مجموعه شیمی

مجموعه شیمی شیمی فیزیک شیمی آلی شیمی معدنی شیمی تجزیه شیمی کاربردی فیتو شیمی نانو شیمی آموزش شیمی پیشرانه شیمی دریا شیمی پلیمر شیمی محض زبان عمومی و تخصصی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شیمی آلی(دروس آلی 1،2و3، جدایی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ، فیزیک آلی) 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1و2 و شیمی تجزیه دستگاهی) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 شیمی فیزیک(دروس شیمی فیزیک1و2، کوانتوم و طیف سنجی) 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 شیمی کاربردی(اصول محاسبات شیمیصنعتی، شیمی صنعتی 1و2، اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی و خوردگی فلزات) 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1و2 ، آلی فلزی) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

/ 0 نظر / 95 بازدید