مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

سرفصل درس یادگیری حرکتی و اجرا� 30% اول

 • پودمان 1: مقدمه‌ای بر یادگیری و اجرای حرکتی

�      پیمانه 1-1: تعاریف مهارت

�      پیمانه 1-2: اجزای مهارت

�      پیمانه 1-3: طبقه‌بندی مهارت

�      پیمانه 1-4: مفهوم اجرا و یادگیری

 • پودمان 2: پردازش اطلاعات و تصمیم‌گیری

�      پیمانه 2-1: رویکرد پردازش اطلاعات

�      پیمانه 2-2: زمان واکنش و تصمیم‌گیری

�      پیمانه 2-3: توجه و اجرای انسانی

�      پیمانه 2-4: سیستم‌های سه گانه حافظه

 • پودمان 3: کمک‌های حسی به اجرای ماهرانه

�      پیمانه 3-1: منابع اطلاعات حسی

�      پیمانه 3-2: سیستم‌های کنترل حلقه بسته

�      پیمانه 3-3: اصول کنترل بصری

�      پیمانه 3-4: هماهنگی

 • پودمان 4: ایجاد حرکت و برنامه‌های حرکتی

�      پیمانه 4-1: نظریه برنامه‌ حرکتی

�      پیمانه 4-2: کنترل حلقه باز

�      پیمانه 4-3: برنامه حرکتی تعمیم یافته

30% دوم

 • پودمان 5: اصول کنترل حرکتی و دقت حرکت

�      پیمانه 5-1: مشخصه‌های تغییرناپذیر در یک برنامه حرکتی تعمیم یافته

�      پیمانه 5-2: تعیین کننده‌های دقت در حرکات سریع

 • پودمان 6: تفاوت‌های فردی و توانایی‌های حرکتی

�      پیمانه 6-1: مطالعه� تفاوت‌های فردی

�      پیمانه 6-2: توانایی‌ها و قابلیت‌ها

�      پیمانه 6-3: طبقه‌بندی مهارت و تحلیل تکلیف حرکتی

�      پیمانه 6-4: پیش‌بینی و گزینش

 • پودمان 7: مفاهیم و روش‌های یادگیری حرکتی

�      پیمانه 7-1: مفهوم یادگیری حرکتی

�      پیمانه 7-2: سنجش یادگیری حرکتی

40%نهایی

 • پودمان 8: طرح‌ریزی تمرین

�      پیمانه 8-1: مراحل یادگیری

�      پیمانه 8-2: ملاحظات پیش از اجرا

�      پیمانه 8-3: اصول بنیادی تمرین

�      پیمانه 8-4: سازماندهی تمرین

�      پیمانه 8-5: فواید متعدد تمرین

 • پودمان 9: بازخورد

�      پیمانه 9-1: طبقه‌بندی و کارکردهای بازخورد

�      پیمانه 9-2: چگونگی استفاده از بازخورد در یادگیری

�      پیمانه 9-3: شیوه‌های گوناگون فراهم کردن بازخورد

�      پیمانه 9-4: تاثیر زمانبندی بازخورد

 • پودمان 10: یکپارچه سازی و کاربرد

�      پیمانه 10-1: آماده‌سازی پیش از تمرین

�      پیمانه 10-2: سازماندهی تمرین بوسیله مراحل یادگیری

�      پیمانه 10-3: ارزیابی یادگیری

 • پودمان 11: اهمیت اندازه‌گیری اجرای حرکتی در فهم یادگیری

�      پیمانه 11-1: مقیاس‌های اندازه‌گیری نتیجه اجرا

�      پیمانه 11-2: مقیاس‌های اندازه‌گیری تولید اجرا

 

�سرفصل درس رشد و تکامل حرکتی� 30% اول

 • پودمان 1: دیدگاه رشد

�      پیمانه 1-1: دیدگاه طول عمر

�      پیمانه 1-2: واژه‌شناسی در رشد حرکتی

�      پیمانه 1-3: دیدگاه‌های طولی درباره رشد و مسائل معاصر

 • پودمان 2: نمو جسمی، بالیدگی و فرآیند افزایش سن

�      پیمانه 2-1: سنجش و نمو و بالیدگی

�      پیمانه 2-2: رشد بهنجار پیش از تولد

�      پیمانه 2-3: رشد نابهنجار پیش از تولد و علل آن

�      پیمانه 2-4: رشد طبیعی پس از تولد

�      پیمانه 2-5: عوامل موثر بر رشد پس از تولد

30% دوم

 • پودمان 3: رفتار حرکتی اولیه

�      پیمانه 3-1: فراگیری و پالایش مهارت‌های اولیه

�      پیمانه 3-2: حرکات تصادفی و رفلکس‌های دوره طفولیت

�      پیمانه 3-3: حرکات پایه‌ای

�      پیمانه 3-4: دوره‌های حساس

40% نهایی

 • پودمان 4: رفتار حرکتی در دوران کودکی

�      پیمانه 4-1: قوانین حرکت و پایداری

�      پیمانه 4-2: تغییرات کیفی مهارت‌های حرکتی

 • پودمان 5: رفتار حرکتی از نوجوانی تا بزرگسالی

�      پیمانه 5-1: عملکرد حرکتی در دوران قبل از بلوغ و دوران نوجوانی

�      پیمانه 5-2: عملکرد حرکتی در دوران بزرگسالی

 • پودمان 6: رشد ادراکی- حرکتی

�      پیمانه 6-1: رشد حسی- حرکتی

�      پیمانه 6-2: یکپارچگی بین حواس

�      پیمانه 6-3: تعادل

�      پیمانه 6-4: تجزیه ادراکی- حرکتی

 • پودمان 7: آمادگی جسمانی در طول عمر

�      پیمانه 7-1: رشد استقامت قلبی- تنفسی

�      پیمانه 7-2: رشد قدرت

�      پیمانه 7-3: رشد انعطاف پذیری

�      پیمانه 7-4: ترکیب بدن

 • پودمان 8: پردازش اطلاعات، حافظه و رشد دانش

�      پیمانه 8-1: دیدگاه پردازش اطلاعات

�      پیمانه 8-2: ظرفیت پردازش اطلاعات

�      پیمانه 8-3: حافظه

 • پودمان 9: آثار فرهنگی و روانی- اجتماعی در رشد حرکتی

�      پیمانه 9-1: اجتماعی‌شدن از طریق ورزش

�      پیمانه 9-2: عزت نفس

�      پیمانه 9-3: تفاوت‌های نژادی و قومی

 

�سرفصل درس آسیب‌شناسی� 30% اول

 • پودمان 1: ورزش و آسیب‌ها

�      پیمانه 1-1: عوامل مرتبط با بروز آسیب‌های ورزشی

�      پیمانه 1-2: طب ورزشی

 • پودمان 2: اصول عمومی آسیبهای ورزشی

�      پیمانه 2-1: آسیب‌های ناشی از ضربه

�      پیمانه 2-2: عوارض ناشی از سندرم پرکاری

�      پیمانه 2-3: بررسی آسیب‌های مختلف

 • پودمان 3: اقدامهای درمانی حاد و سریع در محل وقوع آسیبهای ورزشی

�      پیمانه 3-1: درمان آسیب‌های بافت نرم

 • پودمان 4: بیومکانیک آسیب‌های ورزشی

�      پیمانه 4-1: بار

�      پیمانه 4-2: نیرو و حرکت

�      پیمانه 4-3: بارها- قدرت

 • پودمان 5: قواعد پیشگیری از آسیب‌های ورزشی

�      پیمانه 5-1: انجام تمرین و کسب آمادگی برای مسابقه

�      پیمانه 5-2: تمرینهای پیشگیری کننده و توانبخش و سایر روشها

 • پودمان 6: روشهای درمانی

�      پیمانه 6-1: استراحت و رهایی از فشار

�      پیمانه 6-2: سرما درمانی و سایر روشها

30% دوم

 • پودمان 7: آسیب‌ دیدگی‌های بخش‌های مختلف بدن

�      پیمانه 7-1: آسیب‌های شانه

�      پیمانه 7-2: آسیب‌های بازو

�      پیمانه 7-3: آسیب‌های آرنج

�      پیمانه 7-4: آسیب‌های ساعد

�      پیمانه 7-5: آسیب‌های دست و انگشت

�      پیمانه 7-6: آسیب‌های پشت

�      پیمانه 7-7: آسیب‌های کشاله و مفصل ران

40% نهایی

�      پیمانه 7-8: آسیب‌های ران و زانو

�      پیمانه 7-9: آسیب‌های پایین ساق پا

�      پیمانه 7-10: آسیب‌های مفصل مچ پا و پا

 

�سرفصل درس بیومکانیک� 30% اول

 • پودمان 1: انواع حرکت

�      پیمانه 1-1: انتقالی

�      پیمانه 1-2: دورانی

�      پیمانه 1-3: عام و متداول

 • پودمان 2: توصیف حرکت خطی

�      پیمانه 2-1: مسافت

�      پیمانه 2-2: جابجایی

�      پیمانه 2-3: شتاب، تندی، سرعت

�      پیمانه 2-4: بردارها و کمیت نرده‌ای

�      پیمانه 2-5: حرکات پرتابی

 • پودمان 3: توصیف حرکت زاویه‌ای

�      پیمانه 3-1: مسافت

�      پیمانه 3-2: جابجایی

�      پیمانه 3-3: سرعت

�      پیمانه 3-4: بردار سرعت زاویه‌ای

�      پیمانه 3-5: بردار سرعت و شتاب زاویه‌ای

30% دوم

 • پودمان 4: جنبش شناسی خطی در رابطه با ماده، جرم و نیرو

�      پیمانه 4-1: لختی

�      پیمانه 4-2: قوانین نیوتن

�      پیمانه 4-3: ضربه

�      پیمانه 4-4: اصطکاک

�      پیمانه 4-5: ضریب ارتجاع

�      پیمانه 4-6: رابطه کار و انرژی

�      پیمانه 4-7: ضربه‌های مستقیم و مورب و...

 • پودمان 5: جنبش‌شناسی زاویه‌ای

�      پیمانه 5-1: نیروی برون مرکز

�      پیمانه 5-2: جفت نیرو

�      پیمانه 5-3: گشتاور

�      پیمانه 5-4: تعادل

�      پیمانه 5-5: اهرم‌ها

�      پیمانه 5-6: اینرسی

�      پیمانه 5-7: روش‌های تعیین مرکز ثقل

�      پیمانه 5-8: گشتاور اینرسی

�      پیمانه 5-9: اندازه‌ حرکت زاویه‌ای

�      پیمانه 5-10: نیروهای مرکزگرا و گریز از مرکز

40%نهایی:

 • پودمان 6: مکانیک جسم سیال

�      پیمانه 6-1: اثر مگنوس

�      پیمانه 6-2: غوطه‌وری در آب

�      پیمانه 6-3: سطح کشش

 • پودمان 7: کلیاتی درباره مفاهیم نیرو

�      پیمانه 7-1: نیروهای عضلات و تطابق‌پذیری با بافت‌های عضلانی

�      پیمانه 7-2: توسعه و بهبود نیرو در عضلات

 • پودمان 8: حرکات پرتابی

�      پیمانه 8-1: معادلات حرکت پرتابی

�      پیمانه 8-2: پرش ارتفاع

�      پیمانه 8-3: پرتاب‌کردن بدن در محور عمودی

 • پودمان 9: آنترومتری
 • پودمان 10: تصویر آزاد اجسام
 • پودمان 11: بیومکانیک راه رفتن

 

 

حرکت شناسی

30% اول

 • پودمان 1: سطوح و محورهای حرکتی مفاصل

�      پیمانه 1-1: سطوح حرکتی

�      پیمانه 1-2: حالت‌های ایستادن

�      پیمانه 1-3: محورهای حرکتی مفصل

�         ریز پیمانه 1-3-1: انواع مفصل

�         ریز پیمانه 1-3-2: عوامل محدود کننده حرکات در مفاصل

 • پودمان 2: مفصل شانه

�      پیمانه 2-1: ساختمان استخوانی و لیگامنتی

�      پیمانه 2-2: حرکات استخوان بازو در مفصل شانه

 • پودمان 3: کمربند شانه

�      پیمانه 3-1: مفاصل و حرکات ترقوه

�      پیمانه 3-2: کتف

�      پیمانه 3-3: حرکات کمربند شانه (کتف)

�      پیمانه 3-4: عضلات کمربند شانه

 • پودمان 4: عضلات حرکت دهنده بازو

�      پیمانه 4-1: عضلات حرکت دهنده بازو (دالی، فوق خاری، سینه‌ای بزرگ و...)

�      پیمانه 4-2: تجزیه و تحلیل برخی حرکات ساده از مفصل شانه

30% دوم

 • پودمان 5: آرنج و ساعد

�      پیمانه 5-1: ساختار استخوانی و مفصلی آرنج و ساعد

�      پیمانه 5-2: حرکات مفصل

�      پیمانه 5-3: عضلات حرکت دهنده مفاصل آرنج و ساعد

�         ریز پیمانه 5-3-1: لیگامنت‌های نگه دارنده مفصل آرنج

 • پودمان 6: مچ و انگشتان

�      پیمانه 6-1: ساختار استخوانی

�      پیمانه 6-2: ساختار مفصلی و حرکات مفصل

�      پیمانه 6-3: عضلات مچ، کف دست و انگشتان

�         ریز پیمانه 6-3-1: گروه اول و دوم عضلات مچ و انگشتان

 • پودمان 7: ران

�      پیمانه 7-1: ساختار استخوانی و مفصلی

�      پیمانه 7-2: لیگامنت‌های مفصل ران

�      پیمانه 7-3: حرکت‌های مفصل ران

�      پیمانه 7-4: عضلات مفصل ران (سوئز، خاصره، راست قدامی، خیاطه، سرینی بزرگ و میانی و کوچک، نزدیک کننده‌ها و همسترینگ، دو سر رانی و...)

 • پودمان 8: زانو

�      پیمانه 8-1: ساختار استخوانی و لیگامنتی و حرکات مفصل زانو

�      پیمانه 8-2: عضلات اطراف زانو

40% نهایی

 • پودمان 9: مچ پا

�      پیمانه 9-1: ساختار استخوانی و مفاصل مچ و ساق پا

�      پیمانه 9-2: نوع مفاصل و حرکات مچ، کف و بند انگلشتان و ساق پا

�      پیمانه 9-3: عضلات عمل کننده بر ساق پا و مفصل مچ پا

�         ریز پیمانه 9-3-1: گروه اول عضلات مفصل مچ پا (ساقی قدامی و...)

 • پودمان 10: ستون فقرات

�      پیمانه 10-1: ساختار استخوانی

�      پیمانه 10-2: لیگامنت‌های ستون فقرات

�      پیمانه 10-3: حرکات ستون فقرات

�      پیمانه 10-4: عضلات عمل کننده (جناغی، چنبری، گوشه‌ای، مربع کمری و عضلات شکم و...)

�         ریز پیمانه 10-4-1: حرکات لگن خاصره

 • پودمان 11: تجزیه و تحلیل حرکتی و عضلانی مهارت‌های ورزشی

�      پیمانه 11-1: راه رفتن

�      پیمانه 11-2: چگونگی گرفتن میله بارفیکس و کشش بدن به بالا

�      پیمانه 11-3: تجزیه و تحلیل عضلانی حرکت دست در شنای پروانه

�      پیمانه 11-4: تجزیه و تحلیل عضلانی دست در شنای سوئدی

 • پودمان 12: مکانیک حرکت‌های آدمی

�      پیمانه 12-1: اهرم‌ها

�      پیمانه 12-2: حرکت

�      پیمانه 12-3: تعادل

  �سرفصل درس فیزیولوژی ورزشی� 30% اول

 • پودمان 1: مقدمه‌ای بر فیزیولوژی ورزشی

�      پیمانه 1-1: فعالیت ورزشی چیست؟

�      پیمانه 1-2: آمادگی بدنی

�      پیمانه 1-3: تمرین ورزشی

 • پودمان 2: هموستاز

�      پیمانه 2-1: حالت پایداری

�      پیمانه 2-2: دستگاه‌های کنترلی

�      پیمانه 2-3: بازخورد منفی

�      پیمانه 2-4: بهره‌ دستگاه حرکتی

 • پودمان 3: متابولیسم

�      پیمانه 3-1: قوانین استفاده از انرژی

�      پیمانه 3-2: انتقال انرژی

�      پیمانه 3-3: سازماندهی تبادل انرژی

�      پیمانه 3-4: هدف متابولیسم سلولی

�      پیمانه 3-5: اهمیت آنزیم‌ها

�      پیمانه 3-6: کاتابولیسم و آنابولیسم

�      پیمانه 3-7: سنتز گلیکوژن، تری آسیل گلیسرول، اسید آمینه و پروتئین

�      پیمانه 3-8: نقش کبد و چربی در متابولیسم

 • پودمان 4: کارسنجی و کالری سنجی

�      پیمانه 4-1: کارسنج

�      پیمانه 4-2: کالری سنجی

�      پیمانه 4-3: اقتصاد کارایی حرکت

 • پودمان 5: دستگاه عصبی- عضلانی

�      پیمانه 5-1: دستگاه عصبی

�      پیمانه 5-2: تعادل عصب- عضله

�      پیمانه 5-3: آغاز تحریک- حرکت

�      پیمانه 5-4: عضله اسکلتی

�      پیمانه 5-5: عملکردهای حسی

�      پیمانه 5-6: سازگاری‌های عصبی- عضلانی

�      پیمانه 5-7: انواع تارها، سوخت و ساز

30% دوم

 • پودمان 6: سازگاری‌های متابولیک

�      پیمانه 6-1: کوتاه مدت

�      پیمانه 6-2: دراز مدت

 • پودمان 7: فیزیولوژی قلبی- عروقی

�      پیمانه 7-1: اجزای فیزیولوژی دستگاه قلبی- عروقی

�      پیمانه 7-2: سازگاری‌های کوتاه مدت

�      پیمانه 7-3: سازگاری‌های بلند مدت

 • پودمان 8: فیزیولوژی دستگاه ریوی

�      پیمانه 8-1: ساختار دستگاه ریوی

�      پیمانه 8-2: تهویه

�      پیمانه 8-3: تنفس

�      پیمانه 8-4: سازگاری‌های کوتاه مدت

�      پیمانه 8-5: سازگاری‌های بلند مدت

 • پودمان 9: دستگاه هورمونی

�      پیمانه 9-1: ساختار دستگاه عصبی- غده‌ای

�      پیمانه 9-2: سازگاری‌های کوتاه مدت

�      پیمانه 9-3: سازگاری‌های دراز مدت

�      پیمانه 9-4: پاسخهای غدد درون ریز

40% نهایی

 • پودمان 10: عملکرد و تمرینات ورزشی

�      پیمانه 10-1: تعریف آمادگی جسمانی- تمرین

�      پیمانه 10-2: اصول تمرین

�      پیمانه 10-3: تمرینهای ویژه

 

 • پودمان 11: تغذیه و ورزش

�      پیمانه 11-1: مبانی تغذیه

�      پیمانه 11-2: آب

�      پیمانه 11-3: تامین نیازمندیهای تغذیه‌ای

�      پیمانه 11-4: بهینه‌سازی

 • پودمان 12: کمک‌های ارگوژنیک در ورزش
 • پودمان 13: فعالیت ورزشی در محیط‌های گوناگون
 • پودمان 14: جنسیت و عملکرد ورزشی
 • پودمان 15:‌ فعالیت‌ ورزشی و سالمندی
 • پودمان 1: مفاهیم پایه در حرکات ا صلاحی

  �سرفصل درس حرکات اصلاحی� 30% اول

�      پیمانه 1-1: تعادل

�         ریز پیمانه 1-1-1: ساز و کارهای �فیزیولوژیک حفظ تعادل و �وضعیت بدنی

�      پیمانه 1-2: خط فرضی ثقل و نقش عوامل اسکلتی عضلانی

 • پودمان 2: رشد جسمانی

�      پیمانه 2-1: سرعت نسبی رشد

�         ریز پیمانه 2-1-1: تغییرات وضعیت بدنی در رشد

�      پیمانه 2-2: رشد قد و افزایش وزن

 • پودمان 3: ناهنجاری‌های اندام فوقانی (قوس‌ها و ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات)

�      پیمانه 3-1: کج گردنی

�      پیمانه 3-2: شانه‌های نابرابر

�      پیمانه 3-3: کج پشتی

30% دوم

�         ریز پیمانه 3-3-1: انواع کج پشتی

�         ریز پیمانه 3-3-2: روش‌های تشخیص کج پشتی ساختمانی از وضعیتی

�      پیمانه 3-4: گردپشتی و گودپشتی

�         ریز پیمانه 3-4-1: انواع گردپشتی و گود پشتی

�         ریز پیمانه 3-4-2: ابزارهای اندازه‌گیری گردپشتی و گود پشتی

�      پیمانه 3-5: پشت صاف

�      پیمانه 3-6: پشت موجی شکل

�      پیمانه 3-7: انحراف جانبی لگن

 • پودمان 4: ناهنجاری‌های اندام تحتانی

�      پیمانه 4-1: زانونی پرانتزی

�      پیمانه 4-2: زانوی ضربدری

 

 

 

40% نهایی

�         ریز پیمانه 4-2-1: زاویه Q

�      پیمانه 4-3: کف پای صاف

�         ریز پیمانه 4-3-1: کف‌ پای صاف سخت و� منعطف

�      پیمانه 4-4: انگشت شست کج

�      پیمانه 4-5: کف پای گود

�         ریز پیمانه 4-5-1: معاینه و شناسایی قوس‌های کف پا

�      پیمانه 4-6: انگشت چکشی

 • پودمان 5: نشستن

�      پیمانه 5-1: نشستن بر روی صندلی

�      پیمانه 5-2: زمین (نشستن بر روی زمین)

 • پودمان 6: راه رفتن

�      پیمانه 6-1: مراحل راه رفتن

�      پیمانه 6-2: راه رفتن‌های ناهنجار

 • پودمان 7: وضعیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی

�      پیمانه 7-1: ناهنجاری‌های وضعیتی ورزشکاران حرفه‌ای

 • پودمان 8: آشنایی با اصول طراحی و اجرا تمرین‌های توانبخشی و درمانی

�      پیمانه 8-1: آشنایی با انواع برنامه‌های تمرینی و اصلاحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�سنجش و اندازه‌گیری� 30% اول

 • پودمان 1: مفاهیم سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی

�      پیمانه 1-1: اندازه‌گیری و ارزشیابی

�      پیمانه 1-2: انواع و اهداف ارزشیابی و اندازه‌گیری

�         ریز پیمانه 1-2-1: اهداف و ارزشیابی مرحله‌ای

�         ریز پیمانه 1-2-2: پایایی

�      پیمانه 1-3: استانداردهای ارزشیابی و هنجاری

 • پودمان 2: شرایط اساسی آزمون

�      پیمانه 2-1: انواع پایایی

�      پیمانه 2-2: خطای معیار اندازه‌گیری

�      پیمانه 2-3: عینیت

�      پیمانه 2-4: روایی

�         ریز پیمانه 2-4-1: انواع روایی

 • پودمان 3: اندازه‌گیری

�      پیمانه 3-1: مفاهیم اندازه‌گیری

�         ریز پیمانه 3-1-1: جدول

�         ریز پیمانه 3-1-2: نمودارها

�    &nb

/ 0 نظر / 21 بازدید