مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

ساختمان گسسته

30درصد اول

 • پودمان 1: گزاره‌ها و منطق ریاضی

�        پیمانه 1-1: گزاره‌ها و رابطه‌ها

�         ریز پیمانه 1-1-1: رابط‌های پیوند‌دهنده

�         ریز پیمانه 1-1-2: خواص گزاره‌ها

�         ریز پیمانه 1-1-3: گزاره‌های هم‌ارز

�         ریز پیمانه 1-1-4: قانون همزادی

�         ریز پیمانه 1-1-5: استلزام منطقی

�        پیمانه 1-2: استنتاج

�         ریز پیمانه 1-2-1: قواعد استنتاج

�         ریز پیمانه 1-2-2: استدلال‌های معتبر و نامعتبر

�        پیمانه 1-3: سورها

�         ریز پیمانه 1-3-1: سور عمومی و سور وجودی

�         ریز پیمانه 1-3-2: متغیرهای آزاد و مقید

�         ریز پیمانه 1-3-3: سورها و روابط منطقی

�         ریز پیمانه 1-3-4: سورهای دو و سه متغیری

�         ریز پیمانه 1-3-5: قواعد استنتاج در سورها

�         ریز پیمانه 1-3-6: سورها و جهان متناهی

 • پودمان 2: شمارش

�        پیمانه 2-1: مبانی شمارش

�         ریز پیمانه 2-1-1: قاعده‌های حاصل‌جمع و حاصل‌ضرب

�         ریزپیمانه 2-1-2: جایگشت

�         ریز پیمانه 2-1-3: تبدیل

�         ریز پیمانه 2-1-4: ترکیب

�        پیمانه 2-2: استفاده از خواص مجموعه‌ها در شمارش

�         ریز پیمانه 2-2-1: جعبه متمایز k شیء یکسان در n توزیع

�         ریز پیمانه 2-2-2: اصل شمول و عدم شمول

�         ریز پیمانه 2-2-3: اصل لانه کبوتر

�        پیمانه 2-3: تابع مولد

�         ریز پیمانه 2-3-1: توابع مولد

�         ریز پیمانه 2-3-2: تابع مولد نمایی

�        پیمانه 2-4: روابط بازگشتی

�         ریز پیمانه 2-4-1: انواع روابط بازگشتی

�         ریز پیمانه 2-4-2: حل روابط بازگشتی به روش تکرار

�         ریز پیمانه 2-4-3: حل روابط بازگشتی خطی همگن با ضرایب ثابت

�         ریز پیمانه 2-4-4: حل روابط بازگشتی خطی ناهمگن با ضرایب ثابت

30درصد دوم

 • پودمان 3: نظریه مجموعه‌ها

�        پیمانه 3-1: مبانی اولیه

�         ریز پیمانه 3-1-1: تعاریف و مفاهیم مجموعه‌ها

�         ریز پیمانه 3-1-2: عملیات روی مجموعه‌ها

�         ریز پیمانه 3-1-3: نمودار ون

�         ریز پیمانه 3-1-4: خواص

�         ریز پیمانه 3-1-5: زوج مرتب

�         ریز پیمانه 4-1-6: حاصل‌ضرب دکارتی

�        پیمانه 3-2: مبانی رابطه‌ها

�         ریز پیمانه 3-2-1: خواص رابطه‌ها

�         ریز پیمانه 3-2-2: ماتریس روابط

�         ریز پیمانه 3-2-3: گراف روابط

�         ریز پیمانه 3-2-4: عملیات بر روی روابط

�        پیمانه 3-3: ویژگی‌های رابطه‌ها

�         ریز پیمانه 3-3-1: بستار

�         ریز پیمانه 3-3-2: رابطه هم‌ارزی و افراز

�         ریز پیمانه 3-3-3: رابطه سازگاری

�         ریز پیمانه 3-3-4: ترکیب روابط

�        پیمانه 3-4: توابع

�         ریز پیمانه 3-4-1: ترکیب توابع

�         ریز پیمانه 3-4-2: وارون تابع

�         ریز پیمانه 3-4-3: پیچیدگی زمانی توابع

 • پودمان 4: ساختارهای جبری، شبکه‌ها و جبر بول

�        پیمانه 4-1: عملیات و خواص

�         ریز پیمانه 4-1-1: عملیات دوتایی

�         ریز پیمانه 4-1-2: خواص عملیات دوتایی

�         ریز پیمانه 4-1-3: عملیات تایی n

�        پیمانه 4-2: دستگاه‌های جبری

�         ریز پیمانه 4-2-1: همومورفیسم یا همریختی

�         ریز پیمانه 4-2-2: نیم‌گروه‌ها

�         ریز پیمانه 4-2-3: گروه‌ها

�        پیمانه 4-3: ترتیب جزئی

�         ریز پیمانه 4-3-1: نمودار هاس

�         ریز پیمانه 4-3-2: شبکه

�         ریز پیمانه 4-3-3: شبکه توزیع‌پذیر

�        پیمانه 4-4: جبر بول

�         ریز پیمانه 4-4-1: خواص جبر بول

�         ریز پیمانه 4-4-2: زیر جبر، حاصل‌ضرب مستقیم

�         ریز پیمانه 4-4-3: توابع بولی

�        پیمانه 4-5: ترتیب توپولوژیکی

40درصد آخر

 • پودمان 5: گراف‌ها و درخت‌ها

�        پیمانه 5-1: گراف‌ها

�         ریز پیمانه 5-1-1: تعاریف و ویژگی‌های

�         ریز پیمانه 5-1-2: زیرگراف، مکمل و یکریختی گراف‌ها

�         ریز پیمانه 5-1-3: گراف‌های اویلری و همیلتونی

�         ریز پیمانه 5-1-4: نمایش ماتریسی گراف‌‌ها

�         ریز پیمانه 5-1-5: رنگ‌آمیزی گراف‌ها

�         ریز پیمانه 5-1-6: نظریه تطابق

�         ریز پیمانه 5-1-7: برخی مفاهیم نظریه گراف

�        پیمانه 5-2: درخت‌ها

�         ریز پیمانه 5-2-1: تعاریف و ویژگی‌ها

�         ریز پیمانه 5-2-2: درخت‌های ریشه‌دار

�         ریز پیمانه 5-2-3: پیمایش درخت

�         ریز پیمانه 5-2-4: نمایش میانوندی، پیشوندی و پسوندی عبارات

�         ریز پیمانه 5-2-5: درخت پوشا

�         ریز پیمانه 5-2-6: بهینه‌سازی

�         ریز پیمانه 5-2-7: شبکه‌های حمل و نقل

�         ریز پیمانه 5-2-8: یکریختی درخت‌ها

�         ریز پیمانه 5-2-9: درخت‌ها وزن‌دار و کدهای پیشوندی

 

پایگاه داده‌ها

30درصد اول

 • پودمان1: مقدمات

�        پیمانه 1-1:کلیات و مقدمات

�        پیمانه 1-2:معماری ANSI برای پایگاه داده

�        پیمانه 1-3:مدل‌های پایگاه داده

30درصد دوم

 • پودمان2: مدل رابطه‌ای

�        پیمانه 2-1:اصول کلی مدل رابط‌های

�        پیمانه 2-2:مقدمات تئوری جبر رابط‌های

�        پیمانه 2-3:عملگرهای اصلی جبر رابط‌های

�        پیمانه 2-4:عملگرهای اضافی جبر رابط‌های

�        پیمانه 2-5:حساب رابط‌های

 

 • پودمان3: SQL

�        پیمانه 3-1:دستورات SQL برای ایجاد و بروز رسانی پایگاه داده

�        پیمانه 3-2:دستورات SQL برای گزارش‌گیری از پایگاه داده

�        پیمانه 3-3:عملگرهای ویژه (�,exists, not exists, in, not in)

�        پیمانه 3-4: Viewدستورات مربوط به ایجاد

�        پیمانه 3-5:دستورات مربوط به ایجاد شاخص

�        پیمانه 3-6: SQL توابع عددی در

�        پیمانه 3-7:پرس و جوهای پیچیده‌تر

�        پیمانه 3-8:مقادیر Null و چالش‌های مربوطه

40درصد آخر

 • پودمان4: طراحی پایگاه داده

�        پیمانه 4-1:مبانی طراحی پایگاه داده

�        پیمانه 4-2:اصول کلی مدل E-R

�        پیمانه 4-3:نمودار ERD

�        پیمانه 4-4:وابستگی داده‌ها (�,FD,MVD,ID)

�        پیمانه 4-5:نرمال‌سازی

 

ساختمان داده

30درصد اول

 • پودمان1: مقدمه و ساختارهای لیست

�        پیمانه 1-1:مقدمه‌ای بر آنالیز الگوریتم‌ها

�        پیمانه 1-2:بازگشت

�        پیمانه 1-3:آرایه‌ها و ماتریس‌ها

�        پیمانه 1-4:جستجوی دودویی، خطی

�        پیمانه 1-5:پشته‌ها و صفها

�        پیمانه 1-6:لیست‌های پیوندی

30درصد دوم

 • پودمان2: درخت‌ها

�        پیمانه 2-1:تعریف اولیه درخت‌ها

�         ریزپیمانه 2-1-1: درختان دودوئی و الگوریتم‌های پایه‌ آن‌ها

�        پیمانه 2-2:درختان دودوئی نخکشی ساده

�        پیمانه 2-3:پیمایش‌های بازگشتی و غیر بازگشتی بر روی درختان دودوئی

�        پیمانه 2-4: (heap) درخت هیپ

�        پیمانه 2-5:درخت جستجوی دودوئی (BST, B-tree, treap, AVL)

40درصد آخر

 • پودمان3: hash
 • پودمان4: روش‌های مرتب‌سازی، درخت تصمیم‌گیری
 • پودمان5: مبانی نظریه گراف

سیستم‌های عامل

30درصد اول

 • پودمان1: مفاهیم اولیه

�        پیمانه 1-1:مفاهیم اولیه سیستم‌ عامل و تعاریف آن‌ها

�        پیمانه 1-2:انواع سیستم عامل

�        پیمانه 1-3:وقفه‌ها تله‌ها فراخوان‌های سیستمی

�        پیمانه 1-4:ساختارهای طراحی سیستم عامل (یکپارچه لایه‌ای ماشین مجازی مشتری خدمتگزار)

 • پودمان2: فرآیندها

�        پیمانه 2-1:فرآیندها، ایجاد و خاتمه آن‌ها

�        پیمانه 2-2:وضعیت فرآیندها

�        پیمانه 2-3:نخ‌ها و چند نخی

�        پیمانه 2-4:ارتباط بین فرآیندها

30درصد دوم

 • پودمان3: همگام‌سازی

�        پیمانه 3-1:همگام‌سازی فرآیندها

�        پیمانه 3-2:شرایط رقابتی و نواحی بحرانی

�        پیمانه 3-3:تکنیک‌های انحصار متقابل با انتظار چرخشی

�        پیمانه 3-4:سمافورها

�        پیمانه 3-5:مانیتورها

�        پیمانه 3-6:تبادل پیغام

�        پیمانه 3-7:مسائل کلاسیک همگامسازی

 • پودمان4: زمان‌بندی

�        پیمانه 4-1:الگوریتم‌های زمانبندی فرآیندی

�        پیمانه 4-2:کنترل کننده‌ها

�         ریزپیمانه 4-2-1: DMA

�         ریزپیمانه 4-2-2: سخت‌افزار وقفه،

�         ریزپیمانه 4-2-3: سخت‌افزار I/O

�        پیمانه 4-3:لایه‌های نرم‌افزار I/O

�        پیمانه 4-4:دیسک و زمانبندی بازوی آن

40درصد آخر

 • پودمان5: بن‌بست و الگوریتم‌های مربوطه
 • پودمان6: حافظه

�        پیمانه 6-1:مفاهیم مدیریت حافظه

�        پیمانه 6-2:پارتیشن‌بندی ایستا

�        پیمانه 6-3:پارتیشن‌بندی پویا (مبادله)

�        پیمانه 6-4:تکنیک‌های تخصیص حافظه

�        پیمانه 6-5:مفاهیم حافظه مجازی

�        پیمانه 6-6:صفحه‌بندی

�        پیمانه 6-7:قطعه‌بندی

�        پیمانه 6-8:ترکیب قطعه‌بندی با صفحه‌بندی

 

طراحی الگوریتم‌ها

30درصد اول

 • پودمان1: مقدمات

�        پیمانه 1-1:روابط بازگشتی و روش‌های حل آن‌ها

�        پیمانه 1-2:پیچیدگی محاسباتی و روابط تقسیم و غلبه

30درصد دوم

 • پودمان2: روش‌های تقسیم و غلبه
 • پودمان3: روش‌های حریصانه

40درصد آخر

 • پودمان4: روش‌های پویا
 • پودمان5: روش‌های پسگرد و تحدید و انشعاب

�        پیمانه 5-1:پسگرد

�        پیمانه 5-2:تحدید و انشعاب

�        پیمانه 5-3:کامپایلر

معماری کامپیوتر

30درصد اول

 • پودمان1: مقدمات

�        پیمانه 1-1:تعریف معماری کامپیوتر

�         ریزپیمانه 1-1-1: اشاره‌ای به تاریخچه کامپیوتر و نسل‌های آن

�        پیمانه 1-2:معرفی واحدهای اصلی کامپیوتر

�         ریزپیمانه 1-2-1: طراحی مجموعه دستورالعمل

�        پیمانه 1-3:بررسی معیارها و مسائل

�         ریزپیمانه 1-3-1: نحوه اجرای دستورالعمل‌ها به کمک زبان توصیف سخت افزار (RTL)

 • پودمان2: واحد کنترل

�        پیمانه 2-1:روش‌های طراحی واحد کنترل به روش سیم‌بندی شده

�         ریزپیمانه 2-1-1: ساختار واحد کنترل

�        پیمانه 2-2:کنترل انواع گذرگاه و مسیریابی داده

�        پیمانه 2-3:طراحی واحد حسابی منطقی و محاسبه تأخیرها

�         ریزپیمانه 2-3-1: طراحی واحد کنترل ریزبرنامه‌پذیر

30درصد دوم

 • پودمان3: حافظه

�        پیمانه 3-1:حافظه و سلسله مراتب آن

�        پیمانه 3-2:حافظه‌های ایستاو پویا معرفی حافظه نهان و مجازی

�        پیمانه 3-3:الگوریتم‌های حسابی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم، الگوریتم‌های ممیز شناور

40درصد آخر

 • پودمان4: روش‌های ورودی ـ خروجی

�        پیمانه 4-1:شیوه‌های دسترسی به دستگاه‌های ورودی و خروجی (سرکشی، وقفه)

�        پیمانه 4-2:دسترسی مستقیم به حافظه و به اشتراک‌گذاری گذرگاه

 • پودمان5: به روند توسعه معماری کامپیوتر و تفاوت‌های CISC و RISC

 

مهندسی نرم‌افزار

30درصد اول

 • پودمان 1:محصول

�      پیمانه 1-1:محصول (نرم‌افزار)

�      پیمانه 1-2: فرایند

�      پیمانه 1-3: مفاهیم مدیریت پروژه

�      پیمانه 1-4: معیار اندازه‌گیری

�      پیمانه 1-5:پروژه و فرآیند نرم‌افزار

30درصد دوم

 • پودمان 2:طراحی نرم افزار

�      پیمانه 2-1:مهندسی سیستم

�      پیمانه 2-2: اصول و مفاهیم تحلیل ساخت‌یافته

�      پیمانه 2-3: مدل‌سازی تحلیل

�      پیمانه 2-4:ساخت‌یافته اصول و مفاهیم طراحی ساخت‌یافته

�      پیمانه 2-5: طراحی معماری

�      پیمانه 2-6:طراحی واسط کاربر

�      پیمانه 2-7: طراحی در سطح مؤلفه

40درصد آخر

 • پودمان 3:مدیریت نرم افزار

�      پیمانه 3-1:برنامه‌ریزی پروژه نرم‌افزاری

�      پیمانه 3-2: مدیریت و تحلیل ریسک

�      پیمانه 3-3:مسیریابی و زمان‌بندی پروژه

�      پیمانه 3-4: تضمین کیفیت نرم‌افزار

�      پیمانه 3-5: مدیریت پیکربندی نرم‌افزار

�      پیمانه 3-6:اصول و مفاهیم تحلیل شی‌گرا

�      پیمانه 3-7: تحلیل شی‌گرا،

�      پیمانه 3-8: طراحی شی‌گرا

�      پیمانه 3-9:تکنیک‌ها و راهبردهای آزمون نرم‌افزار (ساخت‌یافته و شی‌گر)

�      �پیمانه 3-10:مفاهیم

�      پیمانه 3-11:متدولوژی RUP

شبکه‌های کامپیوتری

30درصد اول

 • پودمان 1:مفاهیم

�      پیمانه 1-1:مفاهیم اولیه انتقال داده و شبکه‌های کامپیوتری

�      پیمانه 1-2:رسانه‌های انتقال

�      پیمانه 1-3:وظایف لایه‌های مختلف

�      پیمانه 1-4:بررسی و آنالیز عوامل ایجاد خطا در شبکه کامپیوتر

30درصد دوم

 • پودمان 2:انتقال داده ها

�      پیمانه 2-1:ارسال هم‌زمان و غیر هم‌زمان و استانداردهای آن

�      پیمانه 2-2:کدگذاری و مدولاسیون

�      پیمانه 2-3:کنترل خطا

40درصد آخر

 • پودمان 3:پیوند داده وشبکه

�      پیمانه 3-1:کنترل جریان

�      پیمانه 3-2:زیر لایه MAC

�      پیمانه 3-3:مسائل مطرح در لایه شبکه

�      پیمانه 3-4:آدرس‌های IP

�      پیمانه 3-5:مسائل مطرح در لایه انتقال

�      پیمانه 3-6: TCPو UDP

اصول و مبانی مدیریت

30درصد اول

 • پودمان 1:مفاهیم اولیه

�      پیمانه 1-1:تعریف مدیریت

�         ریزپیمانه 1-1-1: سیر توسعه مکاتب مدیریت

�         ریزپیمانه 1-1-2: مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک

�      پیمانه 1-2 :سیستمی

�         ریزپیمانه 1-2-1:اقتضائی

�         ریزپیمانه 1-2-2 :نظریه‌پردازان کلاسیک مدیریت

�         ریزپیمانه 1-2-3: تئوری بوروکراسی وبر

�         ریزپیمانه 1-2-4: اصول

�      پیمانه 1-3:مدیریت علمی تیلور

�         ریزپیمانه 1-3-1: اصول مدیریت عمومی فایول و گیولیک

�      پیمانه 1-4:تعریف برنامه‌ریزی و مفروضات اساسی آن

�         ریزپیمانه 1-4-1: سلسله مراتب یا هرم برنامه‌ها

�      پیمانه 1-5:رهیافت‌های برنامه‌ریزی

�         ریزپیمانه 1-5-1: فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک

�      پیمانه 1-6:تفاوت برنامه‌ریزی استراتژیک با برنامه‌های عملیاتی

�      پیمانه 1-7:سازماندهی و تعریف آن

�         ریزپیمانه 1-7-1: صف و ستاد

�         ریزپیمانه 1-7-2: تمرکز

�         ریزپیمانه 1-7-3:عدم تمرکز و حیطه نظارت

�      پیمانه 1-8:هماهنگی و تعریف آن

�         ریزپیمانه 1-8-1:ویژگی‌های نظام کنترل اثربخش

�      پیمانه 1-9:تصمیم‌گیری و فرآیند آن

�         ریزپیمانه 1-9-1: ساختار‌های مکاستیک و ارگانیک و ارتباط آن‌ها با محیط

�      پیمانه 1-10:تکنولوژی و تعریف آن

�         ریزپیمانه 1-10-1: اندازه سازمان و ارتباط آن با ساختار

�      پیمانه 1-11:اصل پیتر

�         ریزپیمانه 1-11-1: قانون پارکینون

 

30درصد دوم

 • پودمان 2:مدیریت منابع انسانی

�      پیمانه 2-1:مدیریت منابع انسانی و تعریف آن

�         ریزپیمانه 2-1-1:چرخه مدیریت منابع انسانی

�         ریزپیمانه 2-1-2: سیر توسعه مدیریت منابع انسانی

�         ریزپیمانه 2-1-3: عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی

�      پیمانه 2-2:تجزیه و تحلیل شغل و روش‌های آن

�         ریزپیمانه 2-2-1: طراحی شغل و روش‌های آن

�      پیمانه 2-3:تعریف و فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی

�      پیمانه 2-4:تعریف کارمندیابی و عوامل موثر بر آن

�      پیمانه 2-5:روش‌های تأمین نیروی انسانی

�      پیمانه 2-6:تعریف آموزش و فرآیند آن

�      پیمانه 2-7:ارزیابی عملکرد

�         ریزپیمانه 2-7-1: تعریف مفاهیم

�         ریزپیمانه2-7-2: فرایند و روش‌های ارزیابی

�      پیمانه 2-8:مدیریت حقوق و دستمزد و پاداش

�      پیمانه 2-9:رفتار و چگونگی شکل‌گیری آن

�         ریزپیمانه 2-9-1 سطوح تحلیل رفتار

�         ریزپیمانه 2-9-2: تئوری‌های مربوط به انگیزش و نیازهای انسانی

�      پیمانه 2-10:الگوی اقتضائی انگیزش

�         ریزپیمانه 2-10-1: نظریه تقویت و اصلاح رفتار

�  &

/ 1 نظر / 117 بازدید
رها

خیلی ممنون از راهنماییتون