مجموعه علوم تربیتی 1

�سرفصل درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت� 30% اول

 • پودمان 1: کلیات فلسفه

�        پیمانه 1-1: مفهوم فلسفه

�        پیمانه 1-2: فعالیت‌های تحقیقی

�        پیمانه 1-3: روح فلسفی

�        پیمانه 1-4: رشته فلسفه

 • پودمان 2: تعلیم و تربیت

�        پیمانه 2-1: تعاریف تعلیم و تربیت

�        پیمانه 2-2: رابطه تعلیم و تربیت و فلسفه

 • پودمان 3: مسایل اساسی فلسفه تعلیم و تربیت

�        پیمانه 3-1: جهان‌شناسی

�        پیمانه 3-2: معرفت‌شناسی

�        پیمانه 3-3: ارزش‌شناسی

 • پودمان 4: اصول تعلیم و تربیت

�        پیمانه 4-1: تعریف اصل، قانون و...

�        پیمانه 4-2: اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه دکتر علی شریعتمداری

�        پیمانه 4-3: اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیویی

�        پیمانه 4-4: اصول هفتگانه (اشتاینر) آموزش و پرورش

�         ریز پیمانه 4-4-1: اصول

�         ریز پیمانه 4-4-2: تناقضات

�        پیمانه 4-5: سایر اصول تعلیم و تربیت

30% دوم

 • پودمان 5: مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت

�        پیمانه 5-1: ایده آلیسم

�        پیمانه 5-2: رئالیسم

�        پیمانه 5-3: پراگماتیسم

�        پیمانه 5-4: اگزیستانسیالیزم

�        پیمانه 5-5: فلسفه تحلیلی

�        پیمانه 5-6: فلسفه مادی دیالکتیکی

�        پیمانه 5-7: فلسفه تربیتی اسلام

�        پیمانه 5-8: پایدارگرایی

�        پیمانه 5-9: پیشرفت گرایی

�        پیمانه 5-10: انسان‌ گرایی

�        پیمانه 5-11: طبیعت گرایی

�        پیمانه 5-12: سازنده گرایی

�        پیمانه 5-13: بازسازی گرایی

�        پیمانه 5-14: کمونیسم

�        پیمانه 5-15: مارکسیسم

�        پیمانه 5-16: سایر مکاتب فلسفی

40% نهایی

 • پودمان 6: نمونه‌هایی از نظریه‌های فلسفی آموزش و پرورش

�        پیمانه 6-1: زمینه‌ تاریخی

�        پیمانه 6-2: سقراط

�        پیمانه 6-3: افلاطون

�        پیمانه 6-4: ارسطو

�        پیمانه 6-5: دوره اسلامی

�         ریز پیمانه 6-5-1: خواجه نصیر‌الدین طوسی

�         ریز پیمانه 6-5-2: امام محمد غزالی

�         ریز پیمانه 6-5-3: سایر فلاسفه‌ی اسلامی

�        پیمانه 6-6: بیکن

�        پیمانه 6-7: دکارت

�        پیمانه 6-8: کومینوس

�        پیمانه 6-9: جان لاک

�        پیمانه 6-10: روسو

�        پیمانه 6-11: کانت

�        پیمانه 6-12: پستالوشی

�        پیمانه 6-13: هربارت

�        پیمانه 6-14: فروبل

�        پیمانه 6-15: دیویی

�        پیمانه 6-16: راسل

�        پیمانه 6-17: یاسپرس

�        پیمانه 6-18: نظریات تربیتی سایر فلاسفه

 

�سرفصل درس سنجش و اندازه‌گیری� 30% اول

 • پودمان 1: کلیات

�        پیمانه 1-1: تعاریف اصلاحات

�        پیمانه 1-2: مقیاس‌های اندازه‌گیری

 • پودمان 2: آزمان‌های مورد استفاده در روان‌شناسی و آموزش و پرورش

�        پیمانه 2-1: دسته‌بندی‌ آزمون‌ها با توجه به ویژگی مورد اندازه‌گیری

�        پیمانه 2-2: دسته‌بندی آزمون‌ها با توجه به چگونگی تهیه‌ی آن‌ها

 • پودمان 3: ارزشیابی آموزشی

�        پیمانه 3-1: دسته‌بندی ارزشیابی آموزشی بر اساس رویکرد

�        پیمانه 3-2: دسته‌بندی ارزشیابی آموزشی در قالب الگوها

�        پیمانه 3-3: دسته‌بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به موضوع

�        پیمانه 3-4: دسته‌بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به ملاک مورد استفاده

�        پیمانه 3-5: دسته‌بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده

�        پیمانه 3-6: دسته‌بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به ارزشیابان

�        پیمانه 3-7: مراحل و فعالیتهای ارزشیابی آموزشی

�        پیمانه 3-8: ارزشیابی معلم

 • پودمان 4: تهیه طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

�        پیمانه 4-1: تعاریف

�        پیمانه 4-2: حوزه شناختی

�        پیمانه 4-3: حوزه عاطفی

�        پیمانه 4-4: حوزه روانی- حرکتی

�        پیمانه 4-5: جدول مشخصات

 • پودمان 5: انواع آزمونها

�        پیمانه 5-1: آزمونهای تشریحی

�        پیمانه 5-2: آزمون کوته پاسخ

�        پیمانه 5-3: آزمون صحیح- غلط

�        پیمانه 5-4: آزمون جورکردنی

�        پیمانه 5-5: آزمون چند گزینه‌ای

30% دوم

 • پودمان 6: روش‌های سنجش رفتار

�        پیمانه 6-1: روش‌های سنجش فرآیندها و فرآورده‌های یادگیری غیر شناختی

�         ریز پیمانه 6-1-1: آزمون‌های عملکردی

�         ریز پیمانه 6-1-2: مقیاس‌های درجه‌بندی

�         ریز پیمانه 6-1-3: سنجش هدف‌های حوزه‌ عاطفی

�        پیمانه 6-2: روش‌های سنجش مستقیم رفتار

�         ریز پیمانه 6-2-1: بعدهای رفتار

�         ریز پیمانه 6-2-2: انواع رو‌ش‌ها

 • پودمان 7: اجراء، نمره‌گذاری و تحلیل آزمون

�        پیمانه 7-1: شرایط اجرای آزمون کتبی

�        پیمانه 7-2: تحلیل آزمون‌های وابسته به هنجار

�         ����� ریزپیمانه7-2-1: آزمون‌های دو ارزشی

�         ����� ریزپیمانه7-2-2: آزمون‌های تشریحی و عملکردی

�        پیمانه 7-3: تحلیل آزمون‌های وابسته به ملاک

�        پیمانه 7-4: تحلیل آزمون به کمک نظریه سؤال- پاسخ

�        پیمانه 7-5: تحلیل آزمون با استفاده از سایر نظریه‌ها

�        پیمانه 7-6: استفاده از روش‌های آماری برای تفسیر نمره‌ها

�         ریز پیمانه 7-6-1: تعاریف

�         ریز پیمانه 7-6-2: نمودارها

�         ریز پیمانه 7-6-3: گرایشهای مرکزی

�         ریز پیمانه 7-6-4: اندازه‌های تغییرپذیری

�         ریز پیمانه 7-6-5: انواع همبستگی بین نمرات

 • پودمان 8: هنجارها و نیمرخها

�        پیمانه 8-1: تعریف

�        پیمانه 8-2: انواع هنجارها

�        پیمانه 8-3: هنجارهای مربوط به نمرات معیار

�        پیمانه 8-4: نیمرخ

40% نهایی

 • پودمان 9: روایی آزمون

�        پیمانه 9-1: تعاریف و انواع روایی آزمون‌های وابسته به ه نجار

�         ریز پیمانه 9-1-1: محتوایی

�         ریز پیمانه 9-1-2: ملاکی

�         ریز پیمانه 9-1-3: سازه

�        پیمانه 9-2: روایی آزمون‌های وابسته به ملاک

�        پیمانه 9-3: عوامل موثر بر روایی آزمون

�         ریز پیمانه 9-3-1: درونی

�         ریز پیمانه 9-3-2: عوامل بیرونی

 • پودمان 10: پایایی آزمون

�        پیمانه 10-1: تعریف پایایی و روش‌های تعیین پایایی آزمون‌های وابسته به هنجار

�        پیمانه 10-2: تعیین پایایی آزمون سرعت

�        پیمانه 10-3: تعیین پایایی آزمون‌های وابسته به ملاک

�        پیمانه 10-4: تعیین پایایی روش‌های سنجش مستقیم

�        پیمانه 10-5: خطای معیار اندازه‌گیری

�        پیمانه 10-6: رابطه بین روایی و پایایی

�        پیمانه 10-7: عوامل موثر در افزایش پایایی انواع آزمون

 • �پودمان 11: نظریه‌های هوش

�        پیمانه 11-1: تعاریف و تاریخچه سنجش هوش

�        پیمانه 11-2: آزمون‌های فردی هوش

�        پیمانه 11-3: آزمون‌های گروهی هوش

�        پیمانه 11-4: سایر آزمون‌های هوش

 • پودمان 12: نظریه‌های شخصیت

�        پیمانه 12-1: تعاریف شخصیت

�        پیمانه 12-2: آزمون‌های عینی شخصیت

�        پیمانه 12-3: آزمون‌های شخصیتی فرافکن

�        پیمانه 12-4: سایر آزمون‌های شخصیت

 • پودمان 13: سنجش رغبت‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌ها

�        پیمانه 13-1: سنجش رغبت‌ها

�        پیمانه 13-2: سنجش نگرش‌ها

�        پیمانه 13-3: سنجش ارزش‌ها


�سرفصل آمار و روش تحقیق� 30% اول آمار:

 • پودمان 1: آمار توصیفی (1)

�        پیمانه 1-1: مفاهیم اساسی

�         ریز پیمانه 1-1-1: هدف آمار (توصیفی و استنباطی)

�         ریز پیمانه 1-1-2: جامعه و نمونه

�        پیمانه 1-2: مقیاس‌های اندازه‌گیری

�         ریز پیمانه 1-2-1: اسمی

�         ریز پیمانه 1-2-2: ترتیبی

�         ریز پیمانه 1-2-3: فاصله‌ای

�         ریز پیمانه 1-2-4: نسبی

�        پیمانه 1-3: توزیع فراوانی و نمودارها

 • پودمان 2: آمار توصیفی (2)

�        پیمانه 2-1: گرایش‌های مرکزی

�         ریز پیمانه 2-1-1: معدل‌ها

�         ریز پیمانه 2-1-2: میانه

�         ریز پیمانه 2-1-3: میانگین

�        پیمانه 2-2: شاخص‌های پراکندگی

�         ریز پیمانه 2-2-1:‌دامنه تغییرات

�         ریز پیمانه 2-2-2: انحراف چارکی

�         ریز پیمانه 2-2-3: واریانس و انحراف استاندارد

�         ریز پیمانه 2-2-4: گشتاورهای پیرامون میانگین

روش تحقیق

 • پودمان 7: کلیات روش علمی و تحقیق (1)

�      پیمانه 7-1: منابع اطلاعاتی

�      پیمانه 7-2: روش علمی،‌ ماهیت و مراحل آن

�      پیمانه7-3: نظریه

�      پیمانه7-4: تحقیق (مفهوم و مراحل آن)

�      پیمانه 7-5: مفهوم،‌ متغیر، سازه و انواع آن

�      پیمانه7-6: ملاحظات اخلاقی

 • پودمان 8: کلیات روش علمی و تحقیق (2)

�      پیمانه8-1: انتخاب مسئله

�      پیمانه8-2: فرضیه (صورت‌بندی، بیان و ملاک‌های تدوین)

�      پیمانه8-3: مطالعه‌ی منابع مربوط به موضوع تحقیق

�      پیمانه8-4: جامعه و نمونه

�         ریزپیمانه8-4-1: روش‌های نمونه‌گیری کمی

�         ریزپیمانه8-4-2: روش‌های نمونه‌گیری کیفی

 • پودمان 9: ابزار اندازه‌گیری در تحقیق

�      پیمانه9-1: مشاهده

�      پیمانه9-2: مصاحبه

�      پیمانه9-3: پرسشنامه

�      پیمانه9-4: مقیاس‌های اندازه‌گیری

�      پیمانه9-5: آزمون‌های روانی تربیتی

  30% دوم آمار:

 • پودمان 3: آمار توصیفی (3)

�        پیمانه 3-1: نمره‌های استاندارد

�         ریز پیمانه 3-1-1: رتبه‌ درصدی

�         ریز پیمانه 3-1-2: نقاط درصدی

�         ریز پیمانه 3-1-3: نمرات استاندارد

�        پیمانه 3-2: منحنی طبیعی

�        پیمانه 3-3: همبستگی

�        پیمانه 3-4: رگرسیون و پیش‌بینی

�        پیمانه 3-5: احتمالات

 • پودمان 4: آمار استنباطی (1)

�        پیمانه 4-1: روش‌های نمونه‌گیری کمی

�         ریز پیمانه 4-1-1: تصادفی کمی

�         ریز پیمانه 4-1-2: منظم یا سیستماتیک

�         ریز پیمانه 4-1-3: طبقه‌ای

�         ریز پیمانه 4-1-4: خوشه‌ای

�        پیمانه 4-2: برآورکننده‌ها و ویژگی‌های آن‌ها

�         ریز پیمانه 3-2-1: نا اریبی

�         ریز پیمانه 3-2-2: سازگاری

�         ریز پیمانه 3-2-3: کارایی

�        پیمانه 4-4: خطای نمونه‌گیری

�        پیمانه 4-5: آزمون فرضیه

�         ریز پیمانه 3-5-1: فرض صفر و یک

�         ریز پیمانه 3-5-2: خطای نوع اول و نوع دوم

�         ریز پیمانه 3-5-3: توان آزمون

�         ریز پیمانه 3-5-4: آزمون‌های یک دامنه و دو دامنه

روش تحقیق:

 • پودمان 10: دسته‌بندی‌های روش‌های تحقیق

�        پیمانه 10-1: دسته‌بندی بر اساس هدف

�        �پیمانه10-2: دسته‌بندی بر اساس نحوه‌ی گردآوری داده‌ها

�        پیمانه10-3:� سایر دسته‌بندی‌ها

 • پودمان 11: انواع روش تحقیق (1)

�        پیمانه11-1: پس رویدادی

�        پیمانه11-2: آزمایشی

�        پیمانه11-3: شبه آزمایشی

�        پیمانه11-4:� پیش آزمایشی

�        پیمانه11-5:� تمام آزمایشی

�        پیمانه11-6:� میدانی

�        پیمانه11-7:� همبستگی

�        پیمانه11-8:� اعتبار درونی و بیرونی و عوامل موثر بر آن

 

40% نهایی آمار:

 • پودمان 5: آمار استنباطی (2)

�        پیمانه 5-1: آزمون‌های t

�        پیمانه 5-2: آزمون‌های معنی‌أاری

�         ریز پیمانه 5-2-1: آزمون‌ معنی‌داری نسبت

�         ریز پیمانه 5-2-2: آزمون معنی‌داری واریانس

�         ریز پیمانه 5-2-3: آزمون معنی‌داری همبستگی

�        پیمانه 5-3: تجزیه و تحلیل واریانس

�         ریز پیمانه 5-3-1: تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه

�         ریز پیمانه 5-3-2: تجزیه و تحلیل واریانس دو راهه

�         ریز پیمانه 5-3-3: تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر

�        پیمانه 5-4: تجزیه و تحلیل کوواریانس

 • پودمان 6: آمار استنباطی (3)

�        پیمانه 6-1: آزمون‌های تعقیبی

�         ریز پیمانه 6-1-1: چند دامنه‌ای دانکن

�         ریز پیمانه 6-1-2: نیومن- کلز

�         ریز پیمانه 6-1-3: توکی

�         ریز پیمانه 6-1-4: شفه

�        پیمانه 6-2: آزمون‌های ناپارامتریک

�         ریز پیمانه 6-2-1: مجذور خی دو

�         ریز پیمانه 6-2-2: U مان- ویتنی

�         ریز پیمانه 6-2-3: کروسکال والیس

�         ریز پیمانه 6-2-4: ویل کاکسون

�         ریز پیمانه 6-2-5: فیشر

�         ریز پیمانه 6-2-6: فریدمن

�        پیمانه 6-3: تحلیل عاملی

روش تحقیق:

 • پودمان 12: انواع روش تحقیق (2)

�        پیمانه12-1:� زمینه‌یابی

�        پیمانه12-2: پژوهش کیفی

�        پیمانه12-3:� پژوهش در عمل

�        پیمانه12-4:� بررسی موردی

�        پیمانه12-5:� پژوهش تاریخی

�        پیمانه12-6:� قوم نگاری

�        پیمانه12-7:� تحلیل محتوا

�        پیمانه12-8:� فراتحلیل

 • پودمان 13: تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش تحقیق

 

�سرفصل درس تعلیم و تربیت اسلامی� 30% اول

 • پودمان 1: مفهوم شناسی در تعلیم و تربیت اسلامی

�        پیمانه 1-1:‌ انسان

�         ریز پیمانه 1-1-1: ویژگی‌های انسان

�         ریز پیمانه 1-1-2: توصیف انسان در قرآن (نگاه تحلیلی)

�         ریز پیمانه 1-1-3: توصیف انسان در قرآن (نگاه ترکیبی)

�        پیمانه 1-2: تعلیم و تربیت در اسلام

�        پیمانه 1-3: نظام تربیتی اسلام و ویژگی‌های آن

�        پیمانه 1-4: جنبه‌های تعلیم و تربیت اسلامی

 • پودمان 2: عقل و ماهیت آن در اسلام
 • پودمان 3: اهداف تربیتی اسلام

�        پیمانه 3-1: پرستش خدا

�        پیمانه 3-2: تقوا

�        پیمانه 3-3: تعلیم حکمت

�        پیمانه 3-4: پرورش روح عدالتخواهی

�        پیمانه 3-5: تکامل انسان

�        پیمانه 3-6: برادری و همکاری

�        پیمانه 3-7: دوستی با ملل دیگر

�        پیمانه 3-8: پرورش نیروی تفکر

�        پیمانه 3-9: پرورش روح اجتماعی

�        پیمانه 3-10: پرورش شخصیت اجتماعی

�        پیمانه 3-11: هدایت و رشد

�        پیمانه 3-12: طهارت و حیات طیبه

�        پیمانه 3-13: قرب و رضوان

�        پیمانه 3-14: اهداف تربیت از دیدگاه ارسطو، ابن سینا، غزالی ....

�        پیمانه 3-15: سایر اهداف تربیتی اسلام

30% دوم

 • پودمان 4: مبانی، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی (1)

�        پیمانه 4-1: مبانی تثیر ظاهر بر باطن

�         ریزپیمانه 4-1-1: اصل تغییر ظاهر

�         ریزپیمانه 4-1-2: روش‌های تربیتی

�         ریزپیمانه 4-1-3: تلقین به نفس

�         ریزپیمانه 4-1-4: تلقین به نفس

�        پیمانه 4-2: مبنای تاثیر باطن بر ظاهر

�         ریزپیمانه 4-2-1: اصل تحول باطن

�         ریزپیمانه 4-2-2: روش‌های تربیتی

�         ریزپیمانه 4-2-3: اعطای بینش

�         ریزپیمانه 4-2-4: دعوت به ایمان

�        پیمانه 4-3: ظهور تدریجی شاکله

�         ریزپیمانه 4-3-1: اصل مداومت و محافظت بر عمل

�         ریزپیمانه 4-3-2: روش‌های تربیتی

�         ریزپیمانه 4-3-3: فرضیه‌سازی

�         ریزپیمانه 4-3-4: محاسبه‌ی نفس

�        پیمانه 4-4: مبنای تاثیر شرایط بر انسان

�         ریزپیمانه 4-4-1: اصل اصلاح شرایط

�         ریزپیمانه 4-4-2: روش‌های تربیتی

�       &n

/ 0 نظر / 187 بازدید