سرفصل ارشد برق

سرفصل درس ماشین الکتریکی 1 و 2�

30درصد اول

 • پودمان 1: مدار مغناطیسی و اصول تبدیل انرژی الکترومکانیکی

�        پیمانه 1-1: مفاهیم اولیه (رلوکتانس، شار مغناطیسی و ...)

�        پیمانه 1-2: مدار معادل مغناطیسی

�         ریزپیمانه 1-2-1: روش رلوکتانسی

�         ریزپیمانه 1-2-2: روش قانون آمپر

�        پیمانه 1-3: محاسبه اندوکتانس

�         ریزپیمانه 1-3-1: اندوکتانس خودی

�         ریزپیمانه 1-3-2: اندوکتانس متقابل

�        پیمانه 1-4: تلفات هسته

�         ریزپیمانه 1-4-1: تلفات فوکو

�         ریزپیمانه 1-4-2: تلفات هیستروزیس

�        پیمانه 1-5: اصول تبدیل انرژی

�        پیمانه 1-6: سیستم‌های مغناطیسی تک تحریکه

�         ریزپیمانه 1-6-1: حرکت آرام

�         ریزپیمانه 1-6-2: حرکت ناگهانی

�         ریزپیمانه 1-6-3: انرژی و کو انرژی (شبه انرژی)

�        پیمانه 1-7: موتور مقاومت مغناطیسی

�         ریزپیمانه 1-7-1: گشتاور متوسط

�        پیمانه 1-8: سیستم‌های مغناطیسی دو تحریکه

�         ریزپیمانه 1-8-1: گشتاور الکترومغناطیسی و مقاومت مغناطیسی

 

30% دوم

 • پودمان 2: ماشین‌های جریان مستقیم (ماشین DC)

�        پیمانه 2-1: عملکرد و ساختمان ماشین DC

�         ریزپیمانه 2-1-1: عمل کموتاتور و کموتاسیون

�         ریزپیمانه 2-1-2: عکس‌العمل آرمیچر

�        پیمانه 2-2: ژنراتورهای DC

�         ریزپیمانه 2-2-1: ژنراتورهای تحریک جداگانه

�         ریزپیمانه 2-2-2: ژنراتورهای شنت

�         ریزپیمانه 2-2-3: ژنراتورهای سری

�         ریزپیمانه 2-2-4: ژنراتورهای کمپوند

�         ریزپیمانه 2-2-5: مقایسه مشخصه‌های خارجی مولدهای DC

�         ریزپیمانه 2-2-6: عملکرد موازی ژنراتورها

�        پیمانه 2-3: مشخصه کاری موتورهای DC

�         ریزپیمانه 2-3-1: موتور تحریک مستقل

�         ریزپیمانه 2-3-2: موتور شنت DC

�         ریزپیمانه 2-3-3: موتور سری DC

�         ریزپیمانه 2-3-4: موتور کمپوند

�        پیمانه 2-4: راه‌انداز موتور کمپوند و شنت

�        پیمانه 2-5: کنترل سرعت موتور DC

�         ریزپیمانه 2-5-1: با تغییرات مقاومت مدار آرمیچر

�         ریزپیمانه 2-5-2: توسط تغییرات شار

�         ریزپیمانه 2-5-3: تغییرات ولتاژ ترمینال ژنراتور

�        پیمانه 2-6: تلفات، بازده و آزمایش ماشین DC

�        پیمانه 2-7: موتورهای جریان مستقیم با آهنربای دائمی

�        پیمانه 2-8: کاربرد ماشین DC

 

40درصد نهایی

 • پودمان 3: ترانسفورماتورها

�        پیمانه 3-1: ساختمان و اصول کار ترانسفورماتور

�        پیمانه 3-2: ترانسفورماتورهای دو سیم پیچه ایده‌آل

�         ریزپیمانه 3-2-1: روابط ولتاژ و جریان در دو سر ترانسفورماتور

�        پیمانه 3-3: نمودار برداری ترانسفورماتور

�         ریزپیمانه 3-3-1: نمودار برداری ترانسفورماتورها در بی‌باری

�         ریزپیمانه 2-3-2: نموداربرداری ترانسفورماتورها در زیر بار

�        پیمانه 3-4: مدار معادل ترانسفورماتورها

�         ریزپیمانه 3-4-1: ساده‌سازی مدار معادل دقیق

�         ریزپیمانه 3-4-2: مدار معادل تقریبی

�         پیمانه 3-5: آزمایش بی باری و اتصال کوتاه

�        پیمانه 3-6: سیستم پیمانه ریز پریونیت

�        پیمانه 3-7: تنظیم ولتاژ ترانس

�        پیمانه3-8: تلفات و راندمان

�        پیمانه 3-9: اتوترانس‌ها و مدارات معادل

�         ریزپیمانه 3-9-1: مقایسه مشخصه اتوترانسفورماتور با ترانسفورماتور

�        پیمانه 3-10: موازی کردن ترانسفورماتورها

�        پیمانه 3-11: ترانسفو رماتورهای سه فاز

�         ریزپیمانه 3-11-1: ولتاژ جریان هارمونیک سوم در اتصالات مختلف

�        پیمانه 3-12: اتصالات مثلث باز یا اتصال V شکل

�        پیمانه 3-13: اتوترانس‌های سه فاز

 

 • پودمان 4: موتورهای القائی

�        پیمانه 4-1: ساختمان موتور القایی

�         ریزپیمانه 4-1-1: موتور القایی همانند ترانسفورماتور

�         ریزپیمانه 4-1-2: میدان گردان موتور القایی

�        پیمانه 4-2: فرکانس و لغزش

�        پیمانه 4-3: مدار معادل موتور القایی

�        پیمانه 4-4: آزمایش بی‌باری روتور قفل شده

�        پیمانه 4-5: توان و بازده موتور القایی

�        پیمانه 4-6: گشتاور موتور القایی

�         ریزپیمانه 4-6-1: گشتاور ـ لغزش

�        پیمانه 4-7: اثر مقاومت روتور

�         ریزپیمانه 4-7-1: موتور قفس سنجابی مضاعف

�        پیمانه 4-8: راه‌اندازی موتور القایی

�         ریزپیمانه 4-8-1: مقاومت روتور ثابت

�         ریزپیمانه 4-8-2: راه‌اندازی به کمک اتوترانس

�         ریزپیمانه 4-8-3: راه‌اندازی به روش ستاره ـ مثلث

�        پیمانه 4-9: هارمونیک‌های زمانی و مکانی

 

سرفصل درس سیستم‌های کنترل خطی

30درصد اول

 • پودمان پودمان 1: مقدمات

�        پیمانه 1-1: میسون

�        پیمانه 1-2: محل صفرها و قطب‌های تابع تبدیل

�        پیمانه 1-3: فیدبک و اثرات آن بر سیستم

 • پودمان 2: خطای حالت ماندگارـ تحلیل پاسخ گذرا

�        پیمانه 2-1: خطای حالت‌ ماندگار

�        پیمانه 2-2: تحلیل پاسخ گذرا

�         ریز پیمانه2-2-1: سیستم درجه اول

�         ریز پیمانه 2-2-2: سیستم درجه دوم

�        پیمانه 2-3: مشخصه‌های پاسخ‌گذرا

�         ریزپیمانه 2-3-1: زمان تأخیر

�         ریزپیمانه 2-3-2: زمان خیز

�         ریزپیمانه2-3-3: زمان اوج

�         ریزپیمانه 2-3-4: زمان نشست

�         ریزپیمانه 2-3-5: بیشینه جهش

 • پودمان 3: بررسی پایداری با معیار روث

�        پیمانه 3-1: کلیات روش روث

�        پیمانه 3-2: موارد خاص در آزمون روث

30% دوم

 • پودمان 4: مکان‌ هندسی ریشه‌ها

�        پیمانه 4-1: رسم مکان ریشه‌ها

�        پیمانه 4-2: خواص مکان ریشه‌ها

 • پودمان 5: تحلیل در حوزه فرکانس

�        پیمانه 5-1: نمودار بد

�         ریزپیمانه 5-1-1: نمودار اندازه بد

�         ریزپیمانه 5-1-2: نمودار زاویه بعد

�         ریزپیمانه 5-1-3: نمودار بد سیستم‌های غیرمی‌نیمم فاز

�        ریزپیمانه 5-1-4: شناسایی تابع تبدیل از دیاگرام بد

�        پیمانه 5-2: منحنی نایکوئیست

�         ریزپیمانه 5-2-1: رسم دیاگرام قطبی

�         ریزپیمانه 5-2-2: محک پایداری نایکوئیست

�        پیمانه 5-3: نمودار نیکولز اندازه برحسب فاز

�        پیمانه 5-4: حد بهره، حد فاز

�         ریزپیمانه 5-4-1: مفاهیم حد بهره، حد فاز

�         ریزپیمانه 5-4-2: محاسبه حد بهره و حد فاز از روی تابع تبدیل

�         ریز پیمانه 5-4-3: محاسبه حد بهره و حد فاز از روی نمودارهای حوزه فرکانس

40% نهایی

 • پودمان 6: طراحی جبرانساز

�        پیمانه 6-1: کنترل‌کننده پیش‌فاز

�        پیمانه 6-2: کنترل‌کننده پس‌فاز

�        پیمانه 6-3: کنترل‌کننده پیش فاز ـ پس‌فاز

�        پیمانه 6-4: کنترل‌کننده تناسبی ـ انتگرالی ـ مشتق‌گیر

 • پودمان 7: حساسیت
 • پودمان 8: فضای حالت

�        پیمانه 8-1: توصیف فضای حالت با استفاده از نمودار بلوکی

�        پیمانه 8-2: محاسبه تابع تبدیل و استفاده از معادلات فضای حالت

 

سرفصل تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

30% اول

 • پودمان 1: سیگنال‌ها

�        پیمانه 1-1: توان و انرژی

�        پیمانه 1-2: تبدیلات متغیر مستقل

�         ریز‌پیمانه‌ 1-2-1: انتقال زمانی

�         ریز‌پیمانه‌ 1-2-2: معکوس شدن

�         ریز‌پیمانه‌ 1-2-3: مقیاس‌دهی زمانی

�        پیمانه 1-3: انواع سیگنال‌ها (پیوسته و گسسته)

�         ریز‌پیمانه‌ 1-3-1: سیگنال‌های متناوب

�         ریز‌پیمانه‌ 1-3-2: سیگنال‌های زوج و فرد

�         ریز‌پیمانه‌ 1-3-3: سیگنال‌های نمایی و سینوسی

�         ریز‌پیمانه‌ 1-3-4: توابع ویژه و خواص آن‌ها

 • پودمان 2: سیستم‌ها

�        پیمانه 2-1: کانولوشن

�         ریز‌پیمانه‌ 2-1-1: کانولوشن پیوسته

�         ریز‌پیمانه‌ 2-1-2: کانولوشن گسسته

�        پیمانه 2-2: خواص

�         ریز‌پیمانه‌ 2-2-1: بررسی خواص سیستم‌ها در حالت کلی

�         ریز‌پیمانه‌ 2-2-2: بررسی خواص سیستم‌های LTI به وسیله پاسخ ضربه

�        پیمانه 2-3: معادلات دیفرانسیلی و تفاضلی

�        پیمانه 2-4: نمودار بلوکی معادلات دیفرانسیل و تفاضلی

 • پودمان 3: سری فوریه سیگنال‌های متناوب پیوسته

�        پیمانه 3-1: خواص

�        پیمانه 3-2: پاسخ سیستم

 • پودمان 4: سری فوریه سیگنال‌های گسسته

�        پیمانه 4-1: خواص

�        پیمانه 4-2: پاسخ سیستم

30درصد دوم

 • پودمان 5: تبدیل فوریه سیگنال‌های پیوسته

�        پیمانه 5-1: خواص

�        پیمانه 5-2: پاسخ سیستم

 • پودمان 6: تبدیل فوریه سیگنال‌های گسسته

�        پیمانه 6-1: خواص

�        پیمانه 6-2: پاسخ سیستم

 • پودمان 7: دوگانی

�        پیمانه 7-1: سری فوریه گسسته بین حوزه‌های زمان و فرکانس

�        پیمانه 7-2: تبدیل فوریه پیوسته بین حوزه‌های زمان و فرکانس

�        پیمانه 7-3: بین حوزه فرکانس سری فوریه پیوسته و حوزه زمان تبدیل فوریه گسسته

40درصد نهایی

 • پودمان 8: عملیات مخابراتی

�        پیمانه 8-1: فیلتر

�        پیمانه 8-2: نمونه‌برداری

�        پیمانه 8-3: مدولاسیون

 • پودمان 9: تبدیل لاپلاس

�        پیمانه 9-1: ناحیه همگرایی

�        پیمانه 9-2: خواص

�        پیمانه 9-3: پاسخ سیستم

 • پودمان 10: تبدیل Z

�        پیمانه 10-1: ناحیه همگرایی

�        پیمانه 10-2: خواص

�        پیمانه 10-3: پاسخ سیستم

  �سرفصل درس مدارهای الکتریکی�

30درصد اول

 • پودمان 1: آشنایی با مدارات ساده

�        پیمانه 1-1: مدارهای فشرده و قوانین کیر شهف

�         ریز‌پیمانه‌ 1-1-1: قانون جریان کیر شهف

�         ریز پیمانه 1-1-2: قانون ولتاژ کیر شهف

�         ریز‌پیمانه‌ 1-1-3: کاربرد قوانین KVL KCL

�        پیمانه 1-2: اجزای مدار

�         ریز‌پیمانه‌ 1-2-1: مقاومت‌ها

�         ریز‌پیمانه‌ 1-2-2: منابع نابسته

�         ریز‌پیمانه‌ 1-2-3: خازن‌ها

�         ریز‌پیمانه‌ 1-2-4: سلف‌ها

�         ریز‌پیمانه‌ 1-2-5: منابع کنترل‌ شده

�         ریز‌پیمانه‌ 1-2-6: دیودها

�         ریز‌پیمانه‌ 1-2-7: توان و انرژی

�        پیمانه 1-3: مدارهای ساده

�         ریز‌پیمانه‌ 1-3-1: نحوه اتصال عناصر مدار

�         ریز‌پیمانه‌ 1-3-2: روش‌های تحلیل مدار

�        پیمانه 1-4: تقویت‌کننده عملیاتی

�        پیمانه 1-5: مدار معادل

�         ریز‌پیمانه‌ 1-5-1: مدار معادل تونن

�         ریز‌پیمانه‌ 1-5-2: مدار معادل نور تن

�         ریز‌پیمانه‌ 1-5-3: مقاومت معادل

�         ریز‌پیمانه‌ 1-5-4: اتصال در شبکه

�        پیمانه 1-6: روابط مدار و تبدیلات

�         ریز‌پیمانه‌ 1-6-1: ستاره و مثلث

�         ریز‌پیمانه‌ 1-6-2: پل و ستون

�         ریز‌پیمانه‌ 1-6-3: تقسیم ولتاژ و تقسیم جریان

 • پودمان 2: مدارهای مرتبه اول خطی

�        پیمانه 2-1: مدارهای خطی تغییرناپذیر با زمان مرتبه اول، پاسخ ورودی صفر

�         ریز پیمانه 2-1-1: مدار RL

�         ریز پیمانه 2-1-2: مدار RC

�        پیمانه 2-2: پاسخ حالت صفر

�        پیمانه 2-3: پاسخ کامل

�         ریز پیمانه 2-3-1: حالت‌گذرا و حات دائمی

�         ریز پیمانه 2-3-2: مدار با دو ثابت زمانی

�        پیمانه 2-4: خطی بودن و تغییرناپذیر با زمان

�        پیمانه 2-5: پاسخ ضربه

�        پیمانه 2-6: پاسخ‌های پله و ضربه برای مدارات ساده

�        پیمانه 2-7: اتصال سلف‌ها و خازن‌های از قبل شارژ شده به یک‌دیگر

 • پودمان 3: مدارهای مرتبه دوم

�        پیمانه 3-1: معرفی

�         ریز پیمانه 3-1-1: معادله و دیفرانسیل

�         ریز پیمانه 3-1-2: ضریب کیفیت

�         ریز پیمانه 3-1-3: حالت‌های مختلف مدارهای مرتبه دوم

�        پیمانه 3-2: مدارهای RLC خطی تغییرناپذیر با زمان، پاسخ ورودی صفر

�        پیمانه 3-3: مدارهای RLC خطی تغییرناپذیر با زمان، پاسخ� حالت صفر

�        پیمانه 3-4: نوسان، مقاومت منفی

�        پیمانه 3-5: مدارهای غیرخطی

30درصد دوم

 • پودمان 4: مبانی تحلیل مدارهای خطی تغییرناپذیر با زمان

�        پیمانه 4-1: تجزیه تحلیل گره و مش

�        پیمانه 4-2: معادله دیفرانسیل درجه N

�        پیمانه 4-3: پاسخ به ورودی دلخواه

�         ریز پیمانه 4-3-1: انتگرال کانولوشن

�        پیمانه 4-4: مدارهای دوگان

پودمان 5: تجزیه تحلیل حلت سینوسی دائمی

�        پیمانه 5-1: فازورها و معادلات دیفرانسیل معمولی

�        پیمانه 5-2: پاسخ کامل و پاسخ حالت دائمی سینوسی

�        پیمانه 5-3: تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی

�         ریز پیمانه 5-3-1: امپدانس و ادمیتانس

�         ریز پیمانه 5-3-2: روش‌های تحلیل

�         ریز پیمانه 5-3-3: تشدید

�         ریز پیمانه 5-3-4: مکان آمپرانس و ادمیتانس

�        پیمانه 5-4: تابع شبکه

�         ریز پیمانه 5-4-1: مفهوم و کاربرد پاسخ فرکانسی

�         ریز پیمانه 5-4-2: نگاهی گذرا به فیلترها

�        پیمانه 5-5: توان در حالت سینوسی دائمی

�         ریز پیمانه 5-5-1: توان لحظه‌ای و متوسط و توان مختلط

�         ریز پیمانه 5-5-2: جمع‌پذیری توان مسلط

�         ریز پیمانه 5-5-3: انتقال توان ماکزیمم

�         ریز پیمانه 5-5-4: Q یک مدار تشدید

�         ریز پیمانه 5-5-5: ضریب توان

�        پیمانه 5-6: مقادیر متوسط و مؤثر

 • پودمان 6: عناصر تزویج‌کننده و مدارهای تزویج شده

�        پیمانه 6-1: سلف‌های تزویج شده

�        پیمانه 6-2: ترانسفورماتورهای ایده‌آل

�        پیمانه 6-3: مدار معادل سلف‌های تزویج شده

 • پودمان 7: تبدیل لاپلاس

�        پیمانه 7-1: خواص اساسی تبدیل لاپلاس

�        پیمانه 7-2: حل مدارهای ساده حل شبکه‌های کلی

�        پیمانه 7-3: تبدیل فوریه

40درصد نهایی

 • پودمان 8: روش‌های منظم تجزیه تحلیل مدار

�        پیمانه 8-1: گراف و مفهوم آن

�        پیمانه 8-2: روش‌های منظم گره: ماتریس تلاقی

�        پیمانه 8-3: روش‌های منظم مش: ماتریس مش

�        پیمانه 8-4: معادلات انتگرال ـ دیفرانسیل و معادلات حالت دائمی

�        پیمانه 8-5: مفهوم درخت ـ حلقه اساسی و کاتست اساسی

�        پیمانه 8-6: روش‌های منظم حلقه

�        پیمانه 8-7: روش‌های منظم کاتست

�        پیمانه 8-8: معادلات حالت

�         ریز پیمانه 8-8-1: شبکه‌های تغییرناپذیر با زمان

�         ریز پیمانه 8-8-2: مفهوم حالت

�         ریز پیمانه 8-8-3: شبکه‌های خطی تغییرپذیر بازمان

�         ریز پیمانه 8-8-4: شبکه‌های غیر خطی تغییرپذیر با زمان

 • پودمان 9: فرکانس طبیعی

�        پیمانه 9-1: فرکانس طبیعی یک متغیر شبکه

�        پیمانه 9-2: روش حذف

�        پیمانه 9-3: فرکانس‌های طبیعی یک شبکه

�        پیمانه 9-4: توابع شبکه

�         ریز پیمانه 9-4-1: قطب‌ها و صفرها و پاسخ فرکانسی

�         ریز پیمانه 9-4-2: قطب‌ها و صفرها و پاسخ ضربه

�        پیمانه 9-5: مرتبه‌ مدار

 • پودمان 10: قضایای شبکه‌ها

�        پیمانه 10-1: جانشینی

�        پیمانه 10-2: جمع آثار

�        پیمانه 10-3: هم پاسخی

�        پیمانه 10-4: شبکه معادل

�        پیمانه 10-5: تلگان

 • پودمان 11: دو قطبی‌ها

�        پیمانه 11-1: دو قطبی‌های مقاومتی

�        پیمانه 11-2: ماتریس‌های امپدانس و ادمیتانس دو قطبی‌های

�        پیمانه 11-3: ماتریس‌های هایبرید و انتقال

�        پیمانه 11-4: رابطه بین پارامترهای دو قطبی

�        پیمانه 11-5: به هم پیوستن دو قطبی‌ها

  �سرفصل درس بررسی سیستم‌های قدرت�

30درصد اول

 • پودمان 1: مفاهیم پایه

�        پیمانه 1-1: مقادیر پریونیت

/ 0 نظر / 178 بازدید