مجموعه مدیریت

سرفصل درس تئوری‌های مدیریت�

30% اول :پودمانهای 2،3،4،5،7

30% دوم: پودمانهای 6،9،10،11،12،13

40% نهایی:پودمانهای1،8،14،15

 

 • پودمان 1: مفاهیم کلی

�        پیمانه 1-1: نقش‌ها، وظایف و مهارت‌های مدیریت

�        پیمانه 1-2: اصطلاحات و واژه‌های سازمانی

�         ریز پیمانه 1-2-1: تئوری سازمان

�         ریز پیمانه 1-2-2: یادگیری سازمانی

�         ریز پیمانه 1-2-3: بهبود سازمانی

�         ریز پیمانه 1-2-4: کارآفرینی سازمانی

�         ریز پیمانه 1-2-5: روان‌شناسی سازمانی

�         ریز پیمانه 1-2-6: طراحی سازمانی

�         ریز پیمانه 1-2-7: سازمان‌های مجازی

�         ریز پیمانه 1-2-8: کمال مدیریت

�        پیمانه 1-3: تعریف رفتار سازمانی

�         ریز پیمانه 1-3-1: عوامل مستقل و وابسته در رفتار سازمانی

�        پیمانه 1-4: ابعاد سازمان

 • پودمان 2: نظریه‌های سازمان و مدیریت

�        پیمانه 2-1: نظریات اولیه

�        پیمانه 2-2: رهیافت سنتی (کلاسیک)

�         ریز پیمانه 2-2-1: مدیریت علمی

�         ریز پیمانه 2-2-2: اصول علم اداره

�         ریز پیمانه 2-2-3: نظریه بوروکراسی

�         ریز پیمانه 2-2-4: نظریه انسان اجتماعی

�        پیمانه 2-3: رهیافت منابع انسانی (نئوکلاسیک‌‌ها)

�        پیمانه 2-4: نظریه‌های علوم رفتاری

�        پیمانه 2-5: رهیافت اقتضایی و سیستمی

�         ریز پیمانه 2-5-1: نظریه سیستمی

�         ریز پیمانه 2-5-2: یادگیری سازمانی و نظریه آشوب

�         ریز پیمانه 2-5-3: نظریه اقتضایی

�        پیمانه 2-6: رهیافت کمی

�         ریز پیمانه 2-6-1: علم مدیریت

�         ریز پیمانه 2-6-2: مقایسه با سایر رهیافتها

�        پیمانه 2-7: فرانوگرایی در نظریه سازمان

�         ریز پیمانه 2-7-1: تعریف فرانوگرایی

�         ریز پیمانه 2-7-2: تفاوت دیدگاه‌های نظری (از حیث معرفت شناسی)

�         ریز پیمانه 2-7-3: استعاره‌های نظریه سازمان

�         ریز پیمانه 2-7-4: فلسفه اصالت عمل

�         ریز پیمانه 2-7-5: نظریه آشوب

�         ریز پیمانه 2-7-6: تئوری فاجعه

�         ریز پیمانه 2-7-7: تئوری فعالیت

�        پیمانه 2-8: نظریه‌های نوین در روابط انسانی

�         ریز پیمانه 2-8-1: اصل بی کفایتی پیتر

�         ریز پیمانه 2-8-2: تئوری‌ z

�         ریز پیمانه 2-8-3: پارکینسون و قوانین وی

�         ریز پیمانه 2-8-4: کمال مدیریت

 • پودمان 3: تصمیم‌گیری و حل مسئله

�        پیمانه 3-1: تعریف تصمیم و تصمیم‌گیری

�        پیمانه 3-2: فراگرد مسئله‌یابی

�         ریز پیمانه 3-2-1: مسئله‌یابی رسمی

�         ریز پیمانه 3-2-2: مسئله‌یابی غیر رسمی

�        پیمانه 3-3: انواع تصمیم

�         ریز پیمانه 3-3-1: انواع مسئله و تصمیم

�         ریز پیمانه 3-3-2: موقعیت‌های تصمیم‌گیری

�         ریز پیمانه 3-3-3: روشها و فنون تصمیم‌گیری

�         ریز پیمانه 3-3-4: نظریه‌های تصمیم‌گیری

�         ریز پیمانه 3-3-5: مدل‌های تصمیم‌گیری

�         ریز پیمانه 3-3-6: چالشهای معاصر تصمیم‌گیری

�        پیمانه 3-4: فراگرد منطقی حل مسئله

�         ریز پیمانه 3-4-1: مراحل حل مسئله

�         ریز پیمانه 3-4-2: میزان کارآیی تصمیم

�         ریز پیمانه 3-4-3: موانع حل مسئله

�         ریز پیمانه 3-4-4: موانع استفاده از فراگرد منطقی اتخاذ تصمیم

 • پودمان 4: برنامه‌ریزی

�        پیمانه 4-1: تعریف برنامه‌ریزی

�         ریز پیمانه 4-1-1: سلسله مراتب برنامه‌ها

�        پیمانه 4-2: برنامه و مدیریت راهبردی

�         ریز پیمانه 4-2-1: فراگرد برنامه‌ راهبردی

�         ریز پیمانه 4-2-2: تدوین راهبرد در سطوح مختلف سازمان

�         ریز پیمانه 4-2-3: دامهای برنامه راهبردی

�        پیمانه 4-3: انواع برنامه‌ریزی

�         ریز پیمانه 4-3-1: برنامه‌ریزی راهبردی

�         ریز پیمانه 4-3-2: برنامه‌ریزی عملیاتی

�        پیمانه 4-4: رهیافتهای گوناگون به برنامه‌ریزی

�         ریز پیمانه 4-4-1: برنامه‌ریزی از داخل و از خارج به داخل

�         ریز پیمانه 4-4-2: برنامه‌ریزی و مدیریت بر مبنای استثنا

�         ریز پیمانه 4-4-3: برنامه‌ریزی اضطراری

�         ریز پیمانه 4-4-4: برنامه‌ریزی اقتضایی

�         ریز پیمانه 4-4-5: برنامه‌ریزی از بالا و پایین و از پایین به بالا

�         ریز پیمانه 4-4-6: برنامه‌ریزی و مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه

�        پیمانه 4-5: فنون برنامه‌ریزی

�        پیمانه 4-6: مراحل برنامه‌ریزی

 • پودمان 5: سازماندهی

�        پیمانه 5-1: تعریف سازماندهی و ساخت سازمانی

�        پیمانه 5-2: سازمان رسمی و غیر رسمی

�        پیمانه 5-3: طراحی واحدهای سازماندهی سنتی

�         ریز پیمانه 5-3-1: سازماندهی بر مبنای ناحیه جغرافیایی

�         ریز پیمانه 5-3-2: سازماندهی بر مبنای وظیفه

�         ریز پیمانه 5-3-3‌: سازماندهی بر مبنای محصول

�         ریز پیمانه 5-3-4: سازماندهی بر مبنای فراگرد

�         ریز پیمانه 5-3-5: سازماندهی بر مبنای نوع مشتری

�         ریز پیمانه 5-3-6: سازماندهی بر مبنای نوع بازار

�         ریز پیمانه 5-3-7: سازماندهی بر مبنای زمان فعالیت

�        پیمانه 5-4: طراحی واحدهای سازمانی پویا

�         ریز پیمانه 5-4-1: سازماندهی بر مبنای برنامه و پروژه

�         ریز پیمانه 5-4-2: سازماندهی خزانه‌ای

�         ریز پیمانه 5-4-3: سازماندهی با گروههای متداخل

�        پیمانه 5-5: صف و ستاد

�         ریز پیمانه 5-5-1: انواع ستاد

�        پیمانه 5-6: تفویض اختیار و عدم تمرکز

�         ریز پیمانه 5-6-1: فرآیند تفویض اختیار

�        پیمانه 5-7: طراحی سازمان

�         ریز پیمانه 5-7-1: ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی

�         ریز پیمانه 5-7-2: تقسیم‌بندی مینتزبرگ

�         ریز پیمانه 5-7-3: عوامل اقتضایی موثر بر شکل‌گیری ساختار

�        پیمانه 5-8: هماهنگی

�         ریز پیمانه 5-8-1: روش‌های هماهنگی

�        پیمانه 5-9: سازمان‌های متناسب با عصر اطلاعات

�         ریز پیمانه 5-9-1: سازمان سه وجهی یا شبدری

�         ریز پیمانه 5-9-2: سازمان شبکه‌ای

�         ریز پیمانه 5-9-3: اداره مجازی

�         ریز پیمانه 5-9-4: سازمان مجازی

 • پودمان 6: رهبری

�        پیمانه 6-1: تعریف رهبری و تفاوت آن با مدیریت

�        پیمانه 6-2: خصوصیات و صفات ویژه رهبری

�        پیمانه 6-3: رفتار رهبری

�         ریز پیمانه 6-3-1: سیستمهای مدیریت

�         ریز پیمانه 6-3-2: مطالعات اوهایو

�         ریز پیمانه 6-3-3: مطالعات میشیگان

�         ریز پیمانه 6-3-4: شبکه مدیریتی بلیک و موتون (سبک سنج مدیریت)

�        پیمانه 6-4: رهبری اقتضایی

�         ریز پیمانه 6-4-1: تئوری اقتضایی فیدلر

�         ریز پیمانه 6-4-2: تئوری مسیر- هدف

�         ریز پیمانه 6-4-3: سایر تئوری‌ها

�         ریز پیمانه 6-4-4: تئوری موقعیت هرسی و بلانچارد (رهبری وضعیتی)

�         ریز پیمانه 6-4-5: ادراک و تاثیر قدرت

�        پیمانه 6-5: قدرت و سبک رهبری

�         ریز پیمانه 6-5-1: قدرت پاداش

�         ریز پیمانه 6-5-2: اجبار

�         ریز پیمانه 6-5-3: مشروع

�         ریز پیمانه 6-5-4: مرجعیت

�         ریز پیمانه 6-5-5: تخصص

 • پودمان 7: کنترل

�        پیمانه 7-1: تعریف کنترل و فراگرد کنترل

�        پیمانه 7-2: انواع کنترل

�        پیمانه 7-3: انواع سیستمهای کنترل

�         ریز پیمانه 7-3-1: سیستمهای کنترل تعاملی

�         ریز پیمانه 7-3-2: سیستمهای کنترل تشخیصی

�         ریز پیمانه 7-3-3: سیستم‌های کنترل ارزشی

�         ریز پیمانه 7-3-4: سیستمهای کنترل تحدیدی

�        پیمانه 7-4: عوامل موثر بر کنترل

�         ریز پیمانه 7-4-1: تغییرات محیطی

�         ریز پیمانه 7-4-2: پیچیدگی

�         ریز پیمانه 7-4-3: اشتباهات

�         ریز پیمانه 7-4-4: تفویض اختیار

 • پودمان 8: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

�        پیمانه 8-1: مبانی سیستم

�         ریز پیمانه 8-1-1: نگاهی کلی بر سیستم

�         ریز پیمانه 8-1-2: تعریف سیستم

�         ریز پیمانه 8-1-3: انواع سیستم‌ها و نظریه‌ عمومی سیستم‌ها و نگرش سیستمی

�         ریز پیمانه 8-1-4: ویژگی‌های سیستمهای باز

�        پیمانه 8-2: انواع رفتار سیستم

�        پیمانه 8-3: طراحی سیستم

�        پیمانه 8-4: چرخه حیات ایجاد سیستم

�        پیمانه 8-5: علم کنترل و ارتباطات

�         ریز پیمانه 8-5-1: طبقه‌بندی سیستم‌ها بر اساس کنترل‌پذیری

�         ریز پیمانه 8-5-2: بازخور

�         ریز پیمانه 8-5-3: سیستم‌های مدار بسته

�         ریز پیمانه 8-5-4: سیستم‌های مدار باز

�         ریز پیمانه 8-5-5: جعبه سیاه

�         ریز پیمانه 8-5-6: نظریه اطلاعات نظریه ارتباطات

�        پیمانه 8-6: خرده سیستمها و ساده‌سازی الگوی تعاملی آنها

�        پیمانه 8-7: تعامل سازمان و محیط

�        پیمانه 8-8: تجزیه و تحلیل و طراحی نظام یافته سیستم

�         ریز پیمانه 8-8-1: مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل و طراحی نظام یافته

�         ریز پیمانه 8-8-2: فنون نظام تجزیه و تحلیل و طراحی

�         ریز پیمانه 8-8-3: طراحی و برنامه‌ریزی سیستم

�         ریز پیمانه 8-8-4: طراحی مفهومی سیستم جدید

�         ریز پیمانه 8-8-5: طراحی تفصیلی سیستم جدید

�        پیمانه 8-9: استقرار، ارزیابی و نگهداری سیستم

 • پودمان 9: انگیزش

�        پیمانه 9-1: نظریه‌های تبیین کننده‌ فراگرد انگیزش

�         ریز پیمانه 9-1-1: نظریه سلسله مراتب نیاز

�         ریز پیمانه 9-1-2: نظریه عوامل بهداشتی- انگیزاننده

�         ریز پیمانه 9-1-3: نظریه x , y

�         ریز پیمانه 9-1-4: نظریه زیستی- تعلق- رشد

�         ریز پیمانه 9-1-5: نظریه نیازهای سه گانه مک کلند

�         ریز پیمانه 9-1-6: نظریه سطوح مختلف زندگی

�        پیمانه 9-2: نظریه‌های تبیین کننده عوامل نگیزش

�         ریز پیمانه 9-2-1: نظریه تقویت و اصلاح رفتار

�         ریز پیمانه 9-2-2: نظریه انتظار

�         ریز پیمانه 9-2-3: نظریه برابری

�         ریز پیمانه 9-2-4: نظریه هدفگذاری

�         ریز پیمانه 9-2-5: نظریه اسناد

�        پیمانه 9-3: نظریه تقویت یا شرطی کردن عامل

�        پیمانه 9-4: از مفاهیم انگیزش تا کاربرد

�        پیمانه 9-5: احساسات

 • پودمان 10: ارتباطات

�        پیمانه 10-1: فراگرد ارتباطات

�        پیمانه 10-2: انواع مسیرهای ارتباطی بین افراد

�         ریز پیمانه 10-2-1: ارتباطات افقی

�         ریز پیمانه 10-2-2: ارتباطات عمودی

�         ریز پیمانه 10-2-3: ارتبطات مورب

�         ریز پیمانه 10-2-4: موانع ارتباطات میان افراد

�         ریز پیمانه 10-2-5: ارتباطات یک جانبه و دو جانبه

�        پیمانه 10-3: ارتباطات در سطح سازمان

�         ریز پیمانه 10-3-1: شبکه‌های رسمی

�         ریز پیمانه 10-3-2: شبکه‌های غیر رسمی

�        پیمانه 10-4: سبک‌ها و روش‌های ارتباطی

�        پیمانه 10-5: مدل دریافت شنونده

�        پیمانه 10-6: سبک‌های شنود

�         ریز پیمانه 10-6-1: سبک نتیجه ای

�         ریز پیمانه 10-6-2: سبک چرایی

�         ریز پیمانه 10-6-3: سبک فرایندی

�        پیمانه 10-7: شایعه

 • پودمان 11: مدیریت رفتار فردی

�        پیمانه 11-1: ادراک

�         ریز پیمانه 11-1-1: فراگرد ادراک

�         ریز پیمانه 11-1-2: ویژگیهای موثر بر ادراک اجتماعی

�         ریز پیمانه 11-1-3: خطاهای ادراکی

�         ریز پیمانه 11-1-4: کاربردهای نظریه ادراک

�        پیمانه 11-2: یادگیری

�         ریز پیمانه 11-2-1: منابع یادگیری

�         ریز پیمانه 11-2-2: روشهای یادگیری

�         ریز پیمانه 11-2-3: نظریه‌های یادگیری

�        پیمانه 11-3: نگرش

�         ریز پیمانه 11-3-1: نگرشها و ارزشها

�         ریز پیمانه 11-3-2: نگرشها و نیات رفتاری

�         ریز پیمانه 11-3-3: هنجارها

�         ریز پیمانه 11-3-4: انواع نگرش

�        پیمانه 11-4: شخصیت

�         ریز پیمانه 11-4-1: نظریه‌های شخصیت

�         ریز پیمانه 11-4-2: ابعاد و ویژگی‌های شخصیت

�        پیمانه 11-5: هدفگذاری

�        پیمانه 11-6: خلاقیت و نوآوری

�        پیمانه 11-7: مدیریت بهره‌وری فرد و سازمان

�         ریز پیمانه 11-7-1: تعاریف بهره‌وری

�         ریز پیمانه 11-7-2: عوامل موثر بر بهره‌وری

�         ریز پیمانه 11-7-3: روش‌های اندازه‌گیری بهره‌وری

�         ریز پیمانه 11-7-4: برنامه‌ریزی بهره‌وری

�        پیمانه 11-8 استرس

�         ریز پیمانه 11-8-1: تعریف استرس

�         ریز پیمانه 11-8-2: علایم استرس

�         ریز پیمانه 11-8-3: مدیریت استرس در محیط کار

 • پودمان 12: مدیریت رفتار گروه و تیم

�        پیمانه 12-1: مبانی رفتار گروهی

�         ریز پیمانه 12-1-1: گروه‌های رسمی و وظایف آن

�         ریز پیمانه 12-1-2: گروه‌های غیر رسمی

�        پیمانه 12-2: انواع گروه‌ها

�        پیمانه 12-3: فراگرد شکل‌گیری گروه

�        پیمانه 12-4: ویژگی‌های اعضای گروه

�        پیمانه 12-5: پویایی و اثر بخشی گروه

�         ریز پیمانه 12-5-1: پویایی‌های گروه

�         ریز پیمانه 12-5-2: اثر بخشی گروه و تهدیدات نسبت به آن

�        پیمانه 12-6: تیم

�         ریز پیمانه 12-6-1: انواع تیم

�         ریز پیمانه 12-6-2: رابطه تیم و گروه

�        پیمانه 12-7: رفتارهای بین فردی

�         ریز پیمانه 12-7-1: تعارض و مذاکره

�         ریز پیمانه 12-7-2: قدرت و سیاست

�         ریز پیمانه 12-7-3: تحلیل مراوده‌ای

�         ریز پیمانه 12-7-4: پنجره جوهری

 • پودمان 13: تغییر، بحران و بهبود سازمانی

�        پیمانه 13-1: تعریف تغییر و انواع آن

�        پیمانه 13-2: مقاومت در برابر تغییرات

�         ریز پیمانه 13-2-1: عوامل مقاوم در مقابل تغییر سازمانی

�        پیمانه 13-3: فراگرد تغییر

�         ریز پیمانه 13-3-1: مدل سیستمی تغییر (مدل لوین)

�        پیمانه 13-4: بهبود سازمانی

�        پیمانه 13-5: مدیریت بحران

 • پودمان 14: مدیریت منابع انسانی

�        پیمانه 14-1: ماهیت و تاریخچه مدیریت منابع انسانی

�        پیمانه 14-2: طراحی مشاغل

�         ریز پیمانه 14-2-1: عوامل موثر بر طراحی مشاغل

�         ریز پیمانه 14-2-2: نظریات طراحی مشاغل

 

�        پیمانه 14-3: تجزیه و تحلیل شغل

�         ریز پیمانه 14-3-1: مراحل تجزیه و تحلیل شغل

�         ریز پیمانه 14-3-2: روشهای تجزیه و تحلیل شغل

�        پیمانه 14-4: مراحل برنامه‌ریزی نیروی انسانی

�         ریز پیمانه 14-4-1:‌ ابزار پیش‌بینی نیروی انسانی

�        پیمانه 14-5: فرآیند کارمندیابی و انتخاب کارکنان

�         ریز پیمانه 14-5-1: مراحل کارمندیابی

�         ریز پیمانه 14-5-2: فرآیند انتخاب

�        پیمانه 14-6: فرآیند اجتماعی کردن و آموزش کارکنان

�         ریز پیمانه 14-6-1: مراحل فرایند اجتماعی کردن

�         ریز پیمانه 14-6-2: فرآیند آموزش و مراحل آن

�         ریز پیمانه 14-6-3: انواع آموزش

�         ریز پیمانه 14-6-4: ارزشیابی برنامه‌های آموزشی

�        پیمانه 14-7: ارزیابی عملکرد

�         ریز پیمانه 14-7-1: عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد

�         ریز پیمانه 14-7-2: انواع ارزیابی

�         ریز پیمانه 14-7-3: روشهای ارزیابی

�         ریز پیمانه 14-7-4: مشکلات ارزیابی

�        پیمانه 14-8: سیستم پاداش و حقوق و دستمزد

�         ریز پیمانه 14-8-1: انواع پاداش

�         ریز پیمانه 14-8-2: عوامل موثر بر حقوق و دستمزد

�         ریز پیمانه

/ 0 نظر / 142 بازدید