دانلود جزوات ارشد+نمونه سوالات ارشد
فروش جزوات کارشناسی ارشد 09109204767
کلمات کلیدی مطالب
   
آرشیو وبلاگ
 

نویسنده: کبیر کبیری - ۱۳٩٢/٢/٩

آموزش زبان

آزمون دوم (30% اول)

 

Schools of Thought in SLA (Pl. LF. ch. 1)

 

L 1 Acquisition (PLLT. ch.2)

 

Age and Acquisition (PLLT.ch. 3)

 

Human Learning (PLLT. Ch. 4)

 

A History of Language Teaching(R&R.ch. 1;TBP.ch.").The Direct

Method (DM) (R&R.eh.1; I.-F.ch.3), Grammar Translation Method

(GTM) (R&R. ch.1: L-F. ch. 2)

 

Methodology

Situational Language Teaching (SLT) (R&R. ch.3 )

 

Audio-Lingual Method (ALM)(R&R. ch. 4: L-F. ch. 4)

 

Approaches and Methods (R&R. ch. 2; TESFL. pages 3-11)

 

Brain and Learning(Chastain. ch.2)

 

Models and Approaches(Chastain. ch.4)

 

The Context of Second Language Teaching and Learning(Nunan.ch."

and 3)

Testing

Preliminaries of Language Tests(FJ8.ch.1; Madsen.ch. 2)

Functions of language Tests (FJ8 . ch.2: Htn, ch.1. ; Brown. ch.1)

Forms of Language Tests (FJB.ch.3)

Correlation in Language Testing (Brown. ch.7)

Basic Statistics in Testing ( FJ B. ch.4 : Brown. ch.5)

Linguistics

The Origins of Language (Yule. Ch.1)

The Development of Writing (Yule. ch.3; Fromkin, ch.12; Hudson. ch.21)

Basic concepts in linguistics (Fromkin, ch.1; Hudson. Ch.1)

The Properties of language (Yule. ch.2; Hudson. Ch.1)

Phonetics and Phonology (Falk. part r; Fromkin, ch.6 and 7; Hudson, ch.2,

3, 13 and 14; Yule, ch.4 and 5)

     

 

 

آزمون سوم (30% دوم)

Methodology

Styles and Strategies (PLLT, ch.5; TESFL, pages 359-366

30

Personality Factors (PLLT, ch.6; TBP, ch.5)

Total physical Response (TPR) (R&R, ch.5; L-F, ch.8) , The Silent Way

(SW) (R&R, ch. 6; L-F, ch.5), Suggestopedia (SM) (R&R, ch.8; L-F, ch.6),

Community Language Learning (CLL) (R&R, ch.7; L-F, ch.7)

 

Whole Language (WL) (R&R, ch.9)

 

Cognitive Code learning (CCLM) (Chastain, ch.4)

 

 

Multiple Intelligences (MI) (R&R. ch.10; L-F, ch.11)

 

 

Neuro-Linguistic Programming (NLP) (R&R. ch. I). Lexical Approach

(LA) (R&R. ch. 12). Competency-Based Language Teaching (CBLT)

(R&R. ch. 13)

 

 

Communicative Language Teaching (CLT) (R&R, ch. 14; L-F. ch. 9; TBP

ch. 3; TESFL, pages 13-28)

 

 

Teaching listing and Reading (TBP, ch. 16 and 18; Chastain, ch. 7 and 8;

Nunan , ch. 7 and 9)

 

 

Language, Learners, and the Learning Process (Nunan, ch, 5. and 6; TBP,

Ch. 9,11, 12, and 20)

 

Testing

Interpreting language test results (FJB, ch. 4; Brown, ch.6)

 

Objective Testing (Htn, ch.3)

 

Testing Theories (FJB, ch. 7;Htn, ch.2;Brown, ch.2)

 

 

Test Characteristics (Reliability, Validity, practicality) (FJB, ch.6; Brown,

ch.8)

 

 

Test Construction (FJB, ch.5; Brown, ch.3 and 4)

 

 

Linguistics

Syntax (Falk, ch.5; Fromkin, ch.4; Yule, ch.8 and 9; Hudson, ch.6 and 7)

 

 

Morphology and Word Formation (fromkin, ch. 3; Hudson, ch.4, 5,15 and

16; Yule, ch.6 and 7)

 

 

Brain and Language (Yule, ch.13)

 

       

 

آزمون چهارم (مجموع اول و دوم)

Methodology

30

Testing

15

Linguistics

15

 

آزمون پنجم (40% آخر)

 

Socio cultural Factors (PLLT, ch.7)

30

 

 

Teaching Culture (Chastising, ch.11)

 

 

Contrastive Analysis (CA), Error Analysis (EA), Cross- Linguistic

Influence (CLI), and Learner Language (PLLT, ch.9)

 

 

Communicative Competence (PLLT, ch.9)

 

 

Theories of SLA (PLLT, ch.10)

 

 

The Natural Approach (NA) (R&R, ch.15)

 

 

 

Cooperative Language Learning (CLL) (R&R, ch. 16; L-F, ch. 11),

Content- Based Instruction (CBI) (R&R, ch.17; L-F, ch.10; TBP, ch.8 and

15; TESFL, pages 303-318), Task- Based Language Teaching (TBLT)

(R&R, ch.18; L-F, ch.10; TBP.15)

 

 

 

Post- Method Era (R&R, ch.19; L-F, ch.12; Kumaravadivelu, (2006) ch.8)

 

Teaching Writing and Speaking (TBP, ch.17 and 19; Chastain, ch.9 and

10; Nunan, ch.8 and 10)

 

Testing

Testing Pronunciation (FJB, ch.10)

 

Testing Listening and Oral Production (FJB, ch.11 and 12; Htn, ch.6

7)

 

Testing Structure (Htn, ch.4; FJB, ch.9)

 

Testing Vocabulary (Htn, ch.5; FJB, ch.8)

 

Testing Reading and Writing (Htn, ch.8 and 9: FJB, ch.13 and 14)

 

Cloze and Dictationi (FJB, ch.15)

 

Funtional Testing (FJB, ch.16)

 

Linguistics

Semantics, Pragmatics, Dicourse Analysis (Fromking, ch.5; Yule, ch.10,

11 and 12; Hudson, ch.17 and 19; Falk, part 6)

 

Language and Society (Yule, ch.21; Fromkin, ch.11; Hudson, ch.23)

 

Language Variety (Yule, ch.18, 19 and 20)

 

Language History and Change (Yule, ch.17; Hudson, ch.24)

 

L1 Acquisition (Yule, ch.14: Hudson, ch.8; Falk, part 8)

 

           

 

 

(آزمون ششم 100%)

Methodology

30

Testing

15

Linguistics

15

(آزمون هفتم 100%)

Methodology

30

Testing

15

Linguistics

15

 

 

 

Teaching Methodology

Required Readings

1-       Principles of language learning and teaching (2007, PLLT). By H.Douglas Brown

2-       Teaching by principles. (2001, TBP). By H.Douglas Brown

3-       Approaches and methods in language teaching (2001, R&R). By Jack C. Richards& Theodore S. Rodgers

4-       Developing Second Language Skills (1988). By: Kenneth Chastain

5-       Techniques and priniciples in language teaching. By Diane Larsen- Freeman (L-F)

6-       Second Language teaching and learning. By David Nunan

7-       Teaching English as Second or Foreign Language (TESFL, 3rd edition). By Marianne Cele- Murcia Notice: Only the following pages are required: (3-11) (13-28) (303-318) (359-366)

8-       Understanding language teaching: Form method to postmethod (2006). By: Kumaravadivelu (Notice: Only chapter 8 is reuired, pages 161- 184)

 

Suggested Reading

1-       Task- based Language Teaching and Learning (2003). By rod Ellis (Notice: Only the Glossary at the end of the book is reuired)

 

Language Testing

1-       Testing language skills. By: farhady, fafar� pour, and Birjandi

2-       Writing English language Tests. By: Heaton

3-       Testing English as a Second Language. By: Harris

4-       Testing in Language Programs. By: James Dean Brown

5-       Techniques in Testing. By: Madsen

 

Linguistics

1-       Essentially introductory linguestics. By: Hudson

2-       The Study of Language (2003). By: Gorge Yule

3-       An Introduction to Language. By: Fromkin, Rodman, and Hymas

4-       Linguistics and Language. By: Julia Falk

5-       Key Concepts in language and Linguistics by Geofferey Fich

 

General English

1-       Grammar Digest

2-       Grammar in Use (Advanced level)

3-       SAT vocabulary Test

4-       Essential Words for the GRE

5-       Vocabulary for High- School Students

6-      Vocabulary for College- Bound Students

 

�سرفصل ادبیات�

Mehr 2 1389:

An all-encompassing exam.

 

Mehr 30, 1389:

The first 30% of the books.

 

History of English Literature:

*The Norton Anthology of English Literature: the Middle Ages, the 16th century and the carly 17th century.

*An Outline of English Literature (published by Longman): chapters 1-5

*A Survey of English Literature by Abjadian: the first volume.

*Introductory Guide to English Literature by Martin Stephen: Parts 1,2 and 3.

 

Literary Terms

*A Glossary of Literary Terms by M. H.Abrams: from the beginning to free verse Remember that all the terms of the terms of the Glossary must be studied from A Dictionary of Literary Terms by. J.A. Cudden as well.

 

Literary Criticism

*An Introduction to Literary Criticism by Richard Dutton: From the beginning to Sir Philip Sidney.

*A short history of literary criticism by Vernon hall: from the beginning to boileau. An

*A handbook of critical approaches to literature by Guerin (5th ed.): chapters 1,2,3,4 and 5.

*literary theory and practice by charles bressler: chapters 1,2 and 3.

 

Literary schools

*Literary schools by manoochehr haghighi: neoclassicism and romanticism.

 

Aban 28, 1389:

He second 30% of the books:

 

History of English Literature

*An Outline of English literature (published by Longman): chapters 6-9.

*A survey of English literature by abjadian: the second volume, parts 1-4

*The Norton Anthology to English literature: the restoration and the 18th century, the romantic period.

*Introductory guide to English literature by martin Stephen: part 4

 

Literary terms

*A glossary of literary terms by. M.H. Abrams: from free verse to the periods of English literature.

 

Literary criticism

*An Introduction to literary criticism by richrd Dutton: from Dryden to T.S. Eliot.

*A short history of literary criticism by Vernon hall: from Thomas hobbes to emile. Zola.

*A handbook of critical aprrooaches to literature by Guerin (5th ed.): chapters 6,7 and 8.

*Literary theory and practice by charles bressler: chapters 4,5,6 and 7.

 

Literary schools

*Literary schools by manoochehr haghighi: realism, naturalism and symbolism.

 

Azar 12, 1389:

The first 60% of the books.

 

Dey 10, 1389:

The last 40% of the books.

 

History of English literature

*An Outline of English literature (Published by Longman): chapters 10-15.

*A survey of English literature by abjadian: the seeond volume, parts 5 and 6.

*The Norton anthology to englishy literature: the Victorian age and the 20th century

*Introductory guide to English literature by martin Stephen: part 5

 

Literary Terms

*A glossry of literary terms by M.H. Abrams: from the periods of English literature to the end.

 

Literary criticism

*An Introduction to literary criticism by Richard Dutton: from eliot to the end of the book.

*A short history of literary criticism by Vernon hall: from anatole france to the end of the book.

*A handbook of critical approaches to literature by Guerin (5th ed): chapters 9 and 10.

*Literary theory and practice by charles bressler: chapters 8,9 and 10.

 

Literary schools

*Literary schools by manoochehr haghighi expressionism, Impressionism and surrealism.

 

Dey 24, 1389:

An all-encompassing exam.

 

Bahman 8, 1389:

An all-encompassing exam.

 

Attention: all the critical approaches and literary schools must be studied from oxford/Cambridge companion as well.

 

 

�مترجمی زبان انگلیسی�

TRANSLATION THEORIES

 

 1. 1.        History of Translation Studies
  1. Introducing Translation Studies: Theories and Applications, Munday-Units 1 and 2
  2. Linguistics Applied to Translation Studies, Farahzad
  3. Translation: An Advanced Resource Book, Hatim and Munday-Unit 1
  4. Proceedings of Two Translation Studies, Farahzad-Articles 1 and 2
  5. 2.       Translation Types
   1. Translation: An Advanced Resource Book, Hatim and Munday-Units 2 and 3
   2. Proceedings of Two Translation Studies, Farahzad-Article 6
   3. An Approach to English Translation of Islamic Texts (I), Manafi-Units 9, 10, 12, 13, 14 and 15
   4. An Approach to English Translation of Islamic Texts (II), Manafi-Units 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12
   5. 3.      Equivalence in Translation
    1. Introducing Translation Studies: Theories and Applications-Unit 3
    2. Translation: An Advanced Resource Book, Hatim and Munday-Units 6 and 7
    3. An Approach to English Translation of Islamic Texts (II), Manafi-Unit 4
    4. 4.      Meaning in Translation
     1. Translation: An Advanced Resource Book, Hatim and Munday-Unit 5
     2. Principles and Methodology of Translation, Mollanazar
     3. Meaning-based Translation, Larson
     4. An Approach to English Translation of Islamic Texts (I), Manafi-Units 7 and 8
     5. 5.      Shift in Translation
      1. Introducing Translation Studies: Theories and Applications-Unit 4
      2. Translation: An Advanced Resource Book, Hatim and Munday-Unit 4
      3. 6.       Text, Register, Genre and Relevance
       1. Translation: An Advanced Resource Book, Hatim and Munday-Units 8, 9, 10 and 11
       2. 7.      Functional Theories in Translation Studies
        1. Introducing Translation Studies: Theories and Applications-Unit 5
        2. 8.      Discourse Approaches in Translation Studies
         1. Introducing Translation Studies: Theories and Applications-Unit 6
         2. 9.       System Theories in Translation Studies
          1. Introducing Translation Studies: Theories and Applications-Unit 7
          2. 10.     Cultural Studies in Translation
           1. Introducing Translation Studies: Theories and Applications-Units 8 and 9
           2. Translation: An Advanced Resource Book, Hatim and Munday-Units 12 and 13
           3. 11.     Philosophical Theories in Translation Studies
            1. Introducing Translation Studies: Theories and Applications-Unit 10
            2. 12.    Newmark�s Theory
             1. A textbook of Translation, Newmark
             2. 13.    Machine Translation
              1. Translation: An Advanced Resource Book, Hatim and Munday-Unit 14
              2. Proceedings of Two Translation Studies, Farahzad-Article 3
              3. 14.    Translation Assessment
               1. An Approach to English Translation of Islamic Texts (II), Manafi-Units 13, 14, and 15

 

 1. 15.    Translation Strategies
  1. An Approach to English Translation of Islamic Texts (I), Manafi-Units 1, 2, 3, 5, 11
  2. An Approach to English Translation of Islamic Texts (II), Manafi-Units 1, 2, and 3

 

LINGUISTICS

 1. 1.        What is Language
  1. An Introduction to Language, Fromkin & Rodman & Hyams-Chapter 1
  2. 2.       The Origins of Language
   1. The Study of Language, Yule- Chapter 1
   2. 3.      Language and Animals
    1. The Study of Language, Yule- Chapter 2
    2. 4.      Development of Writing
     1. The Study of Language, Yule- Chapter 3
     2. An Introduction to Language, Fromkin & Rodman & Hyams-Chapter 12
     3. 5.      Phonetics
      1. The Study of Language, Yule- Chapter 4
      2. An Introduction to Language, Fromkin & Rodman & Hyams-Chapter 6
      3. 6.       Phonology
       1. The Study of Language, Yule- Chapter 5
       2. An Introduction to Language, Fromkin & Rodman & Hyams-Chapter 7
       3. 7.      Word-formation Processes
        1. The Study of Language, Yule- Chapter 6
        2. 8.      Morphology
         1. The Study of Language, Yule- Chapter 7
         2. An Introduction to Language, Fromkin & Rodman & Hyams-Chapter 3
         3. 9.       Grammar
          1. The Study of Language, Yule- Chapter 8
          2. 10.     Syntax
           1. The Study of Language, Yule- Chapter 9
           2. An Introduction to Language, Fromkin & Rodman & Hyams-Chapter 4
           3. 11.     Semantics
            1. The Study of Language, Yule- Chapter 10
            2. An Introduction to Language, Fromkin & Rodman & Hyams-Chapter 5
            3. 12.    Pragmatics
             1. The Study of Language, Yule- Chapter 11
             2. 13.    Discourse
              1. The Study of Language, Yule- Chapter 12
              2. 14.    Language and Brain
               1. The Study of Language, Yule- Chapter 13
               2. An Introduction to Language, Fromkin & Rodman & Hyams-Chapter 2
               3. 15.    First and Second Language Acquisition
                1. The Study of Language, Yule- Chapters 14 and 15
                2. An Introduction to Language, Fromkin & Rodman & Hyams-Chapter 8
                3. 16.    Language History and Change
                 1. The Study of Language, Yule- Chapter 17
                 2. An Introduction to Language, Fromkin & Rodman & Hyams-Chapter 11

 

 1. 17.    Language and Variation
  1. The Study of Language, Yule- Chapters 18 and 19
  2. An Introduction to Language, Fromkin & Rodman & Hyams-Chapter 10
  3. 18.   Language and Culture
   1. The Study of Language, Yule- Chapter 21

 

CONTRASTIVE ANALYSIS

 1. 1.        Contrastive Analysis
  1. Contrastive Analysis & Error Analysis, Keshavarz-Chapter 1
  2. A Contrastive Analysis of Persian and English & Error Analysis, Ziahosseiny-Chapter 1
  3. 2.       Linguistics and Psychological Disciplines of Contrastive Analysis
   1. Contrastive Analysis & Error Analysis, Keshavarz-Chapter 2
   2. 3.      Language Comparison
    1. A Contrastive Analysis of Persian and English & Error Analysis, Ziahosseiny-Chapter 2
    2. 4.      Syntax Comparison
     1. A Contrastive Analysis of Persian and English & Error Analysis, Ziahosseiny-Chapter 3
     2. 5.      Discourse Comparison
      1. A Contrastive Analysis of Persian and English & Error Analysis, Ziahosseiny-Chapters 4 and 5
      2. 6.       Vocabulary Comparison
       1. A Contrastive Analysis of Persian and English & Error Analysis, Ziahosseiny-Chapter 6
       2. 7.      Error Analysis
        1. Contrastive Analysis & Error Analysis, Keshavarz-Chapters 3, 4 and 5
        2. A Contrastive Analysis of Persian and English & Error Analysis, Ziahosseiny-Chapter 7

 

واژه شناسی

کلیات و اصول صرف

آ. مبانی صرف، شقاقی- فصل 1

ب. واژه‌شناسی انگلیسی، تجویدی- درس 1 فارسی و درس 1 انگلیسی

ج. ساخت زبان فارسی، افراشی- فصل 5

د. ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز، کلباسی- فصل 1

ساختمان واژه

آ. مبانی صرف، شقاقی- فصل 2

ب. واژه‌شناسی انگلیسی، تجویدی- درس 2 فارسی

زایایی

آ. مبانی صرف، شقاقی- فصل 3

تکواژ

آ. مبانی صرف، شقاقی- فصل 4

ب. ج. ساخت زبان فارسی، افراشی- فصل 6

فرایندهای واژه‌سازی

آ. مبانی صرف، شقاقی- فصل 5

ب. واژه‌شناسی انگلیسی، تجویدی- درس‌های 3، 4، 5، 6 و 7 فارسی و درس‌های 2، 3 و 4 انگلیسی

ج. ساخت زبان فارسی، افراشی- فصل 7

د. ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز، کلباسی- فصل‌های 3 و 4

 

وام‌گیری‌های واژگانی

آ. مبانی صرف، شقاقی- فصل 7

واج‌شناسی

آ. ساخت زبان فارسی، افراشی- فصل 2

فرایندهای آوایی

آ. ساخت زبان فارسی، افراشی- فصل 4

 

مهارت‌های ترجمه

ترجمۀ متون اسلامی

آ. بررسی ترجمۀ انگلیسی متون اسلامی (1)، منافی اناری

ب. بررسی آثار ترجمه شدۀ اسلامی (2)، منافی اناری

 

درصد بندی فصول دروس گرایش مترجمی

 

TRANSLATION THEORIES

First %30: 1, 2, 3, 4, 5

Second %30: 6, 7, 8, 9, 10

Final %40: 11, 12, 13, 14, 15

 

LINGUISTICS

First %30: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Second %30: 7, 8, 9, 10, 11, 12

Final %40: 13, 14, 15, 16, 17

 

CONTRASTIVE ANALYSIS

First %30: 1, 2

Second %30: 3, 4, 5

Final %40: 6, 7

 

واژه�شناسی

30 درصد اول: 1، 2، 4

30 درصد دوم: 5

40 درصد آخر: 3، 6، 7، 8

 

مهارت‌های ترجمه

30 درصد اول: پنج درس اول و آزمون اول کتاب (1) دکتر منافی و پنج درس اول و آزمون اول کتاب (2) دکتر منافی

30 درصد دوم: پنج درس دوم و آزمون دوم کتاب (1) دکتر منافی و پنج درس دوم و آزمون دوم کتاب (2) دکتر منافی

40 درصد آخر: پنج درس آخر و آزمون آخر کتاب (1) دکتر منافی و پنج درس آخر و آزمون آخر کتاب (2) دکتر منافی

جزوه ریاضی عمومی - جزوه ریاضی عمومی جزوه ریاضی عمومی ۱ - جزوه ریاضی عمومی ۱ جزوه ریاضی ۱ - جزوه ریاضی ۱ جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوات ارشد عمران - جزوات ارشد عمران, جزوه کارشناسی ارشد پارسه جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک جزوه ترمودینامیک - جزوه ترمودینامیک
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


تعمیرات خودرو - تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو تعمیرات خودرو -تعمیرات خودرو آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش بافتنی - آموزش بافتنی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش رانندگی - آموزش رانندگی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی - آموزش کابینت سازی آموزش کابینت سازی -آموزش کابینت سازی آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش آرایشگری مردانه - آموزش آرایشگری مردانه آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی آموزش خیاطی - آموزش خیاطی پرورش گاو -پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش گاو - پرورش گاو پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون پرورش بوقلمون - پرورش بوقلمون آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری آموزش آرایشگری - آموزش آرایشگری چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی چرم دوزی - چرم دوزی پلان معماری - پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پلان معماری -پلان معماری پرورش ماهی -پرورش ماهی پرورش ماهی -پرورش ماهی

مرجع کد و ابزار وب

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب