مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

روش پژوهش

30 درصد اول

 • پودمان 1: کثرت در روش‌ شناسی‌های علوم اجتماعی

�        پیمانه 1-1: رویکرد اثبات‌گرا

�         ریز پیمانه 1-1-1: تاریخچه

�         ریز پیمانه 1-1-2: نقد رویکرد اثبات‌گرا

�        پیمانه 1-2: رویکرد تفسیری

�         ریز پیمانه 1-2-1: تاریخچه

�         ریز پیمانه 1-2-2: نقد رویکرد تفسیری

�        پیمانه 1-3: رویکرد انتقادی

�         ریز پیمانه 1-3-1: تاریخچه

�         ریز پیمانه 1-3-2: نقد رویکرد انتقادی

 • پودمان 2: طراحی پروژه‌های پژوهشی

�        پیمانه 2-1: پیشنهادیه پژوهش

�        پیمانه 2-2: طرح پژوهش

�        پیمانه 2-3: ویژگی‌های نظریه

�        پیمانه 2-4: متغیرها

�         ریز پیمانه 2-4-1: متغیر مستقل

�         ریز پیمانه 2-4-2: متغیر وابسته

�         ریز پیمانه 2-4-3: متغیر کمی

�         ریز پیمانه 2-4-4: متغیر کیفی

�         ریز پیمانه 2-4-5: متغیرهای دو ارزشی و چند ارزشی

�         ریز پیمانه 2-4-6: متغیر تعدیل کننده

�         ریز پیمانه 2-4-7: متغیر کنترل

�         ریز پیمانه 2-4-8: متغیرهای مزاحم و ناخواسته یا مداخله گر

�         ریز پیمانه 2-4-9: تبدیل مفاهیم به شاخص‌ها

�        پیمانه 2-5: تعریف عملیاتی

�         ریز پیمانه 2-5-1: اندازه‌گیری

�         ریز پیمانه 2-5-2: ترکیب شاخص‌ها

�        پیمانه 2-6: تهیه و تدوین فرضیه

�         ریز پیمانه 2-6-1: نظریه ون دالن

�         ریز پیمانه 2-6-2: ویژگی‌های تدوین فرضیه

�         ریز پیمانه 2-6-3: نظریه تاکمن

�         ریز پیمانه 2-6-4: نظریه دونالداری

�         ریز پیمانه 2-6-5: منابع تهیه فرضیه

�         ریز پیمانه 2-6-6: آزمون فرضیه

�         ریز پیمانه 2-6-7: جامعه آماری و نمونه‌گیری

�         ریز پیمانه 2-6-8: نمونه‌گیری

�         ریز پیمانه 2-6-9: تعریف و اهمیت نمونه

�         ریز پیمانه 2-6-10: انواع نمونه و روش‌های نمونه‌گیری

30 درصد دوم

 • پودمان 3: روش‌های گردآوری یا دسترسی به داده‌ها

�        پیمانه 3-1: روش‌های گردآوری داده‌های کمی و کیفی

�        پیمانه 3-2: استفاده از داده‌های موجود: آمار و اسناد

�        پیمانه 3-3: پیمایش

�        پیمانه 3-4: مصاحبه

�        پیمانه 3-5: مشاهده میدانی

�        پیمانه 3-6: آزمایش

�        پیمانه 3-7: تحلیل محتوا

�        پیمانه 3-8: روش‌های تاریخی- تطبیقی

40 درصد

 • پودمان 4: تحلیل داده‌ها

�        پیمانه 4-1: آماده‌سازی و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده

�        پیمانه 4-2: تحلیل کیفی

�        پیمانه 4-3: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده

�         ریز پیمانه 4-3-1: تجزیه و تحلیل توصیفی

�         ریز پیمانه 4-3-2: تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای

�         ریز پیمانه 4-3-3: تجزیه و تحلیل علیت

�        پیمانه 4-4: طرز تهیه گزارش تحقیق

 • پودمان 5: رهیافت و روش در علوم سیاسی

�        پیمانه 5-1: رهیافت طبیعت‌گرایی

�        پیمانه 5-2: رهیافت پساساختارگرایی

�        پیمانه 5-3: رهیافت گفتمان

  �سرفصل درس سیاست‌های مقایسه‌ای� 30 درصد اول

 • پودمان 1: برداشت‌های جدید از سیاست‌های مقایسه‌ای

�        پیمانه 1-1: دوران پس از جنگ جهانی دوم

�         ریز پیمانه 1-1-1: دلایل نارضایتی دانشمندان از روش سنتی

�         ریز پیمانه 1-1-2: بررسی ابعاد جدید تحلیل مقایسه‌ای از سوی دانشمندان: کارل دویچ- سیمور- مارتین لیپیست- آلموند- کورن هاوزر و...

�         ریز پیمانه 1-1-3: رهیافت رفتار گرایانه

�        پیمانه 1-2: اولویت‌ها در سیاست‌های مقایسه‌ای: نقش دولت- بررسی فضا یا محیطی که دولت در آن عمل می‌کند- نظریه

 • پودمان 2: روش‌های مقایسه‌ای و ساختار الگو

�        پیمانه 2-1: ثبات و بی‌ثباتی حزب‌ها و نظام‌‌ها

�        پیمانه 2-2: سطوح تحلیل و در مطالعه سیاست‌های مقایسه‌ای

�         ریز پیمانه 2-2-1: بررسی موردی آلموندو وربا در مورد 5 کشور اروپایی و آمریکایی

�         ریز پیمانه 2-2-2: واحدهای مفهومی، واحدهای کلان

�        پیمانه 2-3: الگو به عنوان چهارچوبی مشترک در مطالعه سیاست‌های مقایسه‌ای

�         ریز پیمانه 2-3-1: مقایسه نهادهای نمایندگی بریتانیا- چین- ایالات متحده- شوروی

�         ریز پیمانه �2-3-2: ویژگی‌های الگو

�        پیمانه 2-4: الگو و سازماندهی اطلاعات

�         ریز پیمانه 2-4-1: مفاهیم و عناصر متشکله یک الگو

�        پیمانه 2-5: مدلها و شبه مدلها

�         ریز پیمانه 2-5-1: تعریف مدلها

�         ریز پیمانه 2-5-2: مدلهای نظری

�         ریز پیمانه 2-5-3: مدلهای رسمی

 • پودمان 3: بهره‌گیری از تحلیل سیستمی در سیاست‌های مقایسه‌ای

�        پیمانه 3-1: تحلیل سیستمی

�         ریز پیمانه 3-1-1: تعریف تحلیل سیستمی

�         ریز پیمانه 3-1-2: عناصر تحلیل سیستمی (یا پارامترهای نظام): نهاده (تقاضاها- حمایتها) اشکار

�         ریز پیمانه 3-1-3: پنهان- راه‌های ایجاد رفتارهای ���

�         ریز پیمانه 3-1-4: سازواری- تعادل- فشار

�         ریز پیمانه 3-1-5: اشکالات تحلیل سیستمی

�        پیمانه 3-2: نظرات ایستون و پارسونز و دیوچ

30 درصد دوم

 • پودمان 4: سیاست‌های مقایسه‌ای و تحلیل کارکردی

�        پیمانه 4-1: نظرات پارسونز

�         ریز پیمانه 4-1-1: کارکرد جامعه

�         ریز پیمانه 4-1-2: پنج متغیر الگویی

�        پیمانه 4-2: کارکردگرایی عام (نظریات آلموند)

�         ریز پیمانه 4-2-1: نوشته‌های آلموند

�         ریز پیمانه 4-2-2: پنج کارکرد نهاده از دیدگاه آلموند

�         ریز پیمانه 4-2-3: سه کارکرد داده از دیدگاه آلموند

�         ریز پیمانه 4-2-4: پنج توانایی نظام از دیدگاه آلموند

�         ریز پیمانه 4-2-5: انتقادات بر نظریات آلموند

�        پیمانه 4-3: کارکردگرایی تجربی (یا کارکرد گرایی مرتن)

�         ریز پیمانه 4-3-1: تفاوت کارکردگرایی مرتن با کارکرد گرایی عام

�         ریز پیمانه 4-3-2: نظریات و کاربرد کارکردگرایی مرتن

�         ریز پیمانه 4-3-3: انتقادات بر کارکرد گرایی مرتن

�        پیمانه 4-4: تحلیل ضروری (نظریات اپتر)

�         ریز پیمانه 4-4-1: لایه‌بندی‌های اجتماعی از نظر اپتر

�         ریز پیمانه 4-4-2: ضرورت‌های ساختاری از دیدگاه اپتر

�         ریز پیمانه 4-4-3: ضرورت‌های کارکردی از دیدگاه اپتر

�        پیمانه 4-5: ارزیابی کلی تحلیل کارکردی

 • پودمان 5: فرهنگ سیاسی و جامعه‌پذیری سیاسی (پیوند میان خرد و کلان)

�        پیمانه 5-1: فرهنگ سیاسی و مختصات آن (تعریف- مختصات ارزش‌ها- گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی)

�        پیمانه 5-2: انواع فرهنگ سیاسی

�         ریز پیمانه 5-2-1: فرهنگ سیاسی محدود

�         ریز پیمانه 5-2-2: فرهنگ سیاسی تبعی

�         ریز پیمانه 5-2-3: فرهنگ سیاسی مشارکتی

�         ریز پیمانه 5-2-4: فرهنگ مدنی

�        پیمانه 5-3: مطالعات آلموند وربا در مورد فرهنگ سیاسی پنج کشور (ایتالیا، مکزیک، آلمان غربی، آمریکا، بریتانیا)

�        پیمانه 5-4: الگوهای فرهنگ سیاسی

�         ریز پیمانه 5-4-1: دیدگاه پارسونز و دورکیم

�         ریز پیمانه 5-4-2: دیدگاه آلموند وربا

�         ریز پیمانه 5-4-3: دیدگاه مارکسیستی: نظریه استیلا- نظریه گرامشی- نظریه اینگلهارت- نظریه پارکین

�        پیمانه 5-5: فرهنگ سیاسی خرد و کلان

�         ریز پیمانه 5-5-1: فرهنگ سیاسی خرد

�         ریز پیمانه 5-5-2: فرهنگ سیاسی کلان

 • پودمان 6: رهیافت‌های توسعه و نوسازی

�        پیمانه 6-1:‌ اقسام متغیرها: متغیرهای فرهنگی، متغیرهای جامعه‌شناختی، متغیرهای سیاسی، متغرهای سیاسی و�

�        پیمانه 6-2: بررسی نظام‌های مختلط یا انتقالی

�         ریز پیمانه 6-2-1: الگوی ریگز (جامعه منشوری)

�         ریز پیمانه 6-2-2: الگوی اپتر (نظام لیبرال دینوی- نظام جمعی مقدس یا مصالحه‌ای یا تجهیزی)

�        پیمانه 6-3: توسعه سیاسی

�         ریز پیمانه 6-3-1: نظریات هانتیگتون

�         ریز پیمانه 6-3-2: دویچ

�        پیمانه 6-4: رقابت رهیافت‌های گوناگون نوسازی

�         ریز پیمانه 6-4-1: نظریات لوی

�         ریز پیمانه 6-4-2: نظریات سیریل بلک و طبقه‌بندی هفت‌گانه وی

�         ریز پیمانه 6-4-3: نظریات برینگتن مور (سه الگوی نوسازی): شیوه نوسازی دموکراتیک و سرمایه‌داران- انقلاب محافظه کارانه- شیوه ...

�        پیمانه 6-5: مفروضات نظری و روش ‌شناسی رهیافت نوسازی

�        پیمانه� 6-6: مطالعات کلاسیک نوسازی (نظریات اینکلس و لیپست)

�         ریز پیمانه 6-6-1: نظریات آلکس اینکلس: مطالعات مقایسه‌ای اینکلس در کشورها- مشترکات انسان مدرن

�         ریز پیمانه 6-6-2: نظریات سیمورمارتین لیپیست: چهار نوع نظام سیاسی از دیدگاه او (بریتانیا، اسپانیا، برزیل، کوبا)

�        پیمانه 6-7: انتقادات به نظریات کلاسیک نوسازی

�        پیمانه 6-8: مطالعات جدید نوسازی

�         ریز پیمانه 6-8-1: تفاوت عمده دیدگاه‌های کلاسیک و نو نسبت به نوسازی

�         ریز پیمانه 6-8-2: نظریات جدید نوسازی: هانتینگتون (سه نوع مدل دموکراسی: مدل خطی- مدل چرخشی- مدل دیالکتیکی)

 • پودمان 7: طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی

�        پیمانه 7-1: مقایسه نظام‌های سیاسی بر اساس هنجارها یا اشکال حکومتی لیبرال دموکراتیک- اقتدارگرای برابری طلب

�        پیمانه 7-2: مقایسه نظام‌های سیاسی بر اساس ایجاد ابزارهای موثر قدرت

�         ریز پیمانه 7-2-1: تعریف قدرت (دیدگاه محافظه کارانه- دیدگاه لیبرال- دیدگاه رادیکال)

�         ریز پیمانه 7-2-2: انواع قدرت

�         ریز پیمانه 7-2-3: منابع قدرت

�         ریز پیمانه 7-2-4: مقایسه توزیع منابع، عرصه قدرت و بسط قدرت در جوامع دموکراتیک، خودکامه سنتی و توتالیتر

�        پیمانه 7-3: مدل‌های توزیع قدرت سیاسی

�         ریز پیمانه ریز پیمانه 7-3-1: مدل نخبگان حاکم (نظریات موسکا- میلز)

�         ریز پیمانه 7-3-2: مدل پوپولیستی

�         ریز پیمانه 7-3-3: مدل کثرت گرا (کثرت‌گرای فرهنگی- کثرت گرای اجتماعی) تفاوت این دو

�        پیمانه 7-4: مقایسه نظام‌های سیاسی بر اساس ایجاد اقتدار مشروع

�         ریز پیمانه 7-4-1: منابع مختلف اقتدار (رویه‌ای و جوهری)

�         ریز پیمانه 7-4-2: انواع اقتدار (ماقبل مشروعیت- مشروعیت- عدم مشروعیت- فرا مشروعیت)

�         ریز پیمانه 7-4-3: انواع مشروعیت (سنتی، ایدئولوژیک، شخصی، رویه‌ای، ابزاری)

40 درصد

 • پودمان 8: شاخص‌های عمده بررسی در مطالعه سیاست‌های مقایسه‌ای

�        پیمانه 8-1: تاریخ و فرهنگ سیاسی: فرهنگ آمریکایی- فرهنگ فرد گرایانه- فرهنگ فراماتریالیستی- فرهنگ سیاسی دموکراتیک

�        پیمانه 8-2: الگوهای دولت اقتدارگرا‌ (آمریکای لاتین- آفریقا- اروپای شرقی)

�        پیمانه 8-3: شرایط اجتماعی سیاست (انواع تعارضات و شکاف‌ها و علل تعارضات)

�        پیمانه 8-4: شهروندان و سیاست

�         ریز پیمانه 8-4-1: مقایسه سیاست‌های جدید و قدرت بر حسب سازمان- ابزار مشارکت- انگیزه‌ها، برنامه‌ها و...

�         ریز پیمانه 8-4-2: نقش مردم در تبیین اولویت‌ها (انتخابات)

�        پیمانه 8-5: کانالهای قابل دسترسی برای بیان خواست‌ها

�         ریز پیمانه 8-5-1: گروه‌های ذی نفع (فشار)

�         ریز پیمانه 8-5-2: احزاب سیاسی

�         ریز پیمانه 8-5-3: کورپوراتیزم (صنف‌گرایی)

�         ریز پیمانه 8-5-4: وسایل ارتباط جمعی

 • پودمان 9: نظام، فرآیند، سیاستگذاری

�        پیمانه 9-1: جامعه‌پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی

�         ریز پیمانه 9-1-1: جامعه‌پذیری سیاسی

�         ریز پیمانه 9-1-2: عاملان جامعه‌شناسی سیاسی

�         ریز پیمانه 9-1-3: فرهنگ سیاسی

�         ریز پیمانه 9-1-4: سه سطح فرهنگ سیاسی

�         ریز پیمانه 9-1-5: دگرگونی فرهنگ سیاسی

�        پیمانه 9-2: گزینش کارگزاران سیاسی و ساختار سیاسی

�         ریز پیمانه 9-2-1: مشارکت سیاسی شهروندان

�         ریز پیمانه 9-2-2: گزینش سیاسی نخبگان

�         ریز پیمانه 9-2-3: ساختارهای سیاسی دموکرات و اقتدارگرا

�        پیمانه 9-3:‌ گروه‌های نفوذ و تصریح منافع

�         ریز پیمانه 9-3-1: انواع گروه نفوذ

�         ریز پیمانه 9-3-2: انواع گروه نفوذ

�         ریز پیمانه 9-3-3: دسترسی منافع

�         ریز پیمانه 9-3-4: توسعه گروه‌های نفوذ

�        پیمانه 9-4: تالیف منافع و احزاب سیاسی

�         ریز پیمانه 9-4-1: نظام‌های رقابت‌آمیز حزبی و تالیف منابع

�         ریز پیمانه 9-4-2: نظام‌های اقتدارگرای حزبی

�         ریز پیمانه 9-4-3: نیروهای نظامی و تالیف منافع

�         ریز پیمانه 9-4-4: گرایشهای موجود در زمینه تالیف منافع

�         ریز پیمانه 9-4-5: اهمیت تالیف منابع

�        پیمانه 9-5: حکومت و سیاستگذاری

�         ریز پیمانه 9-5-1: قواعد تصمیم‌گیری

�         ریز پیمانه 9-5-2: مجالس قانونگذاری

�         ریز پیمانه 9-5-3: قوه مجریه سیاسی

�         ریز پیمانه 9-5-4: دیوانسالاری

�        پیمانه 9-6: سیاست عمومی

�         ریز پیمانه 9-6-1: عملکرد استخراجی

�         ریز پیمانه 9-6-2: عملکرد توزیعی

�         ریز پیمانه 9-6-3: عملکرد تنظیمی

�         ریز پیمانه 9-6-4: عملکرد نمادین

�         ریز پیمانه 9-6-5: نتایج عملکرد سیاسی

�         ریز پیمانه 9-6-6: نتایج رفاهی داخلی

�         ریز پیمانه 9-6-7: نتایج امنیتی داخلی

�         ریز پیمانه 9-6-8: بروندادها و نتایج در عرصه بین‌المللی

�         ریز پیمانه 9-6-9: ارزشهای سیاسی و بهره‌وری سیاسی

�         ریز پیمانه 9-6-10: فرآیند و سیاستگذاری

�         ریز پیمانه 9-6-11: استراتژی تولید ارزشهای سیاسی

�         ریز پیمانه 9-6-12: جمع‌ناپذیری ارزشها و هزینه‌های فرصت

�سرفصل درس مبانی علم سیاست� 30 درصد اول

 • پودمان 1: سرشت دانش

�        پیمانه 1-1: مفهوم علم سیاست

�        پیمانه 1-2: شان علمی سیاست

�        پیمانه 1-3: سودمندی و اهمیت دانش سیاسی

�        پیمانه 1-4: سابقه علم سیاست به مفهوم جدید

�        پیمانه 1-5: روشهای علم سیاست

�         ریز پیمانه 1-5-1: مساله روش‌شناسی

�         ریز پیمانه 1-5-2: روش‌های علم سیاست: روش تاریخی- روش مشاهده- روش تجربی

�         ریز پیمانه 1-5-3: تطبیقی- روش فلسفی

�         ریز پیمانه 1-5-4: برخی رهیافت‌ها: رهیافت‌های حقوقی- روانشناسی- اقتصادی- هنجاری- تجربی- رفتاری (رفتارگرایی)

�        پیمانه 1-6: تحول تاریخی در مفهوم سیاست

�         ریز پیمانه 1-6-1: برداشت واقع گرایانه یا سیاست قدرت محور

�         ریز پیمانه 1-6-2: برداشت فلسفی و اخلاقی

�         ریز پیمانه 1-6-3: برداشت حقوقی

�         ریز پیمانه 1-6-4: برداشت مدرن

 • پودمان 2:‌ موضوعات و مفاهیم اصلی در دانش سیاسی

�        پیمانه 2-1: دولت

�         ریز پیمانه 2-1-1: دولت نو و عناصر آن

�         ریز پیمانه 2-1-2: مفهوم نظام سیاسی

�         ریز پیمانه 2-1-3: ملت و ملیت

�         ریز پیمانه 2-1-4: پیدایش ناسیونالیسم

�         ریز پیمانه 2-1-5: نظریه‌های خاستگاه دولت

�         ریز پیمانه 2-1-6: تکامل دولت

�         ریز پیمانه 2-1-7: ماهیت و هدفهای دولت

�         ریز پیمانه 2-1-8: دولت رفاه

�         ریز پیمانه 2-1-9: پایه‌ها چهره‌های دولت

�         ریز پیمانه 2-1-10: پیشینه تاریخی و نظریه‌های عمومی دولت

�        پیمانه 2-2: مشروعیت

�         ریز پیمانه 2-2-1: معنی مشروعیت

�         ریز پیمانه 2-2-2: منابع مشروعیت

�         ریز پیمانه 2-2-3: انواع مشروعیت

�        پیمانه 2-3: حاکمیت

�         ریز پیمانه 2-3-1: سرشت حاکمیت

�         ریز پیمانه 2-3-2: تاریخ حاکمیت

�         ریز پیمانه 2-3-3: انواع حاکمیت

�        پیمانه 2-4: حکومت

�         ریز پیمانه 2-4-1: طبقه‌بندی قدیم و جدید حکومت

�         ریز پیمانه 2-4-2: شکل‌های حکومت کلاسیک

�         ریز پیمانه 2-4-3: دیکتاتوری (ویژگی‌ها- توانایی‌ها- عیب‌ها)

�         ریز پیمانه 2-4-4: فاشیسم

�         ریز پیمانه 2-4-5: حکومت‌های پارلمانی و ریاستی

�         ریز پیمانه 2-4-6: حکومت‌های تک ساخت و فدرال و کنفدرال

�        پیمانه 2-5: قدرت

�         ریز پیمانه 2-5-1: معنی قدرت

�         ریز پیمانه 2-5-2: ویژگی‌های قدرت

�         ریز پیمانه 2-5-3: منابع قدرت (منابع قدرت دولت)

�         ریز پیمانه 2-5-4: مترادف‌های قدرت (قدرت و نفوذ- قدرت و اقتدار)

�         ریز پیمانه 2-5-5: انواع قدرت

�         ریز پیمانه 2-5-6: اندازه‌گیری قدرت

�         ریز پیمانه 2-5-7: اعمال قدرت

�         ریز پیمانه 2-5-8: قدرت دولتی و سلطه اجتماعی

�         ریز پیمانه 2-5-9: منازعه قدرت

�        پیمانه 2-6: نفوذ سیاسی

�        پیمانه 2-7: نوسازی

�         ریز پیمانه 2-7-1: نوسازی سیاسی

�        پیمانه 2-8: فرهنگ سیاسی

�        

/ 0 نظر / 138 بازدید