�         ریز پیمانه 2-3-3: سرمایه گذاری

�         ریز پیمانه 2-3-4: هزینه فرصت سرمایه گذاری

�         ریز پیمانه 2-3-5: نقش دولت در اقتصاد کشور

�         ریز پیمانه 2-3-6: تولید ملی یک کشور، نحوه محاسبه و اصطلاحات مربوط به آن)

�         ریز پیمانه 2-3-7: پول، سیاستهای پولی و ارزی و نقش بانک مرکزی

�         ریز پیمانه 2-3-8: تورم و بیکاری

 

پودمان 5 : اطلاعات کلی و آماری مربوط به ایران و آمارهای سیاسی، اقتصادی و بازرگانی آن

پیمانه 5-1: آمارهای کلی

�         ریزپیمانه 5-1-1: وسعت

�         ریزپیمانه 5-1-2: جمعیت

�         ریزپیمانه 5-1-3: کشورهای همسایه

�         ریزپیمانه 5-1-4: انرژی

�         ریزپیمانه 5-1-5: فرهنگ

�         ریزپیمانه 5-1-6: آموزش

پیمانه 5-2: ساختار تشکیلاتی ایران

�         ریزپیمانه 5-2-1: وزارت بازرگانی: وظایف و زیر مجموعه ای آن

�         ریزپیمانه 5-2-2: وزارت صنایع و معادن: وظایف و زیر مجموعه های آن

�         ریزپیمانه 5-2-3: وزارت امور اقتصادی و دارایی: وظایف و زیر مجموعه های آن

پودمان 4: تئوریهای مدیریت و سازمان (به صورت کاربردی)

پیمانه 4-2: مدیریت منابع انسانی�

پیمانه 4-3:مدیریت رفتار سازمانی

پیمانه 4-4: تحلیل سیستمها و محیط آنها

سایر ارگان ها

پیمانه 5-3: برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و طرح تحول اقتصادی

پیمانه 5-6: آخرین وضعیت مربوط به شاخصهای کلان کشور

پیمانه 5-4: اطلاعات عمومی درباره بودجه کل کشور (اجزاء، منابع و مصارف)

�         ریزپیمانه 5-6-1: شاخصهای انسانی

�         ریزپیمانه 5-6-2: نفت و گاز

�         ریزپیمانه 5-6-3: تجارت خارجی و صادرات و واردات (مهمترین اقلام صادراتی و وارداتی ایران درسال گذشته)

�         ریزپیمانه 5-6-4: کشاورزی

�         ریزپیمانه 5-6-5: شاخصهای مهم اقتصادی (تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، ...)

پیمانه 5-7: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مزایای هرکدام درمقایسه با هم و با منطق عادی، معرفی این مناطق)

پیمانه 5-7: اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

�         اخبار ایران (پاییز 90)

 

(در کتاب موجود نیست)

 

�سرفصل درس نظریه‌های عمومی مدیریت�

30درصد اول

  • پودمان 1: مدیریت و مبانی سازمان

�      پیمانه 1-1: نظریه‌های سازمان و مدیریت

�      پیمانه 1-2: خلاقیت، نوآوری، کار‌آفرینی

�      پیمانه 1-3: برنامه‌ریزی

�         ریز پیمانه 1-3-1: خصوصیات برنامه‌ریزی

�         ریز پیمانه 1-3-2: تکنیک‌های برنامه‌ریزی

�         ریز پیمانه 1-3-3: برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی

�      پیمانه 1-4: تصمیم‌گیری و حل مسئله

30درصد دوم

�      پیمانه 1-5: سازماندهی

�         ریز پیمانه 1-5-1: اصول و مفاهیم سازماندهی

�         ریز پیمانه 1-5-2: سازماندهی و طراحی سازمان

�         ریز پیمانه 1-5-3: اثربخشی سازمانی

�         ریز پیمانه 1-5-4: عوامل تعیین کننده ساختار

�         ریز پیمانه 1-5-5: الگوهای سنتی و مدرن سازماندهی

�         ریز پیمانه 1-5-6: موضوعات تئوری سازمان در عصر کنونی

�         ریز پیمانه 1-5-7: هماهنگی

�      پیمانه 1-6: کنترل و نظارت در سازمان

�      پیمانه 1-7: هدایت و انگیزش

�         ریز پیمانه 1-7-1: مبانی رهبری

�         ریز پیمانه 1-7-2: نظریه‌های انگیزش

�         ریز پیمانه 1-7-3: هدایت از طریق ارتباطات

  • پودمان 2: مدیریت رفتار سازمانی

�      پیمانه 2-1: نظریه‌های رفتاری و مفاهیم مدیریت رفتار سازمانی

�      پیمانه 2-2: مدیریت رفتار فردی

�         ریز پیمانه 2-2-1: یادگیری

�         ریز پیمانه 2-2-2: شخصیت

�         ریز پیمانه 2-2-3: شناخت و ادراک

�         ریز پیمانه 2-2-4: احساسات

�         ریز پیمانه 2-2-5: انگیزش

40درصد

  • پودمان 2: مدیریت رفتار سازمانی

�      پیمانه 2-3: مدیریت رفتار گروهی

�         ریز پیمانه 2-3-1: مفاهیم گروه

�         ریز پیمانه 2-3-2: شکل‌گیری و ساختار گروه

�         ریز پیمانه 2-3-3: پویایی و اثربخشی گروه

�      پیمانه 2-4: مدیریت فرآیندهای رفتار سازمانی

�         ریز پیمانه 2-4-1: فرآیند ارتباطات

�         ریز پیمانه 2-4-2: فرهنگ سازمانی

�         ریز پیمانه 2-4-3: عدالت سازمانی

�         ریز پیمانه 2-4-4: رهبری

  • پودمان 3: مدیریت منابع انسانی

�      پیمانه 3-1: ماهیت مدیریت منابع انسانی

�         ریز پیمانه 3-1-1: عوامل مهم در گسترش مدیریت منابع انسانی

�         ریز پیمانه 3-1-2: وظایف مدیریت منابع انسانی

�         ریز پیمانه 3-1-3: راه‌های اثربخشی بیشتر مدیریت منابع انسان

�         ریز پیمانه 3-1-4: نقش مدیریت منابع انسانی در سودبخشی سازمان

�      پیمانه 3-2: تاریخچه پیدایش منابع انسانی

�      پیمانه 3-3: تجزیه و تحلیل شغل

�         ریز پیمانه 3-3-1: مراحل تجزیه و تحلیل شغل

�         ریز پیمانه 3-3-2: روش‌های تجزیه و تحلیل شغل

�         ریز پیمانه 3-3-3: تنظیم شرح شغل و شرایط احراز شغل

�         ریز پیمانه 3-3-4: کاربرد تجزیه و تحلیل شغل

�         ریز پیمانه 3-3-5: مشکلات تجزیه و تحلیل شغل

�         ریز پیمانه 3-3-6: طراحی شغل

�      پیمانه 3-4: فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی

�         ریز پیمانه 3-4-1: مراحل برنام‌ریزی نیروی انسانی

�      پیمانه 3-5: کارمندیابی

�         ریز پیمانه 3-5-1: میزان کارمند‌یابی

�         ریز پیمانه 3-5-2: عوامل موثر در کارمندیابی

�         ریز پیمانه 3-5-3: مراحل کارمندیابی

�         ریز پیمانه 3-5-4: منابع کارمندیابی

�      پیمانه 3-6: انتخاب

�         ریز پیمانه 3-6-1: انتخاب عوامل مرتبط با شغل

�         ریز پیمانه 3-6-2: مراحل انتخاب

�         ریز پیمانه 3-6-3: عوامل مؤثر در پیش‌بینی صحیح عملکرد فرد در شغل

�      پیمانه 3-7: فرآیند اجتماعی کردن

�         ریز پیمانه 3-7-1: معارفه مقدماتی

�         ریز پیمانه 3-7-2: فرهنگ سازمانی

�         ریز پیمانه 3-7-3: مراحل فرآیند اجتماعی کردن

�      پیمانه 3-8: فرآیند آموزش

�         ریز پیمانه 3-8-1: مزایای آموزش

�         ریز پیمانه 3-8-2: نظریه‌های یادگیری

�         ریز پیمانه 3-8-3: مراحل آموزش

�      پیمانه 3-9: ارزیابی عملکرد

�         ریز پیمانه 3-9-1: ارزیابی عملکرد و کابرد آن

�         ریز پیمانه 3-9-2: عوامل مؤثر بر ارزیابی

�         ریز پیمانه 3-9-3: انواع ارزیابی

�         ریز پیمانه 3-9-4: روش‌های ارزیابی

�         ریز پیمانه 3-9-5: مشکلات ارزیابی عملکرد

�      پیمانه 3-10: سیستم پاداش

�         ریز پیمانه 3-10-1: انواع پاداش

�         ریز پیمانه 3-10-2: مبانی اعطای پاداش

�         ریز پیمانه 3-10-3: ویژگی‌های یک سیستم پاداش مؤثر

�         ریز پیمانه 3-10-4: طرح‌های جدید اعطای پاداش

�      پیمانه 3-11: مدیریت حقوق و دستمزد

�         ریز پیمانه 3-11-1: ویژگی‌های سیستم حقوق و دستمزد

�         ریز پیمانه 3-11-2: مراحل سیستم حقوق و دستمزد

�      پیمانه 3-12: انضباط

�         ریز پیمانه 3-12-1: تعریف انضباط

�         ریز پیمانه 3-12-2: تغییر رفتار

�         ریز پیمانه 3-12-3: فرآیند انضباط

�         ریز پیمانه 3-12-4: انواع تخلفات

�         ریز پیمانه 3-12-5: ویژگی‌های سیستم انضباطی مؤثر

�         ریز پیمانه 3-12-6: انواع اقدامات انضباطی

  • پودمان 4: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

�      پیمانه 4-1: نگاهی کلی به سیستم‌ها

�         ریز پیمانه 4-1-1: سیر تحول مدیریت و نظریه‌های سیستم‌ها

�         ریز پیمانه 4-1-2: انواع سیستم‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها

�      پیمانه 4-2: مبانی سیستم

�         ریز پیمانه 3-2-1: تعریف سیستم

�         ریز پیمانه 3-2-2: انواع رفتار سیستم

�      پیمانه 4-3: علم کنترل و ارتباطات

�      پیمانه 4-4: شناخت خرده سیستم‌ها و ساده‌سازی الگوی تعاملی آن‌ها

�      پیمانه 4-5: ساز و کار تداوم حیات سازمان‌ها در محیط‌های پویا

�      پیمانه 4-6: مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل و طراحی نظام یافته سیستم

�      پیمانه 4-7: شناخت بافت سازمانی

�      پیمانه 4-8: فنوننظام یافته تجزیه و طراحی

/ 0 نظر / 134 بازدید