نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی

بازرگانی

زبان آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد مالی روش تحقیق بازاریابی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1 35.6 53.3 48.9 55.6 71.1 51.1 26.7 علوم تحقیقات 4 7454 قبول - 0 6.7 4.4 33.3 15.6 42.2 22.2 علوم تحقیقات 135 5584 مردود علوم تحقیقات قزوین 64.4 13.3 31.1 2.2 24.4 8.9 4.4- علوم تحقیقات 147 5511 مردود علوم تحقیقات قزوین 40 8.9 31.1 0 4.4- 24.4 0 علوم تحقیقات 265 5173 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه 6.7 6.7 13.3 4.4 0 17.8 13.3 علوم تحقیقات 385 4977 مردود علوم تحقیقات مازندران 31.1 6.7 20 51.1 48.9 28.9 31.1 قزوین 2 6385 قبول - 26.7 0 22.2 2.2 42.2 0 15.6 قزوین 33 5444 مردود قزوین 8.9 22.2 6.7- 33.3 13.3 8.9 17.8- قزوین 176 4773 مردود نجف آباد

 

 

بازرگانی - بازاریابی

زبان آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد روش تحقیق بازاریابی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1 37.8 17.8 31.1 31.1 46.7 2.2 علوم تحقیقات 39 6408 قبول - 66.7 2.2- 20 66.7 44.4 22.2 تهران مرکزی 41 6794 قبول - 48.9 31.1 46.7 40 26.7 20 تهران جنوب 46 6702 قبول - 42.2 20 31.1 51.1 35.6 26.7 تهران مرکزی 48 6692 قبول - 53.3 6.7 28.9 31.1 31.1 28.9 تهران جنوب 67 6482 قبول - 73.3 0 28.9 64.4 26.7 4.4 تهران مرکزی 77 6415 قبول - 60 0 37.8 48.9 31.1 4.4 تهران مرکزی 104 6270 تهران جنوب - 24.4 13.3 26.7 8.9 57.8 8.9 تهران شمال 155 6026 مردود تهران مرکز 26.7 4.4 35.6 13.3 8.9 13.3 تهران مرکزی 404 5516 مردود مردود 6.7- 11.1 24.4 11.1 2.2 42.2 تهران شمال 405 5514 مردود مردود 20 20 6.7 26.7 2.2- 8.9 تهران مرکزی 609 5262 مردود مردود 75.6 42.9 46.7 68.9 35.6 22.2 رشت 1 7512 قبول - 26.7 52.4 13.3 68.9 6.7 46.7 رشت 6 6842 قبول - 17.8 2.4- 31.1 33.3 24.4 15.6 رشت 67 5694 مردود رشت 11.1 0 4.4- 4.4 22.2 24.4 رشت 169 5257 مردود مردود 15.6 7.1 13.3 37.8 11.1 0 رشت 181 5225 مردود مردود 24.4 0 6.7 11.1 6.7 2.2 رشت 327 4970 مردود مردود 8.9 2.4 26.7 48.9 24.4 24.4 اراک 19 5883 قبول - 4.4 23.8 37.8 20 15.6 0 اراک 57 5397 مردود اراک 8.9 2.4- 11.1 6.7 13.3 33.3 اراک 58 5390 مردود اراک 15.6- 14.3- 28.9 28.9 15.6- 11.1 اراک 276 4543 مردود مردود 11.1 2.2- 64.4 6.7 31.1 15.6 فیروزکوه 38 5769 قبول - 0 0 13.3 35.6 15.6 22.2 فیروزکوه 104 5393 مردود فیروزکوه (س بسیج) 31.1 17.8 13.3 26.7 15.6 15.6- فیروزکوه 153 5221 مردود مردود 20 2.2- 35.6 2.2- 0 8.9 فیروزکوه 208 5057 مردود مردود 33.3 2.2 8.9- 2.2- 15.6 4.4 فیروزکوه 228 5018 مردود مردود 0 11.1 4.4 4.4- 4.4- 11.1- فیروزکوه 478 4302 مردود مردود 13.3 8.9 26.7 17.8 20 4.4 کرمانشاه 158 5361 مردود مردود 0 37.8 20 4.4 11.1 2.2 کرمانشاه 228 5216 مردود مردود 20 15.6- 11.1 22.2 15.6 4.4 کرمانشاه 353 5021 مردود مردود 13.3- 0 8.9 31.1 6.7 2.2 کرمانشاه 547 4710 مردود مردود 44.4 7.1 37.8 11.1 6.7 20 بابل 27 5837 قبول - 0 9.5 2.2- 26.7 35.6 15.6 بابل 77 5443 مردود بابل 2.2 0 20 40 15.6 15.6 بابل 89 5392 مردود مردود 2.2- 16.7 44.4 8.9 22.2 4.4 بابل 94 5371 مردود بابل (س بسیج) 4.4- 14.3 22.2 15.6 6.7- 8.9 بابل 238 4903 مردود مردود 0 4.4 22.2 24.4 48.9 15.6 ملایر 22 5736 قبول - 6.7 2.2- 33.3 4.4 20 31.1 ملایر 37 5576 قبول - 2.2- 6.7 4.4 20 24.4 13.3 ملایر 104 5206 مردود مردود 4.4 7.1 22.2

/ 0 نظر / 24 بازدید