مجموعه روانشناسی

مجموعه روانشناسی روانشناسی عمومی روانشناسی بالینی سنجش و اندازه گیری روانسنجی روانشناسی صنعتی و سازمانی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان علوم شناختی آزمون های شناختی هوش و استعداد 0 0 2 0 0 0 آمار و روش تحقیق 1 1 2 2 1 1 اصول علوم شناختی 0 0 0 0 0 2 بالندگی سازمانی 0 0 0 3 0 0 رفتار سازمانی 0 0 0 3 0 0 روان شناسی امور استخدامی 0 0 0 3 0 0 روانسنجی 0 0 2 0 0 0 روانشناسی اجتماعی 0 0 0 2 0 0 روانشناسی بالینی 0 3 0 0 3 0 روانشناسی رشد 2 2 2 0 2 0 روانشناسی شناختی 0 0 0 0 0 3 روانشناسی صنعتی و سازمانی 0 0 0 2 0 0 روانشناسی عمومی 2 0 1 0 0 1 روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 1 1 0 0 1 2 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 2 2 1 0 2 0 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 1 1 0 0 1 1 متون روان شناسی(به زبان انگلیسی) 2 2 2 2 2 2

/ 0 نظر / 198 بازدید